Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar serveis a l'Administració de la Unió Europea

Procedimiento

Procediment de sol·licitud del Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar servicis a l'Administració de la Unió Europea

Informació General


Objecte:

L'objecte d'este Conveni Especial és cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències d'Incapacitat Permanent, Servicis Socials i Assistència Sanitària

Beneficiaris:

La persones al servici de les Comunitats Europees i que exerciten el seu dret de transferir des de qualsevol dels règims públics de previsió social espanyols al sistema de previsió social del personal comunitari, l'equivalent actuarial o el valor de rescat dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viudetat.

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:

Original i còpia:

  • Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

Dos terminis:

  • 90 dies següents a la cessació o la situació determinant del conveni especial.
  • En qualsevol moment.
Efectes:

Produirà efectes:

  • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Des de la data de situació que determina el conveni especial.

Més informació sobre efectes

Requisits:

Caldrà acreditar el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea, així com haver exercit el dret a la transferència previst en el Reial Decret.

Altres dades d'interés:
  • La determinació de la quota a ingressar es farà d'acord amb les normes establides en la regulació general, amb la particularitat que li correspon l'aplicació d'un coeficient específic a fi de disminuir la cotització com a conseqüència de les contingències no cobertes.
  • En allò que no establix l'article 13 de l'Orde TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, este conveni especial està regulat per les normes generals.
Complementary Content
${loading}