Xestión / Control

Xestión, administración e control

A xestión, administración e control das pensións contributivas efectúase, con carácter xeral, polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e polo Instituto Social da Mariña (ISM), cando se trate de beneficiarios incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial dos Traballadores do Mar.

Estas entidades teñen facultades para recoñecer o dereito a unha pensión e garantir que se cumpran as condicións necesarias para o mantemento da pensión recoñecida.

Rexistro de prestacións sociais públicas

É un instrumento básico na xestión da protección social, xa que o tratamento automatizado dos datos correspondentes permite, dunha parte, unha xestión máis áxil e eficaz en beneficio dos perceptores e solicitantes das prestacións sociais, ao tempo que posibilita un control permanente respecto ao mantemento do dereito ás prestacións e facilita as medidas de loita contra a utilización indebida da protección e a fraude.

Constitución:

Constitúese no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), entidade responsable dos ficheiros.

Obxecto: 

Ten por obxecto a inscrición das prestacións sociais de contido económico, destinadas a persoas e familias, con cargo a recursos de carácter público.

Obriga de subministrar datos:

Os organismos, entidades e empresas que están obrigados a subministrar datos ao Rexistro son os incluídos no Catálogo publicado no BOE mediante a correspondente resolución do INSS.

Xestión:

A súa xestión e funcionamento corresponde ao INSS.

Exercicio de dereitos polo afectado:

Os dereitos de acceso aos ficheiros do Rexistro, así como os de rectificación e cancelación de datos, son persoais e soamente poderán ser exercidos polo afectado ou o seu representante legal, coas limitacións que prevé a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE 14/12).

Denegación do acceso, rectificación e cancelación:

Denegaranse os dereitos de acceso, rectificación e cancelación cando se dea algún dos supostos regulados nos artigos 15.3, 23.1 e 2, e 24.2 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 13 de decembro.

Complementary Content
${loading}