Prestació per Atur de Nivell Contributiu

Procediment

Procediment de Prestació per Atur de Nivell Contributiu

Informació General


Objecte:

És una prestació econòmica que s'atorga a aquells treballadors del mar que,  podent i volent treballar, perden la seva feina o veuen reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball, almenys en una tercera part, en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació, sempre que el salari sigui reduït en la mateixa proporció.

Beneficiaris:

Tots els treballadors per compte d'altri, tant els retribuïts a salari com els retribuïts a la part, que tinguin previst cotitzar per la contingència d'Atur.

Requisits:
 • Afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta.
 • Trobar-se en situació legal d'atur.
 • Acreditar disponibilitat per cercar activament feina i per acceptar una col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d'activitat.
 • Tenir cotitzat un període mínim de 360 dies dins els sis anys anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.
 • No haver complert l'edat ordinària per tenir dret a la pensió de jubilació.
Quanties:
 • 70% de la Base Reguladora durant els 180 primers dies.
 • 50% de la Base Reguladora durant la resta de la prestació.

La quantia de la prestació, en cap cas, no podrà ser superior o inferior a uns imports establerts.

Durada de la Prestació:

Es calcula en funció del període d'ocupació cotitzada en els últims 6 anys.

Més informació sobre durada de la prestació

Terminis:

Naixement del dret:

 • Des del dia següent al de la situació legal d'atur, amb un termini de sol·licitud de 15 dies.
 • Si se sol·licita fora de termini, el dret neix a partir de la sol·licitud. Es perdran tants dies de prestació com n'hi hagi entre la data en què s'hauria d'haver sol·licitat i la data real de sol·licitud.
 • Si no s'han gaudit les vacances anuals retribuïdes, s'haurà de sol·licitar en els 15 dies següents a l'acabament de les vacances esmentades.
 • Si hi ha un període que correspongui a salaris de tramitació, el naixement del dret començarà en finalitzar aquest període.

En els dos últims casos, els períodes esmentats hauran de constar en el Certificat d'Empresa.

Més informació sobre terminis

Impresos:
Documentació:
 • Sol·licitud de Prestació d'Atur en el model normalitzat.
 • Document acreditatiu  de la Situació Legal d'Atur.
 • Identificació del sol·licitant i dels fills que conviuen amb ell o són al seu càrrec que figurin a la sol·licitud, mitjançant documentació original i en vigor.
 • Identificació dels fills que no resideixen a Espanya i acreditació de la seva situació laboral.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, indiqui el Centre de l'ISM  com a necessari per al reconeixement de la prestació d'atur en cada cas particular


Més informació sobre documentació

On tramitar-ho:

Al Centre de l'Institut Social de la Marina que li correspongui pel seu domicili o per Internet, a través de la seu electrònica del SEPE, a l'adreça següent https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00A.html

Altres dades d'interès:
 
Complementary Content
${loading}