Procediment de Prestació per Desocupació de Nivell Assistencial (Subsidi)

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la Prestació per Desocupació de Nivell Assistencial?

La protecció de nivell assistència consta d'una prestació econòmica i l'abonament a la Seguretat Social de la cotització corresponent a les prestacions d'assistència sanitària, protecció a la família i, en el seu cas, jubilació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Dirigida als parats que figuren inscrits com a demandants d'ocupació durant un mes, sense haver rebutjat ofertes d'ocupació adequada i que no tinguen rentes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà d'emplenar la Sol·licitud de Subsidi per Desocupació, aportant-ne la documentació indicada en el model.

On cal adreçar-se?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga pel seu domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}