2005/3 de 23 de febrer de 2005

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Modificació del procediment de reintegrament de bonificacions de caràcter retroactiu

Fins ara les empreses aplicaven als documents TC2 el rescabalament de les deduccions concedides amb efectes retroactius, omeses a les liquidacions de quotes o no practicades per altres motius.

Aquest procediment de reintegrament de les bonificacions retroactives deixarà de ser vigent des de l'1 de març de 2005.

A partir del mes de març no es podran deduir aquestes bonificacions retroactives en els documents TC2 (ni tampoc a través del Sistema RED  ni en els documents TC2 normalitzats) i l'empresa haurà de sol·licitar-ne el reintegrament a l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent, a través del procediment de devolució d'ingressos indeguts.

Per tant, a partir del dia 1 de març no s'admetran bonificacions retroactives presentades a través del sistema RED ni del TC2 normalitzat.

Totes les bonificacions que tinguin la consideració de retroactives, a més de generar l'error corresponent,  no es tindran en compte en els processos de càlcul, de manera que si l'empresa aplica la bonificació al cobrament es generarà un deute per l'import en qüestió.

En aquest punt, volem recordar-vos que les bonificacions amb caràcter retroactiu s'identifiquen tal com indiquem a continuació:

 • Sistema RED

  Per determinar si una bonificació és retroactiva, cal comprovar que la data "Fi del període" que apareix al camp 1410 del fitxer FAN sigui anterior al període de liquidació (període corresponent al segment DAT).

  Exemple:

  Exemple bonificació retroactiva

  En aquest cas, la bonificació es consideraria retroactiva, ja que el període fi de bonificació (27 de desembre de 2004) és anterior al període de la liquidació (gener de 2005), la qual cosa implica que el seu import no es tindrà en compte.

  Per tant, es considerarà que les bonificacions no són retroactives i, en conseqüència, corresponen al mes de liquidació quan la data "Fi de la bonificació" és igual o superior al període de liquidació o quan està consignada amb zeros.

  Cal recordar que al camp "Data fi de bonificació" s'hi ha de consignar la data en què s'esgotarà la bonificació.

  • Exemple:

   Contracte de foment de l'ocupació celebrat el dia 1 de gener de 2005. El contracte es formalitza amb una dona desocupada de menys de 45 anys.
   La bonificació aplicable és del 25% durant els dos anys següents a l'entrada en vigor del contracte.

   Per tant, al camp "Data final de bonificació" hi ha d'aparèixer "31 de desembre de 2007".

   En els casos en què la bonificació s'allargui durant tota la vigència del contracte o no es conegui la data final de la bonificació (com ara contractes d'interinitat bonificats en què es desconeix la data de reincorporació del treballador), cal complir aquest camp amb zeros.

A l'hora de processar els missatges, quan es detectin bonificacions amb caràcter retroactiu, es generarà un error i s'alertarà de l'obligació de sol·licitar-ne el reintegrament a l'Administració amb el missatge següent:

"El reintegrament de l'import de les bonificacions amb caràcter retroactiu s'ha de sol·licitar a l'administració de la Tresoreria General corresponent, a través del procediment de devolució d'ingressos indeguts".

En aquest cas, no es tindran en compte les bonificacions en el moment de fer els càlculs.

En conseqüència, en cas que la bonificació no sigui retroactiva, es recomana revisar la data introduïda al camp "Data final de bonificació" i que es torni a enviar un fitxer que substitueixi l'anterior amb les dates correctes.

 • TC2 normalitzat

  Al document TC2 en paper, les bonificacions retroactives s'indicaven a través de la casella "Data" de l'apartat "Deduccions o compensacions", on s'especificava la data en què havia de practicar-se la bonificació, substituint les dues primeres posicions corresponents al dia pel codi "55".

  A partir del mes de març de 2005, aquestes bonificacions no podran practicar-se al document TC2 (i, per tant, no haurà de generar-se el codi 55) i caldrà sol·licitar-ne el reintegrament a l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent.

Procediment per introduir les bonificacions al fitxer FAN

Volem recordar que cada tram (segment DAT) ha d'anar acompanyat de les bases i les bonificacions aplicables al tram en qüestió (és a dir, l'import corresponent als dies compresos pel segment DAT). Això implica que no poden acumular-se totes les bonificacions en un de sol (en el cas que hi ha més d'un segment DAT associat a cada treballador).

Així mateix, cal tenir present que les bonificacions que no s'especifiquin d'acord amb aquestes regles poden generar l'error "Bonificació superior al màxim", la qual cosa farà que l'import no es tingui en compte a l'hora de fer els càlculs.

Transacció en línia de sol·licitud de capçaleres de pagament electrònic

Us recordem que en el cas del mes de febrer el segon tancament del pagament electrònic de totes les sol·licituds de pagament electrònic presentades entre els dies 24 i 26 tindrà lloc la matinada del diumenge 27 de febrer, per la qual cosa no obtindreu el rebut de liquidació de cotitzacions fins al dia 27 de febrer (és a dir, el tancament s'avança un dia).

Si us interessa tenir el rebut de liquidació de cotitzacions abans, hi ha una transacció dissenyada amb aquesta finalitat a disposició de tots els usuaris del sistema RED en línia.

Per obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta transacció, consulteu el "Manual d'usuari de transaccions de pagament electrònic", que trobareu a l'apartat "Manuals" del sistema RED del web de la Seguretat Social.

Treballadors estrangers del Règim Especial Agrari

Les modificacions introduïdes a l'àmbit d'afiliació anunciades al Butlletí de Notícies RED 2005/1, de 24 de gener, derivades de la disposició quaranta-cinquena de la Llei 2/2004 de pressupostos generals de l'Estat de l'any 2005 i relatives als treballadors estrangers del Règim Especial Agrari estaran incorporades al sistema RED a partir de l'1 de març.

A més del que indicàvem en aquell butlletí, cal indicar que, com a conseqüència dels moviments d'alta i baixa, s'emetran dos nous models de TA.0613/RA específics per a aquests treballadors, a petició de l'usuari.

A l'àmbit de cotització, les modificacions apuntades al Butlletí de Notícies RED 2005/1 encara no estan introduïdes al sistema. En un proper Butlletí de Notícies RED es comunicarà la data d'implantació dels canvis a aquest àmbit, com també la manera com s'ha de tramitar la cotització dels mesos per als quals ja ha vençut el termini reglamentari d'ingrés.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Alta a empresa estranger contingent empresa NO obligada Descargar documento Alta a empresa estranger contingent empresa NO obligada. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,58 KB) 28/05/2008
Alta a empresa estranger contingent empresa obligada Descargar documento Alta a empresa estranger contingent empresa obligada. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,58 KB) 28/05/2008

Bonificacions Copa de l'Amèrica

Les bonificacions estipulades al Reial decret 2146/2004, de 5 de novembre, per a les empreses constituïdes arran de la celebració de la Copa de l'Amèrica podran tramitar-se a través del sistema RED a partir de l'1 de març.

Tal com indicàvem al Butlletí de Notícies RED  2005/1, de 24 de gener, aquestes bonificacions s'han de transmetre amb la clau de deducció CD21 (Bonificació Copa de l'Amèrica).

Les empreses que a partir de l'1 de gener de 2004 compleixin els requisits per accedir a aquestes bonificacions han de sol·licitar-ne el reintegrament a l'administració corresponent, ja que des del dia 1 de març no poden aplicar-se als documents TC2 bonificacions amb efectes retroactius.

Nova versió de WinSuite

A partir del proper 28 de febrer estarà disponible la nova versió de WinSuite32 (versió 5.3.0).

Recordem que WinSuite32 s'actualitzarà automàticament en fer un enviament i, per tant, no és necessari fer-ho manualment.

No obstant això, també podreu baixar-vos l'actualització des de l'àrea de programari del sistema RED.


L'aplicació WinSuite32 5.3.0 presenta les funcionalitats que s'indiquen tot seguit:


 • Cotització:

  • Actualització de les noves bases de cotització publicades a l'Ordre TAS/77/2005, de 18 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.

  • Incorporació de les validacions necessàries per tramitar les bonificacions creades arran de la celebració de la Copa de l'Amèrica.

  • Inclusió de les validacions relatives a la cotització dels treballadors estrangers de contingents del Règim Especial Agrari.

   Tot i que WinSuite32 ja incorpora aquesta funcionalitat, no s'ha de fer servir fins que no s'anunciï en un proper Butlletí de Notícies RED que la funcionalitat ja està operativa, ja que el sistema central encara no ha introduït aquestes modificacions.

  • Per tal d'evitar la impressió de rebuts de liquidació de cotitzacions de períodes de recaptació endarrerits i, per tant, duplicitats, s'ha millorat la pantalla "Impressió del rebut de liquidació de cotitzacions".

   A partir d'aquesta versió, quan seleccioneu l'opció "Impressió del rebut de liquidació de cotitzacions", WinSuite32 només mostrarà els rebuts del període de recaptació en qüestió, és a dir, tots els rebuts de liquidació en el termini reglamentari d'ingrés.

   Si voleu imprimir els rebuts de liquidació de períodes de recaptació anteriors, heu de prémer el botó "Resta de períodes". Aleshores apareixeran tots els períodes de recaptació amb rebuts de liquidacions de cotitzacions associats.

   Si des d'aquesta pantalla voleu tornar al període de recaptació actual, premeu el botó "Període actual".
   Quan imprimiu un rebut de liquidació de cotitzacions d'un període de recaptació endarrerit, WinSuite32 mostrarà aquesta advertència:
   • "Atenció!

    Heu seleccionat la impressió de documents de pagament electrònic amb un període de pagament vençut.

    El període de recaptació actual és .........

    El període de recaptació seleccionat per imprimir és .......

    Esteu segur que voleu imprimir aquests documents? "

 • Afiliació:

  • Inclusió de les modificacions relacionades amb l'afiliació dels treballadors estrangers de contingents del Règim Especial Agrari.
Complementary Content
${loading}