Alta, baixa i variació de dades en el Règim Especial de Treballadors de la Mar

Procediment

Procediment d'Alta, baixa i variació de dades del Règim Especial del Mar

Informació General


Objecte:

L'alta, la baixa i les variacions de dades són comunicacions obligatòries que s'han de fer en la Seguretat Social per a informar sobre el començament de l'activitat laboral d'un treballador, sobre el cessament o sobre les modificacions de dades identificatives i laborals dels treballadors afiliats a la Seguretat Social.

Subjectes:

Treballadors per compte d'Altres:

 •  L'empresari està obligat a sol·licitar l'alta, la baixa i a comunicar les variacions de dades de tots els seus treballadors.

Treballadors per compte Propi:

 • El traballador està obligat a sol·licitar l'alta, la baixa i a comunicar les variacions de dades.
Impresos:

Treballadors per compte d'Altres:

Treballadors per compte Propi:

 • Alta, baixa i variació de dades:  Model TA.0825
On tramitar-ho:
Terminis:

Treballadors per compte d'Altres:

 • Sol·licitud de l'Alta:
  • Abans de l'inici de la relació laboral, amb un màxim de 60 dies naturals d'antelació.
 • Sol·licitud de Baixa i variació de dades:
  • 3 dies naturals.

Treballadors per compte Propi:

 •  Sol·licitud de l'Alta:
  • 30 dies naturals.
 •  Sol·licitud de la Baixa i variació de dades:
  • 3 dies naturals.
Efectes:

Alta:

 • Les altes presentades amb caràcter previ produïxen efectes a partir del dia en què s'inicie l'activitat.
 • Les altes presentades fora de termini tindran efectes des del dia en què es presente la sol·licitud, llevat que l'ingrés de les quotes s'haguera produït en el termini reglamentari, i en este cas l'alta retrotraurà els efectes a la data en què s'hagen ingressat les primeres quotes corresponents al treballador de què es tracte.
 • Les altes realitzades d'ofici retrotrauran els efectes a la data en què els fets que les motiven hagen sigut coneguts.

Baixa:

 • La baixa del treballador produirà efectes des del cessament en la prestació dels servicis.
 • La sol·licitud de baixa del treballador extingirà l'obligació de cotitzar des del cessament en el treball.
 • Si la baixa se sol·licita fora de termini l'obligació de cotitzar s'extingix el dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball.
 • Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social curse la baixa d'ofici, l'obligació de cotitzar s'extingirà des del mateix dia en què s'haja dut a terme l'actuació inspectora, o s'hagen rebut les dades o documents que acrediten el cessament en el treball.
Altres dades d'interés:
 • Els empresaris estan obligats a comunicar l'alta, la baixa o la variació de dades dels treballadors que presten servicis en la seua empresa. En el cas de no fer-ho podrà fer-ho el treballador directament en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Les altes, baixes o variacions de dades les podran realitzar les Direccions Provincials i Locals de l'Institut Social de la Marina quan no ho hagen fet ni l'empresa ni el treballador.
 • Quan l'embarcació navegue en zones allunyades del lloc on estiguera inscrita l'empresa, hi haurà un termini de 6 dies naturals,  que començaran a comptar-se des de l'arribada del vaixell al port de la província d'inscripció per a la formalització de l'alta, baixa o variacions de dades del treballador; i no podrà transcórrer un termini de 10 dies naturals entre la incorporació del treballador a l'empresa i la sol·licitud d'afiliació i alta.
Complementary Content
${loading}