Relacions diplomàtiques

Entrada en vigor

El Conveni sobre Relacions Diplomàtiques es va signar a Viena el 18 d'Abril de 1961 i va entrar en vigor a Espanya el 21 de desembre de 1967. Està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de 24 de gener de 1968.

Treballadors desplaçats

Només és aplicable als treballadors que exerceixen la seva activitat en organismes espanyols amb seu a l'estranger que depenen de l'Ambaixada, situats en països amb els quals Espanya no ha subscrit cap conveni de seguretat social o bé que tinguin un conveni que faci referència a aquest.

Norma general

L'agent diplomàtic està exempt de les disposicions sobre Seguretat Social vigents a l'Estat receptor en tot el relacionat amb els serveis que presta a l'Estat acreditant.

També estan exempts de les disposicions sobre Seguretat Social vigents a l'Estat receptor els criats particulars que estan al servei exclusiu de l'Agent diplomàtic, sempre que:

  • No siguin nacionals ni residents permanents de l'Estat receptor.
  • Estiguin protegits per les disposicions sobre Seguretat Social en vigor a l'Estat acreditant o en un altre Estat.

L'agent diplomàtic que contracti persones a les quals no s’apliqui l'exempció prevista en l'apartat anterior ha de complir les obligacions que les normes sobre Seguretat Social de l'Estat receptor imposen als ocupadors.

Les exempcions previstes en els apartats anteriors no impedeixen la participació voluntària en el règim de Seguretat Social del país receptor, sempre que l'Estat en qüestió ho permeti.

Els membres del personal administratiu i tècnic de la missió estan exempts de les disposicions sobre Seguretat Social de l'Estat receptor, sempre que no siguin nacionals d'aquell estat ni hi tinguin la residència permanent.

Els membres del personal de servei de la missió que no siguin nacionals de l'estat receptor ni hi tinguin la residència permanent també tenen dret a l'exempció de les disposicions de Seguretat Social del país receptor.

Tramitació de sol·licituds

La Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED expedirà, a petició dels interessats, el model de certificat E/R.DIP(Cert.) en què s’acredita que el treballador està sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social, sense límit de temps.

Assistència Sanitària

En tot el relatiu a la prestació d'assistència sanitària al país receptor, s'aplica el que estableix l'article 3 del Reial Decret 2234/1981, de 20 d'agost, en què es regula la Seguretat Social del personal al servei de l'Administració Pública a l'estranger.

"Art.  3 del Reial Decret 2234/81":

La dispensació de l'assistència sanitària s'atribueix a les entitats assistencials del país de residència, preferentment als centres assistencials oficials o de la Seguretat Social del país.

L'entitat gestora compensarà l'assegurat per les despeses d'assistència sanitària, segons el que estableix el mateix article.

Complementary Content
${loading}