Resumo contías

Tope máximo das pensións

TOPE MÁXIMO DAS PENSIÓNS CONTÍA MENSUAL CONTÍA ANUAL
Todas as pensións 2.567,28 35.941,92

Prestacións familiares

POR FILLO OU MENOR ACOLLIDO A CARGO CONTÍA MENSUAL CONTÍA ANUAL
Menores de 18 anos sen discapacidade 291,00 (táboa)
Menores de 18 anos e discapacidade igual ou superior 33% 1.000,00
Con 18 ou máis anos e discapacidade igual ou superior 65% 368,90 4.426,80
 Con 18 ou máis anos e discapacidade igual ou superior 75% e necesitado de axuda doutra persoa para realizar actos vitais 553,40 6.640,80
Límite ingresos se son menores de 18 anos sen discapacidade 11.605,77
Límite ingresos se son menores de 18 anos sen discapacidade - Familias numerosas 17.467,40
POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTAIS E NAIS CON DISCAPACIDADE |>=  65 % 1.000,00 (táboa)
POR PARTO OU ADOPCIÓN MÚLTIPLES (ver táboa)

Pensións non contributivas

PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS CONTÍA MENSUAL CONTÍA ANUAL
Xubilación e invalidez 367,90 5.150,60

Pensións do Fondo de asistencia social (FAS)

FASCONTÍA MENSUALCONTÍA ANUAL
Pensións para anciáns e incapacitados149,862.098,04

Subsidios Lei de dereitos de persoas con discapacidade

Lei xeral de dereitos de persoas con discapacidade  CONTÍA MENSUAL CONTÍA ANUAL
Subsidio de garantía de ingresos mínimos 149,86 2.098,04
Subsidio por axuda de terceira persoa 58,45 818,30
Subsidio de mobilidade e transporte 63,30 759,60

Complemento para pensións non contributivas

Para o ano 2017, establécese un complemento de pensión, fixado en 525,00 euros anuais, para o pensionista que acredite fidedignamente carecer de vivenda en propiedade e ter, como residencia habitual, unha vivenda alugada ao pensionista cuxo propietario non teña con el relación de parentesco ata terceiro grao, nin sexa cónxuxe ou persoa coa que constitúa unha unión estable e conviva con análoga relación de afectividade á conxugal. En caso de unidades familiares nas que convivan varios perceptores de pensións non contributivas, só poderá percibir o complemento o titular do contrato de alugamento ou, se son varios, o primeiro deles.

As normas para o recoñecemento deste complemento serán as establecidas no Real Decreto 1191/2012, do 3 de agosto.

Complementary Content
${loading}