Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Procediment

[D]

Procediment de prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat.

Informació General

Els progenitors o adoptants pel naixement o adopció d'un fill en casos de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65 per cent, que compleixen els requisits establerts.

Si existeix convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari qualsevol d'ells de comú acord; a falta d'acord, ho serà la mare. Si no existeix convivència, serà beneficiari el que tinga al seu càrrec la guarda i custòdia dels fills.

Quan els xiquets queden orfes dels dos progenitors o adoptants o estiguen abandonats, serà beneficiària la persona que legalment es faja càrrec d'ells.


Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
  • Residir legalment en territori espanyol.
  • No percebre ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors als límits establits.
  • No tindre dret a prestacions d'esta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.
Quanties/Pagaments/Efectes:

S'abona en un pagament únic de 1.000 euros quan no se superen els límits d'ingressos establits; si se superen, però són inferiors a l'import que resulte de sumar a este límit l'import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l'import conjunt esmentat.

Més informaciósobre quanties, pagaments i efectes

Duració:

S'abona d'una sola vegada.

Terminis:

El termini màxim per a dictar resolució i notificar-la a l'interessat és de 45 dies.

Denegació / Extinció:

El dret al reconeixement prescriu als 5 anys, comptats des de l'endemà del dia del naixement o adopció del fill.

Impresos:

Formulari de sol·licitud.

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

No s'exigirà al sol·licitant l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'administració de la Seguretat Social haja de conèixer per si mateixa.

Més informació sobre documentació

On es tramita:

La sol·licitud i documentació necessària haurà de presentar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguridad Social.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la prestació econòmica és competència de l'INSS .

Altres dades d'interés:

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}