Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social Español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea

Procedemento

Procedemento de solicitude do Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social Español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea

Información Xeral


Obxecto:

O obxecto deste Convenio Especial é cubrir as bases de cotización correspondentes ás continxencias de Incapacidade Permanente, Servizos Sociais e Asistencia Sanitaria

Beneficiarios:

As persoas ao servizo da Comunidade Europea e que exerciten o seu dereito de transferir dende calquera dos réximes públicos de previsión social españois ao sistema de previsión social do persoal comunitario, o equivalente actuarial ou o valor de rescate dos dereitos pasivos adquiridos en concepto de xubilación ou retiro e de viuvez.

Impreso:

Modelo TA-0040

Documentación:

Orixinal e copia:

  • Do Documento Nacional de Identidade, Tarxeta de Estranxeiro ou Pasaporte, segundo o caso.
Onde tramitalo:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante. Se dispón de certificado dixital pode acceder á Sede Electrónica e remitir telematicamente o modelo de solicitude e a documentación requirida a través do trámite Alta en Convenio Especial, situado na Sede Electrónica da Seguridade Social.

Prazos:

Dous prazos:

  • 90 días seguintes ao cesamento ou situación determinante do convenio especial.
  • En calquera momento.
Efectos:

Producirá efectos:

  • Dende a data de presentación da solicitude.
  • Desde a data de situación que determina o convenio especial.

Máis información sobre efectos

Requisitos:

Deberá acreditarse o nomeamento como funcionario ou axente temporal da Comunidade Europea, así como que se exercitara o dereito á transferencia previsto no Real decreto.

Outros datos de interese:
  • A determinación da cota a ingresar realizarase de acordo coas normas establecidas na regulación xeral, coa particularidade de que lle corresponde a aplicación dun coeficiente específico a fin de diminuír a cotización como consecuencia das continxencias non cubertas.
  • No non establecido no artigo 13 da Orde TAS/2865/2003 do 13 de Outubro, este convenio especial é regulado polas normas xerais.
Complementary Content
${loading}