2005/9 de 6 d'octubre de 2005

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Afiliació: Identificació de treballadors subcontractats o cedits.

El Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, regula els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les persones amb discapacitat, estableix determinades bonificacions de quotes i regula la prestació de serveis d'aquestes persones pel que fa a l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors. Així doncs, s'han d'identificar els treballadors minusvàlids en Centres Especials d'Ocupació desplaçats per la seva empresa a un enclavament laboral.

D'altra banda, les Empreses de Treball Temporal cedeixen treballadors a empreses usuàries i aquestes són responsables solidàries o subsidàries de la manca d'ingrés de quotes de l'ETT  en determinats casos. Així doncs, s'ha d'identificar, a més de l'ETT , l'empresa a la qual se cedeixen els treballadors.

Finalment, l'Estatut dels Treballadors estableix que el contractista o subcontractista hauran d'informar de la identitat de l'empresa principal a la Tresoreria General de la Seguretat Social (aquesta opció s'implantarà en un futur, quan es desenvolupi reglamentàriament).

En resum, es fa necessari identificar als treballadors i les empreses involucrats en relacions laborals en què el treballador d'una empresa presta serveis efectius en el centre de treball d'una altra sota la direcció d'una o altra segons el cas concret.

Per a això, s'han hagut d'efectuar, en el marc del SistemaRED , les modificacions que s'indiquen tot seguit.

 1. Modificació a les altes de treballadors (acció MA)

  A les altes de treballadors en Codis de Compte de Cotizació, el col·lectiu especial dels quals sigui el 5081 - ETT Treballadors cedits, caldrá que es notifiqui elCCC al qual cedeixen aquests treballadors.

  A les altes de treballadors minusvàlids de centres especials d'ocupació desplaçats en enclavements laborals, es notificarà el CCC al qual es desplacen.


  • Creació del camp "Tipus de subcontractació o cessió"

   Format: n2

   Valors:

   Tipus de subcontractació o cessió
   VALOR DENOMINACIÓ
   01 ENCLAVAMENT LABORAL
   02 ETT

  • Creació del camp 'CCC Cessió'

   Format: n15

  • Creació del camp 'NSS cessió'

   Format: n12

   Regla de gestió: quan existeixi el camp "Tipus de subcontractació o cessió", haurà d'haver-hi un dels dos altres camps ("CCC cessió" o "NSS cessió"), i només un.

  • Nou valor en la taula T-38 Relació Laboral de Caràcter Especial

   0601 - MINUSVÀLID PROCEDENT ENCLAVAMENT LABORAL

   Regles de gestió: només s'admetrà amb els contractes 130, 230 o 330. El grau de minusvalidesa ha de ser superior al 33%.


 2. Nova transacció ATR32 - Treballadors subcontractats o cedits


  S'ha desenvolupat una nova transacció que permet anotar, modificar o eliminar els períodes de treballadors subcontractats, cedits o desplaçats a enclavaments laborals.

  Per a això s'han creat tres noves accions:

  • ASC - Alta de Subcontractació o Cessió

  • MSC - Modificació de Subcontractació o Cessió

  • ESC - Eliminación de Subcontratación o Cesión

   Los campos a cumplimentar para cada acción son los siguientes
   • Acció ASC
   • Taula Acció ASC
    Camp O/C Segment
    ACCIÓ O FAB
    RÈGIM O EMP
    CCC O EMP
    NAF O TRA
    IPF  O TRA
    TIPUS DE CESSIÓ O DSC
    CCC CESSIÓ C DSC
    NSS CESSIÓ C DSC
    DATA DES DE O FCT
    DATA FINS A O FCT

   • Acció MSC
    Taula Acció MSC
    Camp O/C Segment
    ACCIÓ O FAB
    RÈGIM O EMP
    CCC O EMP
    NAF  O TRA
    IPF O TRA
    TIPUS DE CESSIÓ O DSC
    CCC CESSIÓ C DSC
    NSS  CESSIÓ C DSC
    DATA DES DE O FCT
    DATA DES DE NOVA C FCT
    DATA FINS A NOVA C FCT

   • Acción ESC
    Taula Acció ESC
    Camp O/C Segment
    ACCIÓ O FAB
    RÈGIM O EMP
    CCC O EMP
    NAF O TRA
    IPF O TRA
    TIPUS DE CESSIÓ O DSC
    CCC CESSIÓ C DSC
    NSS CESSIÓ C DSC
    DATA DES DE O FCT
    DATA DES DE NOVA C FCT
    DATA FINS A NOVA C FCT

Totes aquestes modificacions estan recollides als apartats d'afiliació i a les taules de les instruccions tècniques del sistema RED, que podeu trobar a l'àrea sistema RED - Documentació.

La posada en funcionament d'aquestes modificacions es comunicarà en un proper butlletí de Notícies RED.

INSS: Modificació del format del camp 'Número de col·legiat'.

El Número de col·legiat ha passat de ser un camp numèric de 8 posicions a numèric de 10 posicions, ja que s'hi han afegit dos posicions que es refereixen a la província on està exercint el metge (diferent de la província on està col·legiat).

Aquest canvi ha fet necessària la modificació dels fitxers FDI i FRI.

Aquestes modificacions s'han recollit en els apartats corresponents a INSS, que es troben publicades en l'apartat Sistema RED - Documentació.

La posada en funcionament d'aquestes modificacions es comunicarà en un proper butlletí de Notícies RED.

Nova versió de WinSuite 32

Properament es notificarà la data de publicació de la nova versió de WinSuite32 que recull les modificacions ressenyades en aquest butlletí.

Complementary Content
${loading}