Conveni Europeu de Seguretat Social

Entrada en vigor

El Conveni Europeu de Seguretat Social i el conveni complementari per a l''aplicació del primer es van signar a París el 14 de desembre de 1972. L'instrument de ratificació del Conveni Europeu de Seguretat Social es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat del 12 de novembre de 1986 i va entrar en vigor el 25 d'abril de 1986.

Els països que estan adherits a aquest conveni o que l'han ratificat són: Àustria, Bèlgica, Espanya, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal i Turquia.

Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació del país en el territori del qual exerceixen la seva activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal poden continuar acollint-se a la legislació espanyola de Seguretat Social en els termes i condicions que s'indiquen a continuació.

S'aplica als treballadors nacionals dels països següents: Àustria, Bèlgica, Espanya, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal i Turquia.

Desplaçament inicial

Desplaçaments que afecten els subjectes següents:

 • Els treballadors assalariats inclosos en el règim general
 • Els treballadors assalariats del règim especial del mar
 • Els treballadors autònoms (alguns casos)

S'ha de sol·licitar a les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les administracions corresponents l'expedició d'un certificat que declari que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social.

Formulari

L'empresa o el treballador pel seu compte han de presentar la sol·licitud en el model TA-200  "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social - Desplaçaments inicials" acompanyada del formulari CE.1* "Certificat de desplaçament temporal" emplenat per triplicat. Quan el desplaçament afecti treballadors autònoms, s'ha de presentar també un certificat de la Seguretat Social turca que indiqui que en aquell país no hi ha una legislació específica per als treballadors autònoms.

L'expedició del certificat acredita que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a aquell país i que, per tant, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social de Turquia.

Període que cal autoritzar.

El termini màxim de durada del desplaçament no pot ser superior a 12 mesos.

Pròrroga ordinària

Només en el cas dels treballadors per compte d'altri del règim general i del règim especial del mar.

Si es preveu que el desplaçament durarà més dels 12 mesos previstos i autoritzats inicialment, l'empresari ha de sol·licitar, amb prou antelació, la pròrroga a la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari

La sol·licitud de pròrroga ha de presentar-se en el model TA.202  "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social en aplicació de l'|art. 17 del Reglament CEE 1408/71 i d'altres pròrrogues dels convenis bilaterals" el qual s'adjunta el formulari CE.2  emplenat per quadruplicat.

Després de comprovar que s'ha emplenat el formulari amb tota la informació necessària, s'envia a l'oficina d'enllaç corresponent de Turquia per tal d'obtenir l'aprovació.

Si la Seguretat Social turca expedeix aquest formulari, s'acredita que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el període autoritzat en aquest.


Període que cal autoritzar

El conveni no delimita la durada de la pròrroga.

Altres desplaçaments

Direccions provincials o administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Són els òrgans competents per autoritzar els desplaçaments que afectin:

 • Treballadors assalariats dels transports internacionals inclosos en el règim general.

  S'ha de sol·licitar a les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les administracions corresponents l'expedició d'un certificat que declari que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social. L'empresa ha de formular la sol·licitud en el model TA-200.

  La direcció provincial o l'administració competent expedeixen, després de comprovar l'alta a la Seguretat Social, el modelo CE.1* "Certificat de desplaçament temporal", per a tota la durada del desplaçament.
 • Treballadors autònoms.

  Els treballadors pel seu compte que exerceixen la seva activitat en els dos països continuen sotmesos a la legislació espanyola de Seguretat Social si resideixen a Espanya.

  La direcció provincial o l'administració competent expedeixen anualment el model CE.1* "Certificat de desplaçament temporal" mentre mantinguin la residència a Espanya.

Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del sistema RED.

Personal de les missions diplomàtiques i les oficines consulars:

Els espanyols que desenvolupin la seva activitat a les missions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a Turquia i optin per la legislació espanyola de Seguretat Social han de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del sistema RED) l'expedició del model (E/C.EUR.3 (Cert.) "Certificat de legislació aplicable - Dret d'opció", en què s'acredita que romandran sotmesos a la legislació espanyola mentre treballin a la missió diplomàtica o a la delegació consular o bé mentre estiguin al servei particular dels membres d'aquesta missió o delegació.

Aquest dret d'opció només es pot exercir una sola vegada, concretament durant el tres mesos següents a la data en què el treballador sigui contractat per la missió diplomàtica o l'oficina consular o bé a partir de l'inici de la prestació d'un servei privat als agents d'aquesta missió o oficina.

 
Complementary Content
${loading}