2004/4 de 29 de març de 2004

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Bonificacions de quotes per a empreses i treballadors per compte propi de les ciutats de Ceuta i Melilla

L'Ordre TAS/471/2004, de 26 de febrer, (BOE de 27 de febrer), per la qual es dicten les normes relatives a l'aplicació de les bonificacions de quotes estipulades a l'apartat 2 de la disposició addicional trentena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en allò relatiu a les empreses i treballadors per compte propi de les ciutats de Ceuta i Melilla, estipula a l'article 2:

"Les bonificacions de quotes per contingències comunes, com també per desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial, estipulades a l'apartat 2 de la disposició addicional trentena de la Llei general de la Seguretat Social són aplicables a tots els treballadors per compte d'altri i assimilats (la qual cosa inclou els socis de cooperatives de treball associat) que prestin serveis en centres laborals situats al territori de les ciutats de Ceuta i Melilla en qualsevol activitat del sector del comerç, l'hostaleria i la indústria (excepte energia i aigua) o que treballin en agències de viatges, operadors turístics i en altres activitats de suport turístic, d'acord amb la classificació d'activitats que fixa el Reial decret 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE -93).

A més a més, aquestes bonificacions són aplicables a les quotes per contingències comunes dels treballadors autònoms que pertanyen al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, inclosos els socis de cooperatives de treball associat amb aquesta condició, i que es dediquen a les mateixes activitats sempre que les duguin a terme a Ceuta i Melilla."


S'estableix una bonificació del 40% de les quotes empresarials per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta (desocupació, FOGASA i formació professional), si escau.

Les bonificacions de quotes regulades en aquesta ordre s'aplicaran de manera automàtica als documents de cotització a partir del primer dia del mes següent a l'entrada en vigor (en el cas del règims per compte d'altri, a partir del període de presentació d'abril, període de liquidació de març de 2004; pel que fa al Règim Especial d'Autònoms, a les quotes del període de liquidació d'abril de 2004). La durada de les bonificacions és de dos anys.

Aquestes bonificacions són compatibles amb les de caràcter general que atorguen els programes de foment de l'ocupació, tot i que la suma de les bonificacions aplicables no pot superar en cap cas el 100%. El Servei Públic d'Ocupació Estatal n'assumeix el finançament.

 • Sistema RED


  • Com omplir les bonificacions al fitxer FAN

   Per reflectir aquestes bonificacions s'ha creat un nou codi de compensacions/bonificacions:

   EDLCD20: "Bonificació Ceuta i Melilla"


   La suma de les bonificacions amb el codi 20 totalitzarà al segment:

   EDTCD20: "Total bonificació Ceuta i Melilla"


   L'import d'aquestes bonificacions totalitzarà al segment EDTCA60 "Suma de bonificacions, subvencions i compensacions".


  • Validacions

   S'admetrà la clau CD20 quan es compleixin els requisits següents:

   • El codi de compte de cotització ha d'estar associat a les províncies de Ceuta (51) o Melilla (52).


   • El període de liquidació ha de ser igual o posterior al mes de març de 2004.


   • S'accepta aquesta bonificació a tots els règims amb l'excepció del 0112 (Règim General. Col·lectiu d'artistes), 0613 (Règim Especial Agrari) i 08xx (Règim Especial del Mar).


   • Es comprovarà que el codi de compte de cotització tingui associada una activitat econòmica a la qual sigui aplicable aquesta bonificació: comerç, hostaleria i indústria (excepte energia i aigua) i activitats d'agències de viatge, operadors turístics i altres activitats de suport turístic.


 • TC2 normalitzat.

  Aquesta bonificació es reflectirà a la casella "Clau" de l'apartat de "Deduccions" amb el codi 20 "Bonificació Ceuta i Melilla".

  L'import de totes les bonificacions s'acumularà a la casella "Bonificacions i reduccions a càrrec de l'SPEE" i es traslladarà a la casella 601 "Bonificacions, subvencions i compensacions desocup. parcial" del model de la sèrie TC1.


 • Aplicació de les bonificacions al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

  Les bonificacions dels treballadors del Règim Especial d'Autònoms inclosos a l'àmbit d'aplicació estipulat s'han de fer constar a la casella "Bonificació/subvenció" del model TC1/15.

Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, (BOE de 23 de febrer), sobre la presentació en suport informàtic

Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer (B.O.E. de 23 de febrer), sobre la presentació en suport informàtic dels informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa, i alta corresponents a processos d'Incapacitat Temporal.

Mitjançant l'ordre ministerial de referència, es regula l'enviament dels comunicats de baixa mèdica, confirmació de la baixa i l'alta mèdica relatius a processos d'incapacitat temporal a través del sistema de Remissió Electrònica de Documents i es determinen les condicions i les característiques que han de regir aquest procediment.

D'aquesta manera, en el seu article 1 s'estableux l'obligació de transmetre a través del Sistema RED   els informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta corresponents a processos d'incapacitat temporal, per a aquelles empreses, agrupacions d'empreses i professionals col·legiats adherits al Sistema RED.

Si es presenten les còpies dels comunicats mèdics per via telemàtica no cal tornar a lliurar-les en paper.

Les empreses han de conservar les còpies en paper dels comunicats mèdics durant quatre anys, comptats des de la data de la presentació telemàtica.

Els terminis de presentació de les còpies dels comunicats mèdics a través del sistema RED són els que fixa l'Ordre del Ministeri de Treball i Immigració, de 19 de juny de 1997, per a les còpies dels comunicats en suport paper.

L'incompliment de les disposicions de l'Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, tant pel que fa a la via de presentació de les còpies dels comunicats mèdics com dels terminis, pot motivar la infracció estipulada a l'article 21.6 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i a la sanció corresponent.

Aclariments al punt 5 del Butlletí de Notícies RED 2004/03: liquidacions complementàries amb període de liquidació múltiple que no contenen dades d'algun dels mesos compresos al període de liquidació.

En relació amb la nova validació (punt 5 del Butlletí de Notícies RED 2004/3) introduïda per a les liquidacions complementàries de període múltiple que no tenen cotització a tots els mesos compresos al període de liquidació indicat al segment EMP, s'ha observat que hi ha usuaris del sistema RED que han presentat una liquidació d'aquestes característiques i, en rebre els justificants tècnics on es notifica l'error i es rebutja la sol·licitud de càrrec en compte o pagament electrònic, tornen a presentar les liquidacions complementàries, ja corregides, però sense sol·licitar als serveis d'atenció telefònica l'anul·lació del document inicial que va generar l'error, que no queda substituït per la nova presentació, ja que el període de liquidació no coincideix.

Per evitar que arran de la consolidació d'aquests documents (no substituïts per les noves presentacions) es generin deutes indeguts, els usuaris que hagin optat per aquest procediment s'han de posar en contacte amb el Servei d'Atenció Telefònica per sol·licitar l'anul·lació de la liquidació processada amb error, ja que incompleix aquest nou control.

També us informem que en aquests moments es treballa en el desenvolupament d'una transacció, per tal que els usuaris puguin anul·lar les presentacions que encara no estiguin consolidades o bloquejades (després del tancament del càrrec en compte o de l'emissió de la capçalera del pagament electrònic). La introducció d'aquesta nova transacció s'anunciarà quan estigui a punt.

Incorporació de dades relacionades amb la persona autoritzada al sistema RED als models de sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades de treballadors per compte propi.

A la darrera versió dels models de sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades dels treballadors per compte propi, s'hi ha introduït un apartat de dades relatives a la persona autoritzada al sistema RED.

Aquest apartat està pensat per identificar els graduats socials, els gestors administratius i altres professionals que estan autoritzats a utilitzar el sistema RED i omplen els models de sol·licitud d'alta, baixa i variació a instàncies del treballador per compte propi. Aquest canvi, però, no implica que a curt termini es puguin transmetre els moviments d'aquests treballadors a través d'aquest sistema.

Amb les modificacions introduïdes en aquests models de sol·licitud es pretén prescindir properament del model TA.0021 (proposta d'adhesió per a la cobertura de la prestació econòmica d'incapacitat temporal), que s'omple ara a les sol·licituds d'alta per després enviar-lo a les mútues d'accidents laborals i malalties professionals.

Distribució de WinSuite32 i nova versió 4.6 de 16 bits

Tal com avançàvem al Butlletí de Notícies RED 2004/3 de 17 de febrer, a partir del proper 30 de març trobareu a l'àrea de programari del sistema RED de la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es) la nova versió de WINSUITE32 per a Windows de 32 bits (Windows 9x, NT, 2000 i XP).

Juntament amb la nova versió de WinSuite32 (versió 5.1), posarem a la vostra disposició la versió 4.6 de l'aplicació WinSuite de 16 bits (tot i que us recordem que a partir de la versió 4.7, no es continuarà actualitzant).

Per obtenir informació sobre el procés d'instal·lació i migració de dades de WinSuite de 16 bits a WinSuite32, podeu consultar el "Manual d'instal·lació i migració de WinSuite 32", que trobareu a l'apartat de "Manuals" de l'àrea de documentació del sistema RED.

NOTA: els usuaris que hagin participat a la fase pilot de WinSuite32 no hauran de fer res, ja que l'aplicació s'actualitzarà automàticament a la versió 5.1 quan facin un enviament.


Totes dues versions de WinSuite incorporen les modificacions anunciades en aquest Butlletí de Notícies RED i també al Butlletí de Notícies RED 2004/3:

Àmbit d'afiliació:

 • Canvi del coeficient reductor de l'edat de jubilació.


Àmbit de cotització:

 • Adaptació a les noves normes d'emplenament de la cotització en el cas de treballadors amb contracte suspès per un expedient de regulació d'ocupació.

 • Validació de les liquidacions amb període de liquidació múltiple que no continguin dades de tots els mesos inclosos al període de liquidació.

 • Adaptació a les normes d'aplicació de les bonificacions per formació continuada.

 • Adaptació a les normes d'aplicació de les bonificacions estipulades per a les ciutats de Ceuta i Melilla.
Complementary Content
${loading}