Prestació per Desocupació de Nivell Contributiu

Procediment


Procediment de Prestació per Desocupació de Nivell Contributiu

Informació General


Objecte:

És una prestació econòmica que s'atorga als treballadors del mar que,  podent i volent treballar, perden la seua faena o veuen reduïda temporalment la seua jornada laboral ordinària, almenys en una tercera part, en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació, sempre que el salari siga reduït en la mateixa proporció.

Beneficiaris:

Tots els treballadors per compte d'altri, tant els retribuïts a salari com els retribuïts a la part, que tinguen previst cotitzar per la contingència de desocupació.

Requisits:
 • Afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació.
 • Acreditar disponibilitat per a cercar faena activament i per a acceptar una col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d'activitat.
 • Tindre cotitzat un període mínim de 360 dies dins els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.
 • No haver complit l'edat ordinària per tindre dret a la pensió de jubilació.
Quanties:
 • 70% de la Base Reguladora durant els 180 primers dies.
 • 50% de la Base Reguladora durant la resta de la prestació.

La quantia de la prestació, en cap cas, no podrà ser superior o inferior a uns imports establits.

Durada de la Prestació:

Es calcula en funció del període d'ocupació cotitzada en els últims 6 anys.

Més informació sobre la durada de la prestació

Terminis:

Naixement del dret:

 • Des del dia següent al de la situació legal de desocupació, amb un termini de sol·licitud de 15 dies.
 • Si se sol·licita fora de termini, el dret naix a partir de la sol·licitud. Es perdran tants dies de prestació com n'hi haja entre la data en què s'hauria d'haver sol·licitat i la data real de sol·licitud.
 • Si no s'han gaudit les vacacions anuals retribuïdes, s'haurà de sol·licitar en els 15 dies següents a l'acabament de les vacacions esmentades.
 • Si hi ha un període que corresponga a salaris de tramitació, el naixement del dret començarà en finalitzar este període.

En els dos últims casos, els períodes esmentats hauran de constar en el Certificat d'Empresa.

Més informació sobre terminis

Impresos:
Documentació:
 • Sol·licitud de Prestació per Desocupació en el model normalitzat.
 • Document acreditatiu  de la Situació Legal de Desocupació.
 • Identificació del sol·licitant i dels fills que conviuen amb ell o són al seu càrrec que figuren a la sol·licitud, mitjançant documentació original i en vigor.
 • Identificació dels fills que no residixen a Espanya i acreditació de la seua situació laboral.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, indique el Centre de l'ISM  com a necessari per al reconeixement de la prestació per desocupació en cada cas particular


Més informació sobre documentació

On tramitar-ho:

Al Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga pel seu domicili o per Internet, a través de la seu electrònica del SEPE, a l'adreça següent https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00A.html

Altres dades d'interés:
 
Complementary Content
${loading}