Contenido principal

Situacións e supostos especiais de cotización

O indicado ata agora sobre cotización no Réxime Xeral constitúe os seus principios xerais, non obstante, poden adecuarse en función de determinadas situacións:

 • Cotización durante as situacións de Incapacidade temporal (i.t.), Risco durante o embarazo, Risco durante a lactación natural, Maternidade e Paternidade.

  Durante estas situacións, continuará a obriga de cotizar. O contrato atópase suspendido (non se perciben salarios, sendo as prestacións substitutivas incompatibles con aqueles), sen embargo, non subsistirá a obriga de cotizar durante os períodos indicados respecto de aqueles traballadores cuxa relación laboral se extinguise (finalización do contrato de traballo) durante estas situacións con independencia do mantemento, no seu caso, do dereito ao subsidio correspondente ata a extinción legal do mesmo.

  Nas situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade, a base de cotización aplicable, a efectos das continxencias comúns e profesionais, será a correspondente ao mes anterior ao da data en que se inicien estas prestacións coa salvidade de que as horas extraordinarias a ter en conta para a base de cotización por continxencias profesionais serán as efectivamente realizadas e cotizadas durante o ano inmediatamente anterior á data de iniciación desta situación. A tal efecto, o importe total desas horas dividirase entre 12 ou 365, segundo sexan retribucións mensuais ou diarias.
 • Permisos e Licenzas sen soldo(sen dar lugar á excedencia).

  Nestas situacións e mentres o traballador permaneza en situación de alta e se manteña a obriga de cotizar, sen que reciba retribucións computables, tomarase como base de cotización a efectos de continxencias comúns a mínima correspondente ao grupo da súa categoría profesional. Con respecto á cotización polas continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional aplicarase o tope mínimo de cotización establecido.
 • Contratos para a Formación.

  Ten por finalidade a cualificación profesional dos traballadores, maiores de 16 e menores de 25 anos, nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

  A cotización consistirá nunha cota única mensual, calquera que sexa o número de días en alta do traballador neste mes e do salario percibido.

  A acción protectora da Seguridade Social comprenderá todas as continxencias, situacións protexibles e prestacións, incluído o desemprego. Así mesmo, terase dereito á cobertura do Fogasa.
Contenido complementario
${loading}