Pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals

 1. La revaloració de pensions que hagen sigut reconegudes en virtut de normes internacionals de les quals estiga a càrrec la Seguretat Social, un tant per cent de la quantia teòrica es durà a terme aplicant este tant per cent a l'increment que haja correspost si haguera estat a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per cent d'esta pensió.

  A l'import de la quantia teòrica a què es referix el paràgraf anterior no es considerarà inclòs el complement per mínim que puga correspondre, llevat que es dispose una altra cosa en un conveni bilateral o multilateral.
 2. Una vegada revalorada d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, s'afegirà a la pensió prorratejada, quan siga procedent en aplicació de les normes generals establides, el complement per mínims que corresponga. Eixe complement es calcularà aplicant el percentatge tingut en compte en l'apartat 1 a la diferència que hi ha entre la quantia que hauria correspost si haguera estat a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per cent de la pensió i el mínim que puga correspondre per aplicació de les normes generals.
   
 3. Si, després d'haver aplicat el que disposa l'apartat anterior, la suma dels imports de les pensions, reconegudes a l'empara d'un conveni bilateral o multilateral de la Seguretat Social, tant per la legislació espanyola com per l'estrangera, és inferior a l'import mínim de la pensió de què es tracte vigent en cada moment a Espanya, es garantirà al beneficiari, mentre residisca en territori nacional, la diferència entre la suma de les pensions reconegudes, espanyola i estrangera, i l'import mínim esmentat d'acord amb les normes generals establides per a la seua concessió.

  Per a l'aplicació d'este apartat 3 i de l'article 50 del Reglament (CEE) núm. 1408/1971 del Consell, de 14 de juny de 1971, relatiu a l'aplicació dels règims de Seguretat Social als treballadors per compte d'altri, als treballadors per compte propi i als membres de les seues famílies que es desplacen dins de la Comunitat, i de l'article 58 del Reglament (CE) núm. 883/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre la coordinació dels sistemes de Seguretat Social, les quanties fixes de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa tindran la consideració d'imports mínims.
   
 4. A l'efecte dels complements per mínims, les prestacions percebudes amb càrrec a una entitat estrangera seran considerades ingressos o rendiments de treball, excepte per a l'aplicació de l'apartat 3 o que en un conveni bilateral o multilateral es dispose una altra cosa.
 5. Per a procedir al càlcul del complement que, si escau, calga reconéixer al beneficiari, l'import de la pensió estrangera es considerarà en euros. El tipus de canvi que s'aplicarà serà el que s'establisca per a l'1 de gener de 2017 o per a la data que corresponga en funció d'aquella en què s'obtinga el dret a este complement durant el 2017. La fixació d'eixe canvi es farà d'acord amb les disposicions dictades per a l'aplicació dels reglaments comunitaris i dels convenis bilaterals o multilaterals.
Complementary Content
${loading}