2004ko martxoaren 29ko 2004/4

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Kuoten hobariak Ceuta eta Melilla hirietako norbere konturako enpresei eta langileei dagokienean

Otsailaren 26ko TAS/471/2004 Aginduak (otsailaren 27koBOE ), Ceuta eta Melillako hirietako enpresa eta norbere konturako langileekiko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateraginaren Hogeita hamargarren Xedapen Gehigarriaren 2 atalak ezarritako kuoten hobarien ezarpenerako arauak ezartzen dituena, hauxe ezartzen du 2 artikuluan:

"Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Hogeita hamargarren Xedapen Gehigarriaren 2 atalean ezarritako kontingentzia arruntengatik kuoten hobariak, baita langabezia, lanbide hezkuntza eta soldatak bermatzeko funtsetik kuoten hobariak ere, Ceuta eta Melilla hirietako lurraldean dauden lantokietan lan egiten duten besteren konturako langileekiko eta parekoekiko aplikagarri izango dira, elkarlaneko kooperatibetako kideak barne, Merkataritza, Ostalaritza eta Industriako sektoreetan (Energia eta Ura salbu) soil-soilik koadratutako edozein jardueretan aritzen badira, eta bidai-agentzietako, bidaia-agentzia handizkarietako eta turismo laguntzarako bestelako jardueretan aritzen badira, Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (EJSN -93) onartzen duen abenduaren 18ko 1560/1992 Errege Dekretuan biltzen diren jardueren sailkapenaren arabera.

Era berean, Norbere Konturako Langileen eta Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian koadratuta dauden langile autonomoen kontingentzia arruntengatiko kuotei aplikatu zaizkie hobari hauek, izaera hori duten elkarlaneko kooperatibetako kideak barne, jarduera berdinetan aritzen direnean eta Ceuta eta Melilla hirietan aritzen direnean."


Enpresaren kuoten ehuneko 40ko hobari ezartzen da Kontingentzia arruntegatik, baita baterako diru-bilketa kontzeptuengatik ere (langabezia, FOGASA  eta lanbide hezkuntza), dagokionean.

Agindu honetan arautzen diren kuoten hobariak automatikoki dagozkien kotizazio dokumentuetan aplikagarri izango dira, hauek aplikatzeko indar epearen hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera (Besteren Konturako Erregimenentzat, apirileko aurkezpen epetik aurrera, 2004ko martxoko likidazio epealdia; Autonomoen Erregimen Bereziarentzat, 2004ko apirileko likidazio-epealdiari dagozkion kuotetan).  Hauen iraupena bi urtekoa izango da.

Hobari hauek, oro har Enpleguaren Sustapenerako Programetan ezarritakoekin bateragarri izango dira, ezartzen diren hobarien baturak ehuneko 100 baino handiago ezingo duelarik izan, eta Estatuko Enplegu Publikorako Zerbitzuari kargura finantzatuko dira.

 • RED Sistema


  • FAN fitxategian hobariak bete

   Hobari hauek islatzeko konpentsazioen/hobarien kode berria sortu da:

   EDLCD20: "Ceuta eta Melilla hobariak"


   20 kodea duten hobarien batura honako segmentuan gehituko dira:

   EDTCD20: "Ceuta eta Melilla hobaria osora"


   Hobari hauen zenbatekoa EDTCA60 segmentuan gehituko dira, "Hobarien, diru-laguntzen eta konpentsazioen batura".


  • Balioztatzeak

   CD20 kodea onartuko da honako baldintzak betetzen badira:

   • Kotizazio Kontuaren Kodea Ceuta (51) edo Melilla (52) probintziekin bat egin beharko dute.


   • Likidazio-epealdiak, 2004ko martxokoa edo beranduagokoa izan beharko du.


   • Erregimen guztietan onartzen da hobari hau, 0112n (Erregimen Orokorra. Artisten Kolektiboa), 0613n (Nekazaritzako E. Berezia) eta 08xx-n (Itsasoko Erregimen Berezia) izan ezik.


   • Kotizazio Kontuaren Kodeak hobari hauetarako onartutako jarduera ekonomiko bat loturik duela egiaztatuko da: Merkataritza, Ostalaritza eta Industria (Energia eta Ura salbu), eta bidai-agentzietako, bidaia-agentzia handizkarietako eta turismo laguntzarako bestelako jarduerak.


 • TC2 Normalizatua.

  "Dedukzioak" ataleko "Kodea" laukian islatuko da hobari hau, 20 kodearekin "Ceuta eta Melilla hobaria".

  Hauen guztien zenbatekoa "EEZPren  kargurako hobariak eta murrizpenak" laukian gehituko da eta TC1 sortako ereduaren 601 laukira eramango da, "Langebezi Patzialeko Hobariak, Diru-laguntzak eta Konpentsazioak".


 • Langile Autonomoen Erregimen Berezian hobarien ezarpena.

  Autonomoen Erregimen Bereziko langileengatiko hobariak, hauen aplikatze eremuaren barne badaude, TC1/15 ereduaren "Hobaria/Dirulaguntza" laukian idatziko dira.

Otsailaren 12ko TAS/399/2004 Agindua (B.O.E. otsailak 23), euskarri informatikoaren aurkezpenari buruzkoa

Aldi baterako ezintasunari dagozkion baja, baja eta alta konfirmazioen parte medikuen euskarri informatikoen aurkezpenari buruzko otsailak 12ko TAS/399/2004 Araua (B.O.E. otsailak 23).

Aipatutako Ministro-Aginduaren bidez, Datuen Igorpen Elektronikoaren Sistemaren bidez aldi baterako ezintasuneko prozesuei dagozkien medikuaren baja eta alta parteen igorpena arautzen da, prozedura honetan agintzen duten baldintzak eta ezaugarriak zehaztuz.

Honela, bere 1.go artikuluan baja, aldi baterako ezintasunari dagozkion baja eta alta konfirmazioen parte medikuak RED Sistemara atxikita dauden enpresa, enpresa talde eta elkargokide profesionalen RED Sistemaren bidez igortzearen derrigortasuna.

Aipatutako medikuaren parteen kopien aurkezpen telematikoa burututakoan, ez dira paperean aurkeztu beharko.

Paperezko medikuaren parteen kopien ereduak lau urtez gorde beharko dituzte enpresek, hauek telematikoki aurkeztu diren egunetik zenbatuta.

RED Sistemaren bidez medikuaren parteen kopiak aurkezteko epeak, paperezko parteen kopiak aurkezteko 1997ko ekainaren 19ko Lan eta Inmigraziorako Ministerioaren Aginduak ezarritakoak izango dira.

Otsailaren 12ko TAS/399/2004 Aginduak ezartzen duena betetzen ez bada, medikuaren parteen kopiak aurkezteko formari nahiz mantendu behar diren epeei dagokienez, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintza Errege-Dekretuak onartutako Gizarte-Ordenean Urratze eta Zigorrei buruzko Legearen testu bateragineko 21.6 artikuluan ezarritako urratzea eman dezake, dagokion zigorrarekin batera.

2004/3 RED Berrien Buletineko 5.- puntuari buruzko argipenak-Likidazio epe anitzeko osagarrizko liokidazioa, likidazio epearen barne dauden hilabeteren baten daturik ez dituena.

EMP segmentuan idatzitako likidazio-epealdietan dauden hilabete guztien kotizazioak biltzen ez dituzten epealdi anitzeko osagarrizko likidazioentzat sartutako balioztatze berriari dagokionez (2004/3 RED Berrien buletinaren 5 puntua) , RED Sistemaren erabiltzaile batzuek halako ezaugarriak biltzen dituzten likidazio bat aurkeztu dutela egiaztatu da; errorea jakinarazten duen dagokion agiri teknikoa eta, hala balegokie, kontuan kargura edo ordainketa elektronikoaren ukapena jasotakoan, osagarrizko hauek berriz ere aurkezten dituzte kontrol berri hau zuzen sartuz, baina oker prozesatutako hasierako dokumentuaren deuseztapena Telefonozko Arreta Zerbitzuari eskatu gabe; aurkezpen berriek ez dute hau ordezten, likidazio-epeldiak dagoeneko bat egiten ez duelako.

Dokumentu berrien aurkezpenek ordezten ez dituzten dokumentu horien finkapenaren ondorioz bidegabeko zorrak sor ez daitezen, ekintza hau burutu duten erabiltzaileek Telefonozko Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dute, kontrol berri hau betetzerakoan okerra duen prozesatutako likidazioaren deuseztapena eskatzeko.

Era berean, transakzioa garatzen ari dela jakinaraziko da, erabiltzaile berek finkatuta edo blokeatuta ez dauden aurkezpenak deuseztatu ditzaten (konturako karguaren itxieragatik edo ordainketa elektronikorako goiburuaren igorpenagatik). Hau ezarri baino lehen egokiro jakinaraziko da.

RED Sisteman baimenena duenari buruzko datuen sarrera, norbere konturako langileen alta, baja eta datuen aldaketarako eskarirako ereduetan.

Norbere konturako langileen alta, baja eta datuen aldaketarako eskariaren ereduen azken bertsioan, RED Sistemaren baimentzeari dagozkion datuen atal berria sartu da.

Atal honen helburua hauxe da: RED Sistema erabiltzeko baimenduta dauden eta norbere kontura langileak berak eskatuta alta, baja eta aldaketarako eredu hauek betetzen dituzten lan-harremanetako graduatuen, administrazio kudeatzaileen eta bestelakoen identifikatzea, epe laburrean Sistema honen bidez langile hauen mugimenduak igortzeko posibilitatea jakintzat eman gabe.

Azaldutako ereduetan sartutako aldaketen bidez, TA.0021 eredua (Aldi Baterako Ezintasunaren prestazio ekonomikoaren estaldurarako atxikidura proposamena) laster baztertu nahi da, hots, egun alta eskarientzako betetzen dena, ondoren Lan-Istripu eta Lanbide Gaixotasunen Mutualitateetara igortzeko.

Winsuite32-ren eta 16 biteko 4.6 bertsio berriaren banaketa

Otsailaren 18ko 2004/3RED  Berrien buletinean aurreratzen zen bezalaxe, datorren martxoaren 30etik aurrera zure eskura egongo da, Gizarte Segurantzaren webgunearen (www.seg-social.es) RED Sistemaren softwarearen eremuan, 32 biteko Windows-erako (Windows 9x, NT, 2000 eta XP) garatutako WINSUITE32 berria.

WinSuite32 berri honekin batera (5.1 bertsioa), 16 biteko Winsuite-ren 4.6 bertsioa zure eskura egongo da (4.7 bertsiotik aurrera, sartzen diren berrikuntzekin 16 biteko Winsuite eguneratzeari utziko diola gogorarazten da).

Instalazio prozesu osorako eta 16 biteko Winsuite-etik WinSuite32-ra datuen migrazioa burutzeko, RED Sistemaren Dokumentazioaren Eremuaren "Eskuliburuak" atalean eskura dagoen "WinSuite32-ren instalaziorako eta migraziorako eskuliburua" konsultatu.

OHARRA: WinSuite32-ren fase pilotuan parte hartu duten erabiltzaileen kasuan, igorpen bat burutzerakoan WinSuite honen 5.1 bertsio berrira automatikoki eguneratuko dira.


Bi Winsuite hauek, RED Berrien Buletin honetan eta 2004/3 RED Berrien Buletinean iragarritako aldaketak biltzen dituzte:

Afiliaziaren eremua:

 • Erretiro adinaren koefiziente murriztatzailearen aldaketa.


Kotizazioaren eremua:

 • Enplegu Erregulazioko Espedienteagatik kontratu etena duten langileengatik kotizazioa betetzeko arau berrien egokitzapena.

 • Likidazio-epealdian dauden hilabete guztien daturik ez duten likidazio-epealdi anitza duten likidazioen balioztatzea.

 • Etengabeko prestakuntzagatik hobariak aplikatzeko arauei egokitzapena.

 • Cueta eta Melilla hirietarako ezarrita dauden hobarien ezarpenerako arauen egokitzapena.
Complementary Content
${loading}