Serveis socials

Els servicis socials són prestacions que estan incloses dins de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, la finalitat dels quals és complementar les prestacions econòmiques i, al mateix temps, procurar una millora de les condicions de vida dels beneficiaris reduint, en la mesura del possible, les limitacions personals motivades per raons d'edat o discapacitat.

La acció esmentada protectora s'amplia i complementa amb un sistema públic de prestacions i servicis per a la atenció a les persones en situació de dependència (aquelles que per raons d'edat, malaltia o discapacitat precisen de l'atenció d'altres persones o ajudes per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària), que es presten a través de la xarxa de servicis socials de les Comunitats Autònomes. 

Complementary Content
${loading}