Conveni especial per als emigrants espanyols i fills d'aquests que treballen a l'estranger, i seglars, missioners i cooperants

Procediment

Informació General


Objecte:

Cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

Beneficiaris:

Els emigrants espanyols i els seus fills que posseïsquen la nacionalitat espanyola, amb independència que amb anterioritat hagen estat o no afiliats a la Seguretat Social espanyola, i independentment del país en què treballen i que eixe país tinga o no subscrit amb Espanya acord o conveni en matèria de Seguretat Social.

Els seglars, missioners i cooperants dependents de la Conferència Episcopal, Diòcesi, Ordes, Congregacions i altres Institucions religioses, així com d'organitzacions no governamentals, que tinguen nacionalitat espanyola i que siguen enviats per les seues respectives organitzacions o institucions als països estrangers, sense que hi haja relació laboral amb estes.

Els espanyols que, sense haver estat prèviament afiliats al sistema de la Seguretat Social, participen a l'estranger en programes formatius o d'investigació de manera remunerada, independentment del concepte o de la forma de la remuneració que perceben, sense quedar vinculats per una relació laboral, els quals tindran la consideració d'emigrants únicament a l'efecte de la subscripció d'esta modalitat de conveni especial. (Orde TIN 3356/2011, de 30 de novembre.)

Imprés:

Models TA-0040 i TA-1.

Documentació:

Original i còpia:

 • Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport.
 • De permís de treball o d'estada, expedida per les autoritats corresponents del país d'inscripció, compulsada per la Conselleria d'Ocupació i Seguretat Social, o pel Consolat espanyol d'eixe país, o un document acreditatiu.
 • Certificat de treball expedit per l'empresa –compulsat i traduït– per l'ambaixada.
 • Certificat de residència expedit per l'ambaixada.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Madrid. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

No s'exigix cap termini per a presentar la sol·licitud, es pot presentar en qualsevol moment.

Efectes:

Produïx efectes a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Requisits:

Tindre nacionalitat espanyola.

Més informació sobre requeriments

Extinció:

Causes d'extinció:

 • El no-abonament de les quotes corresponents a dos trimestres consecutius.
 • Quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social. 
 • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Per decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per defunció de l'interessat.
Altres dades d'interés:
 • L'ingrés de les quotes s'efectuarà per trimestres vençuts dins del mes següent al venciment del trimestre natural. La base de cotització aplicable serà la mínima que, en cada moment, corresponga als treballadors de més de díhuit anys del Règim General. Sobre eixa base s'aplicarà el tipus de cotització vigent en este Règim i s'aplicarà al resultat el coeficient que a este efecte estiga establit, de manera que el resultat constituirà la quota a ingressar. 
 • Este conveni especial està regulat per l'article 15 de l'Orde TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, modificat per l'Orde TAS/819/2004, de 12 de març, (BOE del 31).
Complementary Content
${loading}