2003/11 de 5 de novembre de 2003

Situacions assimilades a l'alta.

Les lleis 45/2002 i 53/2002 regulen la situació assimilada a l'alta dels treballadors per compte d'altre durant els períodes de vacances retribuïdes però no gaudides. Durant aquests períodes els empresaris han de cotitzar per aquests treballadors, però a ells no se'ls generen dies de permanències en el sistema. Es tracta per tant d'una situació assimilada a l'alta del treballador, que a partir d'ara serà identificada en el Fitxer General d'Afiliació, i que podrà ser mecanitzada a través del Sistema RED.

Per a això, cal dur a terme una sèrie de modificacions en l'àmbit d'afiliació que a continuació es descriuen.

Nou camp en les baixes de treballadors

En el moment de mecanitzar la baixa del treballador en l'empresa, es podrà notificar la data en què finalitza el període de vacances retribuïdes però no gaudides. Per a això s'utilitzarà el camp de nova creació ''Data fi de vacances''.

La mecanització d'aquesta dada originarà la creació automàtica d'un període de situació assimilada a l'alta, en què la data d'inici serà la del dia posterior a la data real de baixa i la data de fi la data anotada com de data de fi de vacances.


Nova transacció ''SITUACIONS ASSIMILADES A L'ALTA''.

Si en el moment de mecanitzar la baixa no s'emplena el camp ''Data fi de vacances'', aquests períodes de vacances retribuïdes i no gaudides també es podran mecanitzar a través d'una nova transacció.

Aquesta nova transacció permetrà crear, modificar i eliminar períodes de situacions assimilades a l'alta (en principi únicament de vacances retribuïdes i no gaudides), en els sis dies posteriors a la data real de baixa.

En la modalitat d'afiliació remeses, s'han creat tres noves accions:

 • ASA - Anotació de períodes de situacions assimilades a l'alta.

 • MSA - Modificació de períodes de situacions assimilades a l'alta.

 • ESA - Eliminació de períodes de situacions assimilades a l'alta.


  • Acció ASA

   A través d'aquesta opció es podran anotar períodes complets de situacions assimilades a l'alta (inicialment només vacances retribuïdes i no gaudides).

   Els camps necessaris per a aquesta acció són:

   Comentaris

   * Nou registre
   *1 Nou registre
   *2 Nou registre
DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ ASA
Camp Segment Obligatori/Condicional Comentaris
Règim EMP O
CCC  EMP O
NAF  TRA O
IPF  TRA O
Tipus sit assimilada  a l'alta  FCT O *
Data des de  FCT O *1
Data fins a FCT O *2

El camp ''Tipus de situació assimilada a l'alta'', de moment, només podrà tindre el valor 001 - Vacances retribuïdes i no gaudides.

S'hi adjunta disseny de nou fitxer AFI amb les modificacions ressaltades sobre fons gris, i nou autòmat.

 • Acció MSA

A través d'aquesta opció es podran modificar les dates dels períodes de situacions assimilades a l'alta (inicialment només les vacances retribuïdes i no gaudides).

Els camps necessaris per a aquesta acció són:

Comentaris

* Nou registre
*1 Nou registre
*2 Nou registre
*3 Nou registre

DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ MSA
Camp Segment Obligatori/Condicional Comentaris
Règim EMP O
CCC EMP O
NAF TRA O
IPF TRA O
Tipus sit assimilada a l'alta FCT O *
Data des de  FCT O *1
Data des de nova FCT C *2
Data fins a nova FCT C *3

Els camps ''Data des de nova'' i ''Data fins a nova'' es podran mecanitzar junts o únicament un.

 • Acció ESA

A través d'aquesta opció es podran anotar períodes complets de situacions assimilades a l'alta (inicialment només vacances retribuïdes i no gaudides).

Els camps necessaris per a aquesta acció són:

Comentaris

* Nou registre
*1 Nou registre

DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ ESA
Camp Segment Obligatori/Condicional Comentaris
Règim EMP O
CCC EMP O
NAF TRA O
IPF TRA O
Tipus sit assimilada a l'alta FCT O *
Data des de FCT O *1

Modificació dels justificants tècnics (TXT)

Com a conseqüència de les modificacions anteriorment descrites, es fa necessària la modificació dels justificants tècnics (txt).

S'hi adjunta la nova versió.Entrada en funcionament

Totes aquestes modificacions estaran disponibles a finals del pròxim mes de novembre.

En un pròxim butlletí de notícies RED s'anunciarà la data concreta d'entrada en funcionament, així com la data de publicació d'una nova versió de winsuite.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Formato Mensaje de Afiliación (versión 4.0) Descargar documento Formato Mensaje de Afiliación (versión 4.0). El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,213 KB) 31/03/2008
Automata del fichero plano AFI (versión 4.0) Descargar documento Automata del fichero plano AFI (versión 4.0). El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,17 KB) 31/03/2008
Formato Acuse Técnico de Afiliación. Descargar documento Formato Acuse Técnico de Afiliación.. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,15 KB) 31/03/2008

Règim Especial Agrari

L'1 de novembre de 2002 va entrar en vigor el Reial Decret 459/2002, de 24 de maig relatiu al Règim Especial Agrari, i des d'aquest moment s'han pogut mecanitzar a través del Sistema RED els moviments d'altes de treballadors en aquest règim.

Des d'aquest moment, en aquests moviments d'alta, únicament es permet la mecanització d'un nombre limitat de dades associades al contracte (grau de minusvalidesa, data d'inici de contracte, FIC específic, indicatiu de vincle familiar, exclusió social, causa de substitució i NSS treballador substituït).

A partir de finals del pròxim mes de novembre, en els casos de contractes bonificats enquadrats en els Programes de Foment d'Ocupació, s'hauran de mecanitzar tots els camps associats que siguen necessaris (condició de desocupat, dona subrepresentada, etc. ), és a dir, s'hauran d'utilitzar els mateixos camps que en la resta de règims, segons el contracte.

En un pròxim butlletí de notícies RED es comunicarà la data concreta d'entrada en funcionament.

Nou format número identificació d'estranger.

La Direcció General de Policia ha modificat el format del Número d'Identificació d'Estranger (tipus d'Identificador de Persona Física '6').

Fins ara, el format que s'admet en el marc del Sistema RED és el següent:

00000XNNNNNNNL

A partir d'ara, a més d'aquest, s'admetrà també el nou format donat per la Direcció General de Policia:

0000XNNNNNNNNL

Nova clau de situació de baixa per al Règim Especial de Treballadors del Mar

Des de començaments del mes d'octubre s'està admetent a través de la modalitat d'afiliació en línia, una nova clau de baixa únicament per al Règim Especial de Treballadors del Mar.

Es tracta de la baixa 67- Baixa per desocupació estacional.

Aquesta nova clau s'incorporarà en la pròxima versió de Winsuite. Fins que no s'efectue la distribució de l'actualització de Winsuite, tots els moviments que requerisquen aquesta nova situació que no es prevegen en la versió actual, es podran realitzar sense problemes a través d'afiliació en línia.

A més, si en els programes de nòmina i gestió de personal s'implementa aquesta clau, es podrà realitzar l'afiliació a través de remeses. En aquest cas, Winsuite únicament emetrà l'error ''Error valor: Situació (4220)'', que no impedirà l'enviament dels fitxers i permetrà l'aplicació dels moviments en el Fitxer General d'Afiliació.

Finalment, no es podrà utilitzar el mòdul de generació de fitxers AFI des de Winsuite fins que no es realitze l'actualització d'aquesta.

Incorporació de les liquidacions complementàries als sistemes de pagament de Càrrec en Compte, Cobrament per Finestreta, i liquidacions que siguen creditores.

Pròximament es podrà realitzar l'ingrés de quotes corresponents als següents tipus de liquidacions complementàries a través dels Sistemes de Càrrec en Compte o Cobrament per Finestreta.

Quan aquestes liquidacions resulten creditores (a percebre), la gestió del saldo creditor es realitzarà automàticament a través del Sistema RED, de manera anàloga a les liquidacions normals (L00).

S'incorporen als Sistemes de Càrrec en Compte, Cobrament per Finestreta i Saldos Creditors, si és el cas, els tipus de liquidació següents:

 • L02 : Complementària per salaris de tramitació

 • L03 : Complementària per abonament de salaris amb caràcter retroactiu

 • L13: Complementària per vacances no gaudides i retribuïdes a la finalització del contracte de treball. (Aquest tipus de liquidació no pot resultar creditora).


Els requisits per a acceptar una sol·licitud de càrrec en compte o cobrament per finestreta o per a admetre a tràmit automàtic el saldo creditor corresponent a aquelles liquidacions que resulten a percebre són els mateixos que els establits per a les liquidacions normals (L00).

S'admet la sol·licitud de càrrec en compte, cobrament per finestreta o la gestió automàtica del saldo creditor corresponent a aquelles liquidacions complementàries de règims per als quals s'està acceptant actualment aquests sistemes de pagament, és a dir:

 • Règim General (0111)

 • Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals (0132)

 • Règim Especial dels Treballadors del Mar (08xx)

 • Règim Especial de la Mineria del Carbó (0911)


Estan excloses, per tant, d'aquesta modalitat d'ingrés (o de la gestió automàtica del saldo creditor, si és el cas) les liquidacions complementàries corresponents a Codis de Compte de Cotització dels règims següents:

 • Règim Especial Agrari (0613)

 • Règim Especial d'Artistes (0112)

 • Sistema Especial de Manipulació i Empaquetatge de Tomaca Fresca (0134)


La pròxima versió de Winsuite que es distribuirà a finals del mes de novembre preveurà la possibilitat de sol·licitar l'ingrés de quotes relatives a aquest tipus de liquidacions a través de les modalitats de càrrec en compte, cobrament per finestreta i, si és el cas, la gestió automàtica de saldos creditors.

No obstant això, la data d'implantació concreta es comunicarà en un pròxim Butlletí de Notícies RED.

Exempció de cotització per la contingència de desocupació en el Règim Especial Agrari.

Davant de diverses consultes plantejades a aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social amb relació a la cotització que les empreses del Règim Especial Agrari han d'efectuar pels treballadors que fan tasques agràries i es troben exclosos d'aquest Règim per no reunir els requisits d'integració en aquest, s'informa que estan excloses de cotitzar per la contingència de desocupació les empreses del Règim Especial Agrari, respecte d'aquells treballadors que es troben inclosos en algun dels col·lectius següents:

 • Treballadors que compatibilitzen la percepció d'una pensió de jubilació amb les tasques agràries realitzades esporàdicament.

 • Treballadors que fan tasques agràries sense que aquestes constituïsquen el seu medi fonamental de vida.

Per reflectir l'exempció de cotització per aquesta contingència, s'utilitzarà la clau CD18 (ja existent actualment per a l'exempció de desocupació dels familiars del REA), que passa a anomenar-se "Reducció per exempció de desocupació".

Nombre de dies a informar en la llista nominal de treballadors en el Sistema Especial de fruites, hortalisses i conserves vegetals (Règim 0132)

S'informa que, segons les instruccions contingudes en la Instrucció Denovena de la Circular 3-003, per la qual es desenvolupen les normes de cotització per a l'any 2003, en la casella "nre. de dies/hores" de la Llista Nominal de Treballadors corresponent al Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals (0132) s'ha de consignar el nombre de dies que es van utilitzar per al càlcul de la base, és a dir, el nombre de dies reals d'alta en el període objecte de la liquidació.

Aquesta modificació és pel fet que el coeficient de permanències a aplicar en aquest Sistema Especial es recull des de l'any 2001 en afiliació, per la qual cosa en els documents TC2 ja no cal tindre'l en compte i s'ha d'informar dels dies reals de treball.

Per tant, les regles de validació de dies en aquest Sistema Especial són les mateixes que per al Règim General. La pròxima versió de Winsuite validarà que el nombre de dies màxims a informar en aquest Sistema Especial no puga excedir de 30 o del nombre de dies del mes, segons el grup de cotització.

Aclariment d'emplenament de les liquidacions corresponents a vacances no gaudides i retribuïdes a la finalització del contracte de treball, quan les vacances s'estenguen a l'any següent.

Davant de les diverses consultes rebudes relatives a l'emplenament de les liquidacions L13 (vacances no gaudides i retribuïdes a la finalització del contracte de treball), quan les vacances s'estenguen a l'any natural següent, cal realitzar els aclariments següents:

 • En el cas que les vacances no gaudides i retribuïdes comprenguen dos anys diferents, s'haurà de realitzar una liquidació complementària L13 per cada any distint. No es podrà confeccionar en cap cas liquidacions que comprenguen més d'un any.

  Per tant, en el cas que un treballador finalitzara el contracte de treball el dia 15 de desembre, i les vacances no gaudides i retribuïdes s'estengueren fins al dia 15 de gener, caldrà confeccionar les liquidacions següents:

  • Liquidació L00 corresponent als 15 dies treballats del mes de desembre, amb el seu TC1 corresponent.

  • Liquidació L13 corresponent als 16 dies de vacances no gaudides del mes de desembre de 2003, amb el seu TC1 corresponent (amb classe de liquidació i clau de control 415).

  • Liquidació L13 corresponent als 15 dies del mes de gener de 2004, amb el seu TC1 corresponent (amb classe de liquidació i clau de control 415).

Totes aquestes liquidacions s'han de presentar i ingressar en el mes de gener de 2004.

 • Les bases, els límits, els tipus i les condicions que s'han de tindre en compte per a confeccionar la liquidació L13 han de ser els que corresponguen a la liquidació normal (L00) a què complementen, és a dir, els vigents en el mes d'extinció del contracte de treball.

  • Exemples:

   • Treballador que finalitza la seua relació laboral el dia 31 de desembre de 2003. Li corresponen 15 dies de vacances.

    En aquest cas, s'han de confeccionar les liquidacions següents:

    • L00 corresponent al mes de desembre de 2003.
    • L13 corresponent al mes de gener de 2004.

     Aquesta liquidació L13 amb període de liquidació de gener de 2004 s'ha de confeccionar tenint en compte les bases, els tipus, els límits i les condicions vigents al desembre de 2003.

   • Treballador que finalitza la seua relació laboral el dia 15 de gener de 2004. Li corresponen 15 dies de vacances.

    En aquest cas, s'han de confeccionar les liquidacions següents:


    • L00 corresponent a 15 dies treballats del mes de gener de 2004
    • L13 corresponent a 15 dies de vacances de gener de 2004.

     Aquesta liquidació L13 de gener de 2004 s'ha de confeccionar tenint en compte les bases, els límits, els tipus i les condicions vigents al gener de 2004.

Justificant d'actuacions en el Règim Especial d'Artistes.

Es recorda que, a partir de gener de 2003 no és necessària la presentació del justificant d'actuacions (model TC4/5) en el Règim Especial d'Artistes.

Complementary Content
${loading}