Retencions IRPF

Les pensions, la quantia de les quals, superi l'import anual legalment establert, es troben subjectes a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmeses, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les excepcions següents:

Pensions per incapacitat permanent

 • Són exemptes sempre:
  • Les pensions derivades d'actes de terrorisme.
  • Les pensions per incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se'n derivin, per canvi de denominació en complir el beneficiari els 65 anys.
 • Les pensions per incapacitat permanent total qualificada (75%) i les de jubilació que se'n deriven per canvi de denominació en complir el beneficiari 65 anys, són exemptes a Biscaia, Araba/Àlaba i Guipúscoa.

Pensió d'orfandat

 • A partir de l'1 de gener de 2003, la pensió és exempta sempre.

Pensió a favor de familiars

 • Tot i que la pensió està subjecta a tributació, serà exempta:
  • Si deriva d'actes de terrorisme.
  • Si s'ha reconegut com a conseqüència d'una incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 
 • També són exemptes les prestacions a favor de familiars menors de 22 anys.

Pensió de viduïtat

La pensió serà exempta si deriva d'actes de terrorisme.

Complementary Content
${loading}