Relacions consulars

Entrada en vigor

El Conveni sobre Relacions Consulars es va signar a Viena el 24 d'abril de 1963 i va entrar en vigor a Espanya el 5 de març de 1970. Publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 6 de març de 1970.

Treballadors desplaçats

Aquest conveni només és aplicable als treballadors que exerceixen la seva activitat en els organismes espanyols a l'estranger, que depenen del Consolat, a països amb els que Espanya no ha subscrit cap conveni de Seguretat Social o que aquest  fa referència a aquest conveni.

Norma general

Els membres de l'oficina consular i els de la seva família que viuen al mateix domicili estan exempts de les disposicions sobre seguretat social vigents a l'estat receptor en tot allò relacionat amb els serveis que presten a l'estat receptor.

També estan exempts de les disposicions sobre seguretat social vigents a l'estat receptor els membres del personal privat que estan al servei exclusiu dels membres de l'oficina consular sempre que compleixin els requisits següents:

  • Que no siguin nacionals ni residents permanents de l'estat receptor i
  • Que estiguin protegits per les normes sobre seguretat social en vigor a l'estat que els envia o en un altre estat.

Els membres de l'oficina consular que contractin persones que no puguin acollir-se a l'exempció estipulada a l'apartat anterior han de complir les obligacions que les disposicions sobre seguretat social de l'estat receptor imposen als ocupadors.

L'exempció especificada als apartats anteriors no impedeix la participació voluntària al règim de seguretat social del país receptor, sempre que l'estat en qüestió ho permeti.

Tramitació de sol·licituds

La Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials expedeix, a petició dels interessats, el model de certificat E/R.CONS(Cert.) , en què s'acredita que el treballador està sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social sense límit de temps.

Assistència sanitària

En tot allò relatiu a la prestació d'assistència sanitària al país receptor, s'aplica el que estableix l'article 3 del Reial decret 2234/1981, de 20 d'agost, en què es regula la Seguretat Social del personal al servei de l'Administració Pública a l'estranger.

"|Art.  3 del Reial decret 2234/81":

La dispensació de l'assistència sanitària s'atribueix a les entitats assistencials del país de residència, preferentment als centres assistencials oficials o de la Seguretat Social del país.

L'entitat gestora compensarà l'assegurat per les despeses d'assistència sanitària, segons el que estableix el mateix article.

Complementary Content
${loading}