Prestació per Atur de Nivell Assistencial (Subsidi)

Procediment

Procediment de Prestació per Atur de Nivell Assistencial (Subsidi)

Informació General


Objecte:

És una prestació econòmica adreçada als aturats que compleixin:

 • Figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant un mes, sense haver rebutjat cap oferta d'ocupació adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75% del Salari Mínim Interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

A més, s'hauran de trobar en alguna de les situacions que l'acrediten com a beneficiari de la prestació.

Beneficiaris:
 • Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per atur i tenen responsabilitats familiars.
 • Treballadors emigrants retornats.
 • Treballadors majors de 45 anys que han esgotat la prestació per atur i no tenen responsabilitats familiars.
 • Treballadors majors de 55 anys.
 • Treballadors que, en produir-se la situació legal d'atur, no han cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva.
 • Treballadors que siguin declarats plenament capaços o invàlids parcials com a conseqüència d'un expedient de revisió per millora d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.
 • Alliberats de presó i en remissió de condemna per desintoxicació.

Més informació sobre beneficiaris

Quanties:

 

Més informació sobre quanties

Terminis:
 • Des de l'endemà de l'acabament del mes d'espera, si s'escau, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents a l'acabament del mes d'espera esmentat.
 • Si se sol·licita fora de termini, tant el dret com  la prestació neixen a partir de la sol·licitud.
 • El subsidi especial per a aturats de llarga durada naixerà l'endemà d'haver-se esgotat la prestació.

Més informació sobre terminis

Impresos:
Documentació:
 • Sol·licitud del subsidi en el model normalitzat.
 • Identificació del sol·licitant, del cònjuge i dels fills al seu càrrec que figurin a la sol·licitud, mitjançant documentació original i en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya: A l'efecte d'identificació: Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE ) o document identificatiu al seu país d'origen si és nacional d'un país pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En tot cas, el Número d'Identificació d'Estrangers (NIE).
  • Llibre de Família o document equivalent en el cas d'estrangers.
  • Certificat del grau de minusvalidesa expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO ) o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, o resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o de jubilació o jubilació per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment en què consti el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tingui encomanada la protecció de menors, i la data d'efecte de l'acolliment.
  • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
 • Per a altres casos particulars, podeu consultar la documentació addicional necessària.
 • Qualsevol altra documentació que, d'acord amb la normativa vigent, indiqui el Centre de l'ISM.
On tramitar-ho?:

 Al Centre de l'Institut Social de la Marina que li correspongui pel seu domicili o per Internet, a través de la seu electrònica del SEPE, a l'adreça següent https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00A.html

Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}