Gestió / Control

Gestió, administració i control

La gestió, administració i control de les pensions contributives l'efectua, amb caràcter general, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracte de beneficiaris inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Eixes entitats tenen facultats per a reconéixer el dret a una pensió i garantir que es compleixen les condicions necessàries per al manteniment de la pensió reconeguda.

Registre de prestacions socials públiques

És un instrument bàsic en la gestió de la protecció social, puix que el tractament automatitzat de les dades corresponents d'una banda permet una gestió més àgil y eficaç en benefici dels perceptores i sol·licitants de les prestacions socials i, d'una altra banda, possibilita un control permanent sobre el manteniment del dret a les prestacions i facilita les mesures de lluita contra la utilització indeguda de la protecció i el frau.

Constitució:

Es constitueix a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), entitat responsable dels fitxers.

Objecte: 

El seu objectiu és la inscripció de les prestacions socials de contingut econòmic destinades a persones i famílies amb càrrec a recursos públics.

Obligació de subministrar dades:

Els organismes, entitats i empreses que estan obligats a subministrar dades al registre són els inclosos en el catàleg publicat en el BOE mitjançant la resolució de l'INSS corresponent.

Gestió:

La seua gestió i funcionament corresponen a l'INSS.

Exercici de drets per l'afectat:

Els drets d'accés als fitxers del Registre i de rectificació i cancel·lació de dades són personals i només els podrà exercir l'afectat o el seu representant legal, amb les limitacions previstes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12).

Denegació de l'accés, rectificació i cancel·lació:

Es denegaran els drets d'accés, rectificació i cancel·lació quan es done algú dels casos regulats als articles 15.3, 23.1 i 2 i 24.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Complementary Content
${loading}