2003/12 de 21 de novembre de 2003

Situacions assimilades a l'alta.

Tal i com s'anunciava en el butlletí de notícies RED  número 2003/11, s'han realitzat les modificacions necessàries per a identificar en el Fitxer General d'Afiliació la situació assimilada a l'alta de vacances retribuïdes i no gaudides, que es podrà mecanitzar a través del Sistema RED, a partir del proper dimecres 26 de novembre.

 • Nou camp en les baixes de treballadors

  En el moment de la mecanització de la baixa de treballadors, es podrà notificar la data en què finalitza el període de vacances retribuïdes però no gaudides.

  Per a això s'utilitzarà el camp de nova creació ''Data fi de vacances''.

  La mecanització d'aquesta dada originarà la creació automàtica d'un període de situació assimilada a l'alta, en què la data d'inici serà la del dia posterior a la data real de baixa i la data de fi, la data anotada com de data de fi de vacances.


 • Nova transacció ''SITUACIONS ASSIMILADES A L'ALTA''.

  Si en el moment de mecanitzar la baixa no s'emplena el camp ''Data fi de vacances'', aquests períodes de vacances retribuïdes i no gaudides també es podran mecanitzar a través d'una nova transacció (tant en la modalitat en línia com en la de remeses).

  Aquesta nova transacció permetrà crear, modificar i eliminar períodes de situacions assimilades a l'alta (en principi únicament de vacances retribuïdes i no gaudides), en els sis dies posteriors a la data real de baixa.

  A continuació es presenta la pantalla principal de la nova transacció d'afiliació en línia.

Pantalla que correspon a la transacció de situacions assimilades d'alta. Les dades que es sol·liciten són: Número d'afiliació, identificador de persona física, règim, compte de cotització, tipus de situació i data des de.

  • Creació de situacions assimilades a l'alta.

   A través d'aquesta opció es podran anotar períodes complets de situacions assimilades a l'alta (inicialment només vacances retribuïdes i no gaudides).

   S'hauran d'emplenar els camps número d'afiliació, identificador de persona física, règim, codi de compte de cotització, i escollir l'opció Alta.

   El camp "Tipus de situació assimilada a l'alta", tindrà per defecte el valor 001 - Vacances retribuïdes i no gaudides, ja que per ara és l'únic valor admissible.

   Una vegada seleccionada l'opció Alta, s'haurà de mecanitzar el camp "Data des de" amb el valor de la data en què s'inicia el període de vacances, i el camp "Data fins a" amb el valor de la data en què finalitza el període de vacances.


  • Modificació de situacions assimilades a l'alta.

   A través d'aquesta opció es podran modificar les dates dels períodes de situacions assimilades a l'alta ja mecanitzades (inicialment només les vacances retribuïdes i no gaudides).

   En afiliació en línia, una vegada seleccionada l'opció Modificació en la pantalla inicial, es podran modificar la data des de i la data fins a, i es podrà mecanitzar només un o els dos.

   En afiliació remeses s'hauran de mecanitzar els camps "Data des de nova" i "Data fins a nova", també els dos o només un.


  • Eliminació de situacions assimilades a l'alta.

   A través d'aquesta opció es podran anotar períodes complets de situacions assimilades a l'alta ja mecanitzades (inicialment només vacances retribuïdes i no gaudides).

   Una vegada emplenades en la pantalla inicial les dades del període que es vol eliminar, hi apareixerà una segona pantalla on s'haurà de confirmar l'eliminació del període que es mostra en pantalla.

Règim Especial Agrari

L'1 de novembre de 2002 va entrar en vigor el Reial Decret 459/2002, de 24 de maig relatiu al Règim Especial Agrari, i des d'aquest moment s'han pogut mecanitzar a través del Sistema RED els moviments d'altes de treballadors en aquest règim.

Des d'aquestmoment, en aquests moviments d'alta, únicament es permet la mecanització d'un nombre limitat de dades associades al contracte (grau de minusvalidesa, data d'inici del contracte, FIC específic, indicatiu de vincle familiar, exclusió social, causa de substitució i NSS treballador substituït).

A partir del proper 26 de novembre, en els casos de contractes bonificats enquadrats en els programes de foment d'ocupació, caldrà mecanitzar tots els camps associats que siguen necessaris (condició de desocupat, dona subrepresentada, etc. ), és a dir, s'han d'utilitzar els mateixos camps que en la resta de règims, segons el contracte.

Becaris d'investigació.

El Reial Decret 1326/2003, de 24 d'octubre, aprova l'Estatut de becari d'investigació, col·lectiu que ha sigut inclòs en el Règim General de la Seguretat Social.

En l'àmbit d'afiliació, per identificar aquests treballadors s'ha creat un nou valor en la taula de Llista Laboral de Caràcter Especial, el valor 9909 - BECARIS D'INVESTIGACIÓ.

En l'àmbit de cotització no cal identificar-los de manera específica en el fitxer FAN, ja que es troben identificats en el Fitxer General d'Afiliació.

Les altes d'aquests treballadors s'han de mecanitzar sense tipus de contracte (encara que sí s'admetrà coeficient de temps parcial), amb grup de cotització 07 i epígraf d'AT 119.

La base de cotització, tant per a contingències comunes com per a AT i MP, serà la mínima del Règim General.

Canvi de denominació del mode de pagament cobrament per finestreta per als usuaris del Sistema RED.

A partir de l'any 2004, el mode de pagament per als usuaris del Sistema RED anomenat "cobrament per finestreta" passarà a denominar-se "pagament electrònic".

Aquest canvi de denominació NO IMPLICA CAP MODIFICACIÓ quant al funcionament d'aquest sistema d'ingrés.

Puntualment, s'informarà mitjançant el Butlletí de Notícies RED de la data de posada en funcionament del canvi de denominació.

Incorporació de les liquidacions complementàries als Sistemes de Pagament de Càrrec en Compte, Cobrament per Finestreta (Pagament Electrònic) i liquidacions que resulten creditores.

Tal com s'anticipava en el Butlletí de Notícies RED 2003/11, a partir del proper mes de desembre es podrà fer l'ingrés de quotes corresponents als següents tipus de liquidacions complementàries a través dels Sistemes de Càrrec en Compte o Cobrament per Finestreta (Pagament Electrònic).

 • L02 : Complementària per salaris de tramitació

 • L03 : Complementària per abonament de salaris amb caràcter retroactiu

 • L13: Complementària per vacances no gaudides i retribuïdes a la finalització del contracte de treball. (Aquest tipus de liquidació no pot resultar creditora).

Quan aquestes liquidacions resulten creditores (a percebre), la gestió del saldo creditor es realitzarà automàticament a través del Sistema RED, de manera anàloga a les liquidacions normals (L00).

Els requisits per a acceptar una sol·licitud de càrrec en compte o cobrament per finestreta o per a admetre a tràmit automàtic el saldo creditor corresponent a aquelles liquidacions que resulten a percebre són els mateixos que els establits per a les liquidacions normals (L00).

Per a més informació sobre aquestes modalitats de pagament veja Àrea d'Informació del Sistema RED "Modalitats de Pagament".

La nova versió de Winsuite preveu la possibilitat de sol·licitar l'ingrés de quotes relatius a aquesta mena de liquidacions a través de les modalitats de càrrec en compte, cobrament per finestreta i, si és el cas, la gestió automàtica de saldos creditors.

Emplenament de l'epígraf 114.

Es recorda que, tal com s'indicava en el Butlletí de Notícies RED núm. 2003/6, de 9 de maig de 2003, el càlcul de les quotes de l'epígraf 114 es farà aplicant el 30% de l'epígraf secundari.

Per això, és obligatori que s'emplene el camp d'epígraf secundari (camp 1260 del fitxer FAN) quan estiga consignat l'epígraf 114 en el camp Epígraf d'AT i MP (1250).

Totes les liquidacions l'epígraf secundari de les quals no estiga correctament emplenat seran processades amb errors.

Inclusió del camp 'Identificador d'empresari' en els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions.

La nova versió de Winsuite imprimirà en els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions la dada d'identificador d'empresari.

Nova versió de Winsuite.

A partir del 21 de gener es podrà baixar en l'área de programari del Sistema RED, la nova versió del programa Winsuite (versió 4.4).

Funcionalitats de la nova versió.

Afiliació.

 • Situacions assimilades a l'alta (vacances retribuïdes i no gaudides).

 • Incorporació de nous valors en la taula de Llista Laboral de Caràcter Especial:

  • 0409 Esportistes professionals.

  • 9909 Becaris d'investigació.

 • Eliminació de nous valors en la taula de Llista Laboral de Caràcter Especial:

  • 0402 Esportistes professionals. Jugadors de bàsquet.

  • 0403 Esportistes professionals. Jugadors d'handbol.

  • 0404 Esportistes professionals. Ciclistes.

  • 0405 Esportistes professionals. Tècnics.

 • Modificació del valor de la part decimal del coeficient de permanències per al règim 0132, ara s'admet qualsevol valor comprés entre 33 i 61, els dos inclusivament.

 • Incorporació del camp ''Dona reincorporada'', basant-se en els establit en el Reial Decret Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.

 • Incorporació d'una nova funcionalitat: el canvi de categoria professional per al Règim Especial de la Mineria del Carbó i el Règim Especial de Treballadors del Mar.

 • Incorporació d'una nova situació de baixa per al Règim Especial de Treballadors del Mar:

  • 67 - Baixa per desocupació estacional.

Cotització.

 • Incorporació de les liquidacions complementàries al sistema de càrrec en compte, cobrament per finestreta i saldos creditors.

 • Control de duplicitats de comptes bancaris en les sol·licituds de càrrec en compte.

 • Incorporació en taules de tipus de liquidació L13 per generar el segment CER (Correcció d'Errors).

 • Admissió, sense generar errors, del codi de bonificació "CD07" "Bonificacions a càrrec del SPEE "per a preveure la situació de bonificacions per dona reincorporada (segons el que disposa elR.D.L. 2/2003, de 25 d'abril) en els codis de contracte que no preveien bonificacions derivades d'aquest.

 • Validació del nombre de dies màxims per al Règim 0132. (Sistema Especial de Fruita, Hortalisses i Conserves Vegetals).


Tant en cotització com en afiliació, la nova versió valida correctament els dos formats del camp Identificador d'estranger 

Complementary Content
${loading}