2003/7 de 30 maig de 2003

Reial Decret Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.

Tal com s'informava en el butlletí de notícies RED número 2003/6 de 9 de maig de 2003, el Reial Decret Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica, estableix en la seua disposició final segona -corregida pel BOE de 7 de maig- la incorporació d'un nou col·lectiu de treballadors sobre el qual aplicar incentius per a la seua contractació.

Es tracta de les dones treballadores els contractes de les quals estiguen suspesos per un període de descans per maternitat i per excedència per atenció de fill (independentment del tipus de contracte), i es reincorporen al treball en els dos anys següents a la data del part, sempre que el part s'haja produït després de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei.

Com ja s'avançava en l'esmentat butlletí 2003/06, en l'àmbit d'afiliació ha sigut necessari crear un nou camp per identificar aquestes situacions.

El nou camp es denomina ''DONA REINCORPORADA'' i podrà adquirir els valors següents:

  • S DONA REINCORPORADA DESPRÉS DE MATERNITAT

  • 2 SUPERPOSICIÓ PER SEGONA REINCORPORACIÓ

S'hi adjunta nou fitxer AFI amb les modificacions ressaltades sobre fons gris.

Aquest nou camp es podrà mecanitzar en les altes, variacions de contracte i modificació de moviments previs.

En l'àmbit de cotització aquestes bonificacions s'han de reflectir amb codi CD07 "Bonificacions a càrrec de l'SPEE ".

Aquesta bonificació s'admetrà per a períodes de liquidació igual o posteriors a juny de 2003.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Afi35 Descargar documento Afi35. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,223 KB) 01/04/2008

Nova transacció d'Afiliació.

S'ha desenvolupat una nova transacció per al Règim Especial de la Mineria del Carbó i per al Règim Especial de Treballadors del Mar, que permet el canvi de la categoria professional d'un treballador.

En afiliació en línia s'anomenarà ATR47 - Canvi de categoria professional.

En afiliació remeses s'ha creat una nova acció en l'àmbit de treballador: CCP - Canvi de categoria professional.

No és necessària la creació de cap camp nou ja que tots els camps que requereix la transacció ja existeixen.

Els camps que s'han de mecanitzar són els següents:

  • Règim: Camp obligatori del segment EMP (Només per a règim 0911 i 08xx)
  • CCC : Camp obligatori del segment EMP
  • NAF: Camp obligatori del segment TRA
  • IPF: Camp obligatori del segment TRA
  • Categoria professional Camp obligatori del segment FAB
  • Data real: Camp obligatori del segment FAB
  • Impressió de ta2: Camp opcional del segment FAB

En el camp 'Categoria professional' s'ha de consignar la nova categoria del treballador.
En el camp 'Data real' s'ha de mecanitzar la data des de la qual el treballador té aquesta nova categoria professional.

Posada en funcionament.

Totes les modificacions descrites en els punts anteriors entraran en funcionament a finals del mes de juny.

S'informarà de la data concreta de la posada en marxa.

Pròxima versió de Winsuite

Aquestes modificacions s'implementaran en la pròxima versió de Winsuite. No obstant això, la seua distribució es retardarà, ja que s'està preparant una versió amb altres modificacions, i aquests canvis cal implementar-los tan ràpidament com siga possible.

Fins que no s'efectue la distribució de l'actualització de Winsuite, tots els moviments que requerisquen la consignació del nou camp 'Dona reincorporada' o de la nova transacció 'Canvi de categoria professional' que no es previnguen en la versió actual, es podran realitzar sense problemes a través d'afiliació en línia.

A més, si en els programes de nòmina i gestió de personal s'implementen aquests canvis, es podrà realitzar l'afiliació a través de remeses.

En aquest cas, si el que es mecanitza és el nou camp, Winsuite únicament donarà un error en el número de versió de sintaxi de missatge; si el que es mecanitza és la nova acció, Winsuite emetrà a més l'error 'Error valor: Acció del treballador (4210).
En els dos casos, els errors no impediran l'enviament dels fitxers i es permetrà l'aplicació dels moviments en el Fitxer General d'Afiliació.

Finalment, no es podrà utilitzar el mòdul de generació de fitxers AFI des de Winsuite fins que no es realitze l'actualització d'aquesta.

Pel que fa a la cotització, fins que no es distribuïsca una nova versió de Winsuite, la versió actual informarà d'errors per "bonificació incompatible amb contracte de treball", per a aquells codis de contracte que actualment no prevenien cap tipus de bonificació.

No obstant això, malgrat aquests errors, s'haurà de fer la transmissió del fitxer, ja que en el nostre Sistema Central es processaran correctament.

En un pròxim butlletí de notícies s'informarà sobre el calendari de distribució de la nova versió de Winsuite.

Complementary Content
${loading}