2003/9 de 18 juliol de 2003

Generació de Rebuts de Liquidació de Cotitzacions per a les modalitats de càrrec en compte i saldos creditors.

Tal com s'anticipava en el nostre Butlletí de Notícies RED  2003/03 de 18 de febrer de 2003, a partir de la liquidació de juny (presentacions de juliol) es remetrà als autoritzats Rebut de Liquidació de Cotitzacions per a les modalitats de càrrec en compte i saldos creditors.

Per a la modalitat d'ingrés de Càrrec en Compte, el Rebut de Liquidació de Cotitzacions es remetrà una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licitud de càrrec en compte (a partir del dia 19 del període de presentació).

Per tant, a partir del dia 19 de juliol es remetran els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions corresponents a la liquidació de juny de tots els Codis de Compte de Cotització amb sol·licitud de càrrec en compte acceptat.

Per a les liquidacions que resulten creditores, es remetrà a partir del dia 15 del mes següent al de presentació.

A diferència del model emés per a la modalitat d'ingrés de cobrament per finestreta, els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions corresponents a la modalitat de càrrec en compte i per a liquidacions creditores no contindran dades de capçalera de cobrament per finestreta, ja que són  exclusius d'aquesta modalitat d'ingrés.

L'emissió del Rebut de Liquidació de Cotitzacions per a les dos modalitats no implica una modificació en el Sistema d'ingrés de quotes en el cas de càrrec en compte o  abonament de les liquidacions que resulten creditores, ja que tant l'ingrés com l'abonament, si és el cas, s'efectuarà directament en el compte client indicat en el fitxer FAN.

El Rebut de Liquidació de Cotitzacions no implica el pagament de les quotes si no va acompanyat del corresponent comprovant d'ingrés de l'Entitat Financera ("Deute per Domiciliacions)"

Aquest model conté tots els conceptes relatius a la liquidació de quotes, sent el justificant de la sol·licitud de càrrec en compte acceptat a tràmit, o justificant de la presentació de sol·licitud de Saldo Creditor davant de l'Administració de la Seguretat Social, en cada cas. Aquest document serà autenticat mitjançant empremta electrònica.

Impressió del Rebut de Liquidació de Cotitzacions.

L'actual versió de Winsuite preveu ja la possibilitat d'imprimir els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions per a les modalitats de càrrec en compte o saldos creditors.

La impressió del "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" es realitzarà mitjançant el mòdul de "Impressió" de Winsuite, seleccionant l'opció de "Rebuts de Liquidació".

Polsant el botó "Següent" apareixeran els períodes de recaptació per als quals hi ha Rebuts de Liquidació de Cotitzacions, i en la part inferior de la pantalla els Codis de Compte de Cotització. Per procedir a la seua impressió s'han de seleccionar un o més Codis de Compte de Cotització i polsar el botó "Veure/Imprimir".

L'usuari podrà seleccionar si vol que li apareguen tots els Codis de Compte de Cotització amb "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" o només vol imprimir els d'una modalitat en concret (càrrec en compte, cobrament per finestreta o saldos creditors).

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Ejemplo Recibo de Liquidación de Cotizaciones de Cargo en cuenta. Descargar documento Ejemplo Recibo de Liquidación de Cotizaciones de Cargo en cuenta.. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,20 KB) 01/04/2008
Ejemplo Recibo de Liquidación de Cotizaciones Saldo Acreedor. Descargar documento Ejemplo Recibo de Liquidación de Cotizaciones  Saldo Acreedor.. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,20 KB) 01/04/2008

Noves funcionalitats d'Afiliació.

Per exercir qualsevol activitat lucrativa a Espanya per part de determinats treballadors estrangers, s'ha de tindre la corresponent autorització administrativa per a treballar.

Per tant, l'alta en la Seguretat Social està condicionada a l'existència d'aquesta autorització.

D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2000, reformada per la Llei Orgànica 8/2000, cap empresari pot contractar un estranger que no estiga autoritzat a treballar a Espanya.

Sense perjuí de les sancions establides per la Llei Orgànica 4/2000, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 5/2000, són considerades conductes constitutives d'infracció molt greu les dels empresaris que utilitzen treballadors estrangers sense haver obtingut amb caràcter previ el preceptiu permís de treball, o la seua renovació.

Aquestes infraccions se sancionaran amb una multa de quantia compresa entre 3.005,07 i 90.151,82 euros.

A fi de dur a terme el control sobre aquestes contractacions es fa necessari realitzar les següents modificacions en el fitxer AFI:

  • Creació de dos nous camps en el registre DAM:

    • Autorització per a treballar- an3

    • Vigència autorització per a treballar- n8

S'hi adjunta nou fitxer AFI amb les modificacions ressaltades sobre fons gris i taula de valors admissibles en el camp "Autorització per a treballar".

Aquests nous camps es podran mecanitzar tant en les altes com en les modificacions d'altes prèvies.

  • Modificació Justificant Tècnic.

Les modificacions exposades en l'apartat anterior, originen modificacions en els justificants tècnics que s'emeten com a resposta al processament de les diferents accions d'un missatge d'afiliació.

(S'hi adjunta nou disseny del justificant tècnic amb les modificacions ressaltades sobre fons gris).

  • Posada en funcionament.

Totes les modificacions descrites en els punts anteriors entraran en funcionament a partir del 4 d'agost

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Mensaje de afiliación - Trabajador por cuenta ajena - Regimen General - Versión 3.6.0 Descargar documento Mensaje de afiliación - Trabajador por cuenta ajena - Regimen General - Versión 3.6.0. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,201 KB) 01/04/2008
Tabla de valores admisibles en el campo Autorización para trabajar (T42) Descargar documento Tabla de valores admisibles en el campo Autorización para trabajar (T42). El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,21 KB) 01/04/2008
Formato acuses técnicos de afiliación remesas Descargar documento Formato acuses técnicos de afiliación remesas. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,19 KB) 01/04/2008

Pròxima versió de Winsuite

Les modificacions relatives a l'àmbit d'afiliació s'implementaran en la pròxima versió de Winsuite. No obstant això, la seua distribució es retardarà, ja que s'està preparant una versió amb altres modificacions, i aquests canvis cal implementar-los tan ràpidament com siga possible.

Fins que no s'efectue la distribució de l'actualització de Winsuite, tots els moviments que requerisquen la consignació dels nous camps "Autorització per a treballar" i "Vigència autorització per a treballar" que no es contemplen en la versió actual es podran realitzar sense problemes a través d'afiliació en línia.

A més, si en els programes de nòmina i gestió de personal s'implementen aquests canvis, es podrà realitzar l'afiliació a través de remeses.

En aquest cas, si es mecanitzen els nous camps, Winsuite únicament donarà un error en el número de versió de sintaxi de missatge.

Aquest error no impedirà l'enviament dels fitxers i permetrà l'aplicació dels moviments en el Fitxer General d'Afiliació

Finalment, no es podrà utilitzar el mòdul de generació de fitxers AFI des de Winsuite amb aquests dos nous camps fins que no es faça l'actualització.

En un pròxim butlletí de notícies s'informarà sobre el calendari de distribució de la nova versió de Winsuite.

Complementary Content
${loading}