Contenido principal

Deduccions de les quotes

Són minoracions en la quota que resulten de l'aplicació de determinats percentatges o quantitats fixes en aquesta i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral, com a mesura de foment de l'ocupació.

Les formules utilitzades són reduccions i bonificacions en la cotització. Malgrat que totes dues coincideixen en la forma, és a dir, disminuir la quota patronal, difereixen en què les reduccions són a càrrec del pressupost de la Seguretat Social mentre que les bonificacions és el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal que les suporta.

A tall d'exemple, cal destacar alguns dels col·lectius la contractació dels quals s'ha bonificat en els programes de foment de l'ocupació successius: dones, joves, persones grans, persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, persones en situació d'exclusió social, i també, amb caràcter general, en activitats econòmiques i zones geogràfiques concretes.

Contenido complementario
${loading}