Pensións por terrorismo

As pensións extraordinarias recoñecidas pola Seguridade Social e orixinadas por actos de terrorismo:

  • Revalorízanse nos mesmos termos e condicións que as pensións contributivas non concorrentes e non están suxeitas aos límites de recoñecemento inicial e de revalorización previstos na lei.
  • Non son computables cando concorren con pensións ordinarias do Sistema, para os efectos de aplicar, respecto a estas, as normas limitativas existentes en materia de revalorización e tope máximo de pensións.
  • Teñen establecido un importe mínimo mensual equivalente ao triplo do IPREM  vixente en cada momento. Durante o ano 2017, este importe é de 1.597,53 euros. Para estes efectos, as pensións familiares causadas por un mesmo feito, compútanse conxuntamente.
Complementary Content
${loading}