2004/4 de 29 març de 2004

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Bonificacions de quotes respecte d'empreses i treballadors per compte propi de les ciutats de Ceuta i Melilla.

L'Ordre TAS/471/2004, de 26 de febrer, (BOE 27 de febrer) per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les bonificacions de quotes establides per l'apartat 2 de la Disposició Addicional Trentena del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, respecte d'empreses i treballadors per compte propi de les ciutats de Ceuta i Melilla, disposa en l'article 2:

"Les bonificacions de quotes per contingències comunes així com per desocupació, formació professional i fons de garantia salarial establides en l'apartat 2 de la Disposició Addicional Trentena de la Llei General de la Seguretat Social seran aplicables respecte de tots els treballadors per compte d'altre i assimilats, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, que presten els seus servicis en centres de treball ubicats en el territori de les ciutats de Ceuta i Melilla, en qualssevol de les activitats enquadrades únicament en els sectors de Comerç, Hostaleria i Indústria, excepte Energia i Aigua, i en les activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres activitats de suport turístic, d'acord amb la classificació d'activitats continguda en el Reial Decret 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE -93).

Així mateix, aquestes bonificacions seran aplicables a les quotes per contingències comunes dels treballadors autònoms enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, inclosos els socis de cooperatives de treball associat que ostenten aquest caràcter, dedicats a les mateixes activitats, quan les exercisquen en les ciutats de Ceuta i Melilla."


S'estableix una bonificació del 40 per 100 de les quotes empresarials per contingències comunes, i conceptes de recaptació conjunta (desocupació, FOGASA i formació professional), si és el cas.

Les bonificacions de quotes regulades en aquesta ordre seran aplicables en els corresponents documents de cotització amb caràcter automàtic, a partir del dia primer del mes següent al període de vigència de l'aplicació (per a règims per Compte d'Altre, a partir del període de presentació d'abril, període de liquidació de març de 2004; per a Règim Especial d'Autònoms en les quotes corresponents al període de liquidació d'abril de 2004). La durada serà de dos anys.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb les establides amb caràcter general en els Programes de Foment d'Ocupació, sense que en cap cas la suma de les bonificacions aplicables puga excedir el 100 per cent, i es finançaran a càrrec del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

 • Sistema RED


  • Emplenament de les bonificacions en el fitxer FAN

   Per reflectir aquestes bonificacions, s'ha creat un nou codi de compensacions/bonificacions:

   EDLCD20: "Bonificació Ceuta i Melilla"


   La suma de bonificacions codi 20 totalitzaran en el segment:

   EDTCD20: "Total Bonificació Ceuta i Melilla"


   L'import d'aquestes bonificacions totalitzarà en el segment EDTCA60 "Suma de bonificacions, subvencions i compensacions".


  • Validacions

   S'admetrà la clau CD20 quan es complisquen els requisits següents:

   • El Codi de Compte de Cotització ha de correspondre a les províncies de Ceuta (51) o Melilla (52).


   • El període de liquidació haurà de ser igual o posterior a març de 2004.


   • S'accepta aquesta bonificació en tots els règims excepte 0112 (Règim General. Col·lectiu d'Artistes), 0613 (R. Especial Agrari) i 08xx (Règim Especial del Mar).


   • Es validarà que el Codi de Compte de Cotització tinga associada una activitat econòmica de les admeses per a aquestes bonificacions: Comerç, Hostaleria i Indústria (excepte Energia i Aigua), i activitats d'agències de viatge, operadors turístics i altres activitats de suport turístic.


 • TC2 Normalitzat.

  Aquesta bonificació es reflectirà en la casella "Clau" de l'apartat de "Deduccions" amb codi 20 "Bonificació Ceuta i Melilla".

  L'import de totes s'acumularà en la casella "bonificacions i reduccions a càrrec de l'SPEE " i es traslladarà a la casella 601 "Bonificacions , Subvencions i Compensacions Desemp. Parcial" del model de la sèrie TC1.


 • Aplicació de les bonificacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

  Les bonificacions pels treballadors del Règim Especial d'Autònoms inclosos dins de l'àmbit d'aplicació, s'hauran de consignar-se en la casella "Bonificació/Subvenció " del model TC1/15.

Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, (BOE de 23 de febrer), sobre la presentació en suport informàtic

Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer (B.O.E. de 23 de febrer), sobre la presentació en suport informàtic dels informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa, i alta corresponents a processos d'Incapacitat Temporal.

Mitjançant l'ordre ministerial de referència, es regula l'enviament dels comunicats de baixa mèdica, confirmació de la baixa i l'alta mèdica relatius a processos d'incapacitat temporal a través del sistema de Remissió Electrònica de Documents i es determinen les condicions i les característiques que han de regir aquest procediment.

D'aquesta manera, en el seu article 1 s'estableux l'obligació de transmetre a través del Sistema RED   els informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta corresponents a processos d'incapacitat temporal, per a aquelles empreses, agrupacions d'empreses i professionals col·legiats adherits al Sistema RED.

Si es presenten les còpies dels comunicats mèdics per via telemàtica no cal tornar a lliurar-les en paper.

Les empreses han de conservar les còpies en paper dels comunicats mèdics durant quatre anys, comptats des de la data de la presentació telemàtica.

Els terminis de presentació de les còpies dels comunicats mèdics a través del sistema RED són els que fixa l'Ordre del Ministeri de Treball i Immigració, de 19 de juny de 1997, per a les còpies dels comunicats en suport paper.

L'incompliment de les disposicions de l'Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, tant pel que fa a la via de presentació de les còpies dels comunicats mèdics com dels terminis, pot motivar la infracció estipulada a l'article 21.6 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i a la sanció corresponent.

Aclariments al punt 5,- del Butlletí de Notícies RED número 2004/03-Liquidacions complementàries amb període de liquidació múltiple que no contenen dades d'algun dels mesos compresos en el període de liquidació.

Amb relació a la nova validació (punt 5 del butlletí de Notícies RED 2004/3) introduïda per a les liquidacions complementàries de període múltiple que no continguen cotització de tots els mesos compresos en el període de liquidació consignat en el segment EMP, s'ha comprovat que alguns usuaris del Sistema RED que han presentat una liquidació amb aquestes característiques, en rebre els corresponents justificants tècnics en que se'ls notificava l'error i el rebuig de la sol·licitud de càrrec en compte o pagament electrònic, si és el cas, realitzen noves presentacions complementàries, ja de manera correcta quant a aquest nou control, però sense sol·licitar als Servicis d'Atenció Telefònica l'anul·lació del document inicial processat amb error, que no queda substituït per les noves presentacions en no coincidir el període de liquidació.

Per evitar que com a conseqüència de la consolidació d'aquests documents que no se substitueixen per les noves presentacions es generen deutes indeguts, els usuaris que hagen realitzat aquesta actuació s'hauran de posar en contacte amb el Servici d'Atenció Telefònica per sol·licitar l'anul·lació de la liquidació processada amb error en incomplir aquest nou control.

Així mateix, s'informa que s'està desenvolupant una transacció perquè siguen els mateixos usuaris els que puguen anul·lar presentacions que no es troben consolidades o bloquejades (per tancament de càrrec en compte o emissió de capçalera per a pagament electrònic). Abans de la implementació es comunicarà oportunament.

Incorporació de dades relatives a l'autoritzat al Sistema RED en els models de sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades de treballadors per compte propi.

En l'última versió dels models de sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades de treballadors per compte propi s'ha incorporat un apartat de dades relatives a l'autoritzat del Sistema RED.

Aquest apartat està destinat a la identificació dels graduats socials, gestors administratius o altres, que estant autoritzats al Sistema RED, emplenen aquests models de sol·licitud d'alta, baixa i variació a instància del mateix treballador per compte propi, sense que això supose a curt termini la possibilitat de transmetre els moviments d'aquests treballadors a través d'aquest Sistema.

Amb les modificacions introduïdes en els models esmentats de sol·licitud es pretén prescindir pròximament del model TA.0021 (Proposta d'adhesió per a la cobertura de la prestació econòmica d'Incapacitat Temporal), que actualment s'emplena en les sol·licituds d'alta per al seu posterior enviament a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Distribució de Winsuite32 i nova versió de 16 bits 4.6

Tal com s'anticipava en el Butlletí de Notícies RED 2004/3 de 17 de febrer, a partir del pròxim dia 30 de març es trobarà a la seua disposició en l'àrea de programari del Sistema RED de la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es), la nova WINSUITE32 desenvolupada per a Windows de 32 bits (Windows 9x, NT, 2000 i XP).

Amb aquesta nova WinSuite32 (versió 5.1), es posarà a la seua disposició la versió 4.6 de la Winsuite de 16 bits (es recorda que a partir de la versió 4.7, la Winsuite de 16 bits deixarà d'actualitzar-se amb les novetats que es vagen incorporant).

Per a tot el procés d'instal·lació i migració de dades de la Winsuite 16 bits a la WinSuite32 consulteu el "Manual per a la instal·lació i migració WinSuite32" que es troba disponible en l'apartat "Manuals" de l'Àrea de Documentació del Sistema RED.

NOTA: Els usuaris que han participat en la fase pilot de la WinSuite32 s'actualitzaran automàticament a la nova versió 5.1 d'aquesta WinSuite en realitzar un enviament.


Les dos Winsuite recullen totes les modificacions anunciades tant en aquest Butlletí de Notícies RED, així com en el Butlletí de Notícies RED 2004/3:

Àmbit d'Afiliació:

 • Canvi del Coeficient reductor de l'edat de jubilació


Àmbit de Cotització:

 • Adaptació a les noves normes d'emplenament de la cotització per treballadors amb contracte suspés per Expedient de Regulació d'Ocupació.

 • Validació de liquidacions amb període de liquidació múltiple que no continguen dades de tots els mesos compresos en el període de liquidació.

 • Adaptació a les normes d'aplicació de les bonificacions per formació contínua.

 • Adaptació a les normes d'aplicació de les bonificacions previstes per a les ciutats de Ceuta i Melilla.
Complementary Content
${loading}