Procediment de Pensió d'orfandat

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la pensió d' orfandat de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica consistent en una pensió que es concedeix als fills de la persona morta i als aportats pel seu cònjuge, que reunisquen els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de realitzar?

  • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència..
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar hauran de presentar-la en les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en este cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derive d'un accident laboral, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita la pensió d' orfandat i quan s'inicia el pagament?

La pensió se sol·licitarà en qualsevol moment posterior a la defunció, no obstant això, quan la sol·licitud es presente fora dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abonarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Quan la sol·licitud es presente dins dels 3 mesos posteriors a la defunció, la pensió s'abonarà:

Si el difunt es trobava en alta, en situació assimilada a l'alta o no alta, des de l'endemà a la data del fet causant.
i el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.

Quan s'extingeix el dret a la pensió?

La pensió d'orfandat s'extingeix:

Per compliment de l'edat màxima, excepte incapacitats.
Per cessar la incapacitat que atorga dret a la pensió.
Per adopció.
Per contraure matrimoni (llevat d'excepcions).
Per defunció.
Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut.

Complementary Content
${loading}