Contenido principal

Deduccions de les quotes

Són minoracions en la quota que resulte de l'aplicació de determinats percentatges o quantitats fixes a esta i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral, com a mesura de foment de l'ocupació.

Les fórmules utilitzades són reduccions i bonificacions en la cotització. Encara que ambdues coincideixen en la forma, disminuir la quota patronal, difereixen en què les reduccions estan a càrrec del pressupost de la Seguretat Social, mentre que les bonificacions les suporta el pressupost del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Com exemple podem destacar alguns dels col·lectius la contractació dels quals ha sigut bonificada en els successius Programes de foment de l'ocupació: Dones, joves, méajors, persones amb discapacitat, desocupats de llarga duració, persones en situació d'exclusió social així com, amb caràcter general, en activitats econòmiques i zones geogràfiques concretes.

Contenido complementario
${loading}