Gutxiengoen osagarriak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Gutxieneko pentsiotik beherako pentsioetarako

Konkurrenteak ez diren pentsioen zenbatekoa, errebalorizatu ondoren, osatu egingo da, hala badagokio, gutxieneko zenbatekoetara iristeko behar diren zenbatekoekin.

Diru-sarreren muga eta beste baldintza batzuk:

 1. Gutxienekoagatiko osagarriak ez dira finkagarriak, eta etorkizunean interesatuak jasotzen dituen edozein kopuruk bere egin ahal izango ditu, nola errebalorazioaren ondorioz hala aldizkako beste prestazio batzuek aitortu ondoren, aldibereko pentsioak jasotzen direlarik; errege-dekretu honen hurrengo kapituluan arautzen da hori. Azken kasu horretan, gutxienekoagatiko osagarria beretzeak eragina izango du pentsio berria aitortzen duen ebazpenaren dataren ondorengo hileko lehen egunetik aurrera.
 2. Pentsiodunak gutxienekoagatiko osagarriak jasotzen baditu, ezin izango ditu aldi berean lan- eta kapital-errendimenduak, jarduera ekonomikoko errendimenduak eta ondare-irabaziak jaso, errenta horietarako IRPFan ezarritakoari jarraiki, eta LGSSren 59. artikuluak ezarritakoaren arabera zenbatuta, errenta horiek urtean 7.133,97 eurotik gorakoak direnean.
 3. Aurreko atalean aipatutako etekinen urteko konputuaren eta haiei dagokien pentsioaren arteko batura txikiagoa bada 7.133,97 euroren eta dagokion pentsio motarentzat zehaztutako urteko gutxieneko zenbatekoaren arteko batura baino, aldeari dagokion osagarri bat aitortuko da, eta hura banatzeko, kontuan hartuko da pentsioa hileko zenbat kuotatan sortzen den.
 4. Aurreko ataletan adierazitako baldintzak gertatzen direla ulertuko da interesdunak adierazten badu 2017an 7.133,97 euro edo gutxiagoko etekinak jasoko dituela, 2. atalean aipatutako eran zenbatuta.

  2017ko ekitaldian aurreko atalean aipatutako mugatik gorako errenta metatuak jasotzen dituzten pentsiodunak behartuta egongo dira egoera hori erakunde kudeatzaileei jakinaraztera, gertatzen den unetik hilabeteko epean.

  Errentak eta diru-sarrerak ziurtatzeko, Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek une oro eskatu ahal izango diete gutxienekoagatiko osagarriak jasotzen dituztenei horien aitorpen bat, bai eta haien ondare-ondasunen aurkezpena edo, behar balitz, aurkeztutako zerga-aitorpenak ere.
 5. Baliaezintasun handiagatiko pentsioei esleitutako gutxiengo barnean hartuta daude pentsioa osatzen duten bi elementuak (pentsioa eta baliaezintasun handia duenari laguntzen dion pertsonarentzako osagarria).
 6. 2013-01-01etik aurrera gertatutako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubideari dagokionez, ezinbestekoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera gertatutako pentsioei dagokienez, osagarri horien zenbatekoa ez da inoiz izango ekitaldi bakoitzean ordaindutakoaren araberakoak ez diren erretiro- eta baliaezintasun-pentsioentzat zehaztutako zenbatekoa baino handiagoa.
 7. 2013-01-01etik aurrera gertatutako zurztasunagatiko pentsioa alarguntzagatiko pentsioaren zenbateko berean goratzen bada, gutxienekoagatiko osagarrien zenbatekoaren mugak zurztasunagatiko pentsioaren goratzea eragin duen alarguntzagatiko pentsioari baino ez dio eragingo.
 8. Baliaezintasun handia jasotzen duten pentsiodunei, laguntzaileari ordaintzeko osagarria aitortuta dutenei, ez die eragingo 6. atalean zehaztutako muga kuantitatiboak.
 9. Pentsioaren gutxienekoagatiko osagarria hura aitortu ondoren eskatzen bada, eskaera-dataren aurreko hiru hilabeteetatik aurrera izango du eragina, betiere une horretan osagarri hori jasotzeko eskubidea izateko baldintza guztiak bilduko balira.

Elkarrekin bizitzearen eta mendekotasun ekonomikoaren arabera

 1. Pentsio baten titularraren ardurapean ezkontidea dagoela ulertuko da, ezarritako gutxieneko zenbatekoak aitortzeko ondorioetarako, ezkontidea pentsiodunarekin bizi denean eta ekonomikoki haren menpe dagoenean.

  Elkarbizitza dagoela uste izango da, banantze judiziala egon izan ezik, ezkontza-lotura badago, Administrazioak ikertu ondoren uste hori benetakoa ez ikusteko aukerari kalterik egin gabe.

  Halaber, ezkontidea ekonomikoki pentsiodunaren menpe dagoela ulertuko da, honako egoerak ematen direnean:

  1. Pentsiodunaren ezkonlaguna ez izatea, aldi berean, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko erregimen publiko baten mendeko pentsio baten jabe; kontzeptu horren barruan sartzen dira beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko diru-laguntza eta hirugarren pertsona batek laguntzeko diru-laguntza (bi laguntza horiek aurreikusita daude ezintasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren, azaroaren 29koaren, bidez onartua), eta 45/1960 Legean, uztailaren 21ekoan, araututako laguntzako pentsioak.
  2. Pentsiodunaren eta haren ezkonlagunaren edozein motatako irabaziak, aurreko epigrafean adierazi bezala konputatuta, ez izatea urtean 8.321,85 euro baino gehiagokoak.
  3. Aurreko paragrafoan aipatutako diru-sarreren urteko zenbatekoaren eta osatu beharreko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa bada 8.321,85 euroren eta ardurapean ezkontidea izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, aldeari dagokion osagarri bat aitortuko da, eta dagokion hileko kuotatan banatuko da.
 2. Gutxieneko zenbatekoak aitortzeko, pentsiodunaren ardurapean ez dagoen ezkonlaguna dagoela uste izango da, baldin eta hura pentsiodunarekin bizi bada, eta ekonomikoki ez badago haren mende, aurreko puntuan aurreikusitako baldintzak betez.
 3. 40/2007 Legean, abenduaren 4koan, Gizarte Segurantzako neurriei buruzkoan, hogeita laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa aplikatzeko, pentsioduna unitate ekonomiko pertsonabakartzat hartuko da, baldin eta, aurreko epigrafean xedatutakoari jarraituz ziurtatu badu bere diru-sarrerak direla eta eskubidea duela gutxiengoagatik osagarria jasotzeko, ez badago sartuta aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan.
 4. 2013-01-01etik aurrera gertatutako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubideari dagokionez, ezinbestekoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Pentsiodunaren ardurapean ezkontidea badago, ezin izango du ordaindutakoaren araberakoa ez den pentsioari legokiokeen zenbatekoa gainditu, LGSSren 59. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera, aldi berean pentsio-eskubidea duten bi onuradun dituzten unitate ekonomikoetan.
 5. Ezkontidea ardurapean izateagatik osagarriak jasotzen dituztenek aitortu beharko dute, aldaketa egiten den ondorengo hilabetean, egoera horri eragiten dion egoera zibileko edozein aldaketa, hala nola, bere ezkontidearen mendekotasun ekonomikoan emandako edozein aldaketa.

  Aurreko paragrafoan aipatutakoari kalterik egin gabe, Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek, edozein unetan, eskatu ahal izango dute ezkontidearen nortasunari buruzko datuak eta bi ezkontideek jasotzen dituzten diru-sarreren aitorpena.

  Onuradunek obligazio hori ez badute betetzen arau-haustea egingo da, gizarte esparruko arau-hausteei eta isunei buruzko Legeko III. izenburuko 2. atalean xedatutakoari jarraiki, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsita.
 6. Ardurapean ezkonlaguna izateagatik osagarria jasotzeko eskubidearen galerak eragina izango du hura aitortzeko arrazoiak eten eta hurrengo hilaren 1.etik aurrera.

Alarguntza familia kargekin

 • Familia-kargak izango dira onuradunarekin bizi diren 26 urtetik beherako seme-alabak, edo adin horretatik gorako ezgaituak, edo harreran hartutako adin txikikoak, baldin eta horrela eratutako familia-unitatearen errenta zati hura osatzen duten kide kopuruak ez badu gainditzen LGSren urteko konputuaren % 75.

  Xede horrekin, 26 urtetik gorako ezgaitutzat hartuko dira % 33ko edo gehiagoko baliaezintasuna ziurtatzen dutenak.
 • Etekin konputagarritzat hartuko da lanaren zein kapitalaren ondoriozko edozein ondasun eta eskubide, bai eta prestazio-izaera dutenak ere. Adierazitako irabaziak osagarriak aplikatu behar diren ekitaldiaren aurrekoan jasotako balioan hartuko dira, eta baztertu egin behar dira prestazioen gertaera eragilearen ondorioz jasotzeari utzitakoak, bai eta gutxienekoagatiko osagarri horiek aplikatu behar diren ekitaldian jaso behar ez direla frogatu direnak ere.

Espainiako lurraldean bizitzea

 1. Espainiako lurraldean bizitzea ziurtatzeko, 523/2006 Errege Dekretuan, apirilaren 28koan, aurreikusitakoa beteko da; dekretu horren bitartez, ezabatu egiten da helbidea eta bizilekua probatzeko agiri gisa errolda-ziurtagiria aurkezteko beharra, Estatuko Administrazio Orokorraren eta hari lotutako edo haren mendeko erakunde publikoen administrazio-prozeduretan.

  Hala ere, errolda-ziurtagiria aurkeztea beharrezkoa izango da interesatuak ez badu baimena ematen bere datuak Bizilekuari buruzko Datuak Egiaztatzeko Sistemaren bitartez kontsultatu ahal izateko, aipatutako 523/2006 Errege Dekretuan, apirilaren 28koan, artikulu bakarrean, 3. atalean, hirugarren paragrafoan, ezarritakoa betez.
 2. Pentsioaren onuradunaren ohiko bizilekua Espainian dagoela ulertuko da, baldin eta atzerrian egutegiko urte bakoitzean 90 egun edo gutxiago egiten baditu, edo egonaldi horien arrazoia onuradunaren gaixotasuna bada, betiere dagokion mediku-ziurtagiriaren bitartez behar bezala justifikatuta.
 3. Galdu egingo da gutxiengoagatik osagarria jasotzeko eskubidea, onuradunak Espainiako lurraldetik kanpo ezartzen badu bizilekua edo egutegi urte bakoitzeko 90 egun edo gehiago ematen baditu Espainiako lurraldetik kanpo, interesatuak beste bitarteko batzuen bidez ziurtatu ezean ohiko bizilekua Espainian duela.

  Xede horrekin, kontuan hartuko dira familia-egoera, hain sarri bidaiatzera behartzen duten arrazoi profesionalak dauden, Espainian enplegu egonkor bat duen edo izateko asmorik duen.
 4. Espainian bizitzeko baldintza betetzen ez bada, gutxiengoagatik osagarria jasotzeko eskubidea galdu egingo da, egoera hori gertatu ondorengo hilabetearen lehen egunetik aurrera.
 5. Pentsioen gutxiengoagatiko osagarriak ez dira finkagarriak, eta iraungi egingo dira horiek lortzeko eskatutako diru-sarrerei eta bizilekuari buruzko baldintzak betetzen ez badira.

  Iraungi ondoren, osagarri horiek aitortzeko baldintzaren bat berriz gertatuz gero, ez da erakunde kudeatzailearen ekimenez birgaituko, baizik eta interesatuak aurrez eskatuta eta dagozkion baldintzak ziurtatuta.
 6. Pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea izateko Espainian bizitzeko baldintza eskatuko zaie 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako gertaera eragilea duten pentsioei, pentsioa aitortzeko aplika daitekeen legedia edozein dela ere.
Complementary Content
${loading}