Complements a mínims

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Viudetat amb càrregues familiars

 • S'entendrà per càrregues familiars la convivència del beneficiari amb fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, o menors de 18 anys acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar constituïda així, dividida pel nombre de membres que la formen, no supere en còmput anual el 75% del SMI , exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

  A este efecte, es consideren fills grans amb discapacitat aquells que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats del treball i del capital, i els de naturalesa prestacional. Els rendiments indicats es prendran en el valor percebut en l'exercici anterior a aquell en què s'hagen d'aplicar els complements, i s'exclouran els deixats de percebre com a conseqüència del fet causant de les prestacions, així com aquells que es prove que no han de ser percebuts en l'exercici en què s'hagen d'aplicar els complements a mínims esmentats.

Residència en territori espanyol

 1. La residència en territori espanyol s'acreditarà d'acord amb el que preveu el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i la residència en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

  No obstant això, l'aportació del certificat d'empadronament serà necessària quan l'interessat no preste el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons el que establix l'article únic, apartat 3, paràgraf tercer, de l'esmentat Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril.
 2. S'entendrà que el beneficiari de la pensió té la seua residència habitual en territori espanyol, sempre que les seues estades a l'estranger siguen iguals o inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, o estiguen motivades per causes de malaltia del beneficiari degudament justificades mitjançant el certificat mèdic corresponent.
 3. El dret al complement per mínims es perdrà si el beneficiari establix la seua residència fora del territori espanyol o té estades fora del territori espanyol superiors a 90 dies al llarg de cada any natural, tret que l'interessat puga acreditar per altres mitjans que la seua residència habitual es troba a Espanya.

  A este efecte, es podrà tindre en compte la situació familiar, l'existència de motius professionals que l'obliguen a desplaçar-se amb tanta freqüència, el fet de disposar a Espanya d'una ocupació estable o la seua intenció de tindre-la.
 4. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produïsca la circumstància esmentada.
 5. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s'extingiran per l'incompliment dels requisits d'ingressos o de residència exigits per a la seua obtenció.

  En el supòsit que, posteriorment a l'extinció, es torne a donar alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l'entitat gestora, sinó prèvia sol·licitud i acreditació dels corresponents requisits per part de l'interessat.
 6. El requisit de residència en territori espanyol per tindre dret al complement per a arribar a la quantia mínima de les pensions, s'exigirà per a les pensions el fet causant de les quals es produïsca a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.
Complementary Content
${loading}