2003/6 de 9 maig de 2003

RESOLUCIÓ de 08-04-2003, de la DG de la TGSS, sobre la implantació de l'estàndard de comunicacions basat en el protocol IP, conegut com a Internet, com a única plataforma de comunicació entre la TGSS i els autoritzats al Sistema RED.

RESSOLUCIÓ de 8-4-2003, de la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre la implantació de l'estàndard de comunicacions fonamentat en el protocol IP, conegut com a Internet, com a única plataforma de comunicació entre la TGSS  i els autoritzats al Sistema RED 

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en la seua aposta per les noves tecnologies i en el seu afany d'adaptar-se als mitjans telemàtics més estesos, va decidir a l'octubre de 2001 implementar un sistema que permetera l'intercanvi d'informació entre la mateixa Tresoreria i els ciutadans, a través de l'estàndard de comunicacions basat en el protocol IP , conegut comunament com a Internet.

A fi de garantir la seguretat, privacitat i no-repudi de les dades transmeses entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i els autoritzats al Sistema RED , es fa ús de la tecnologia de certificació digital. La utilització d'aquesta tecnologia fa necessària la identificació prèvia de cada usuari per a l'obtenció d'una credencial digital (certificat digital)

Davant de la necessitat que els usuaris del Sistema RED que utilitzen la plataforma de comunicació X-400 efectuen la migració a Internet de manera progressiva i ordenada, s'estableixen distints terminis d'incorporació a la nova modalitat de transmissió, i no es pot sobrepassar la data límit de 31 de desembre de 2003.


Terminis d'incorporació a la modalitat de transmissió Internet. 

1.- Amb efectes d'1 de gener de 2004, la modalitat Internet constituirà l'única plataforma de transmissió electrònica de dades amb relació a la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, variacions de dades d'unes i altres, cotització i recaptació en l'àmbit de la Seguretat Social, entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i els autoritzats al Sistema de Tramesa Electrònica de Dades (RED).

2.- Els nous autoritzats que s'incorporen al Sistema RED a partir de la vigència d'aquesta Resolució ho faran en la modalitat d'Internet.

3.- Els autoritzats al Sistema RED que a la data d'entrada en vigor d'aquesta Resolució estiguen utilitzant per a la transmissió electrònica de dades la plataforma de comunicació X-400, hauran de procedir a la migració cap a la plataforma Internet amb compliment, en tot cas, dels terminis següents:


3.1. Per als professionals col·legiats no compresos en l'apartat 3.3., així com per a les altres persones que en l'exercici de la seua activitat estiguen autoritzades en el Sistema RED en aplicació de la Disposició Addicional Sisena del Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1637/1995, de 6 d'octubre, el termini per a incorporar-se a la plataforma Internet finalitzarà el dia 30 de juny de 2003.

3.2. Per a les empreses, agrupacions d'empreses i la resta de subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar, que pel nombre de treballadors estan obligats a utilitzar el Sistema RED, el termini per a incorporar-se a la plataforma Internet finalitzarà el 31 de juliol de 2003.

3.3. Per als Graduats Socials, el termini per a incorporar-se a la plataforma Internet finalitzarà el 30 de setembre de 2003.

3.4. Per a la resta d'autoritzats al Sistema RED, el termini per a incorporar-se a la plataforma Internet finalitzarà el 30 de novembre de 2003.


4.- No obstant això, per a aquells autoritzats amb un gran volum de dades que origine la dificultat de l'ús d'Internet com a mitjà de transmissió, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà autoritzar l'ús del sistema de transferència de fitxers "EDITRAN" per a l'intercanvi de dades. Aquest mitjà estarà regit per les regles tècniques i de gestió que marque la Tresoreria General de la Seguretat Social i la seua migració estarà condicionada als mateixos terminis establits en l'apartat 3.

5.- A partir de la finalització dels terminis per a dur a terme la migració de la plataforma de comunicació, assenyalats en els apartats anteriors, només s'admetran les comunicacions que es realitzen a través d'Internet/EDITRAN.

6.- Els terminis fixats en l'apartat 3 podran ser prorrogats amb caràcter excepcional per aquesta Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, quan hi concórreguen circumstàncies especials degudament acreditades, a sol·licitud de l'interessat. Aquesta pròrroga en cap cas es podrà estendre més enllà del 31 de desembre de 2003.

Petició en Internet de generació de capçaleres de cobrament per finestreta per a l'obtenció de rebuts de liquidació de cotitzacions.

Dins de l'estratègia de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'adaptar-se a  les noves tecnologies, però sobretot, a fi de facilitar la gestió als usuaris del Sistema RED , dimarts que ve, 13 de maig, s'implementaran una sèrie de transaccions (ja anunciades en el Butlletí de Notícies RED 2003/4 de 13 de març, Apt. 1.2.6) que permeten la petició anticipada de les capçaleres de cobrament per finestreta.

Mitjançant aquestes noves transaccions, els usuaris amb modalitat de transmissió Internet que hagen realitzat la sol·licitud d'ingrés per la modalitat de cobrament per finestreta i vulguen obtindre el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" amb anterioritat a la data d'emissió automàtica d'aquests (dia 24 o dia 28, segons la data de presentació),  podran sol·licitar directament la generació de les capçaleres de cobrament per finestreta, sense necessitat de posar-se en contacte amb el Servici d'Atenció Telefònica de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

L'emissió de les capçaleres de cobrament per finestreta es farà efectiva mitjançant un procés diferit. El "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" li serà remés al llarg de la jornada.

Nota Important: Una vegada generada la capçalera de cobrament per finestreta, i remés el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions", es produirà el bloqueig a tots els efectes dels documents TC2 associats, la qual cosa impedirà que puguen ser modificats o anul·lats. Per realitzar qualsevol modificació d'aquests, s'ha d'utilitzar el procediment de correcció d'errades.

Les transaccions associades a la petició de generació de capçaleres de cobrament per finestreta, són les següents:

 • Petició de generació de capçaleres de cobrament per finestreta

 • Eliminació de petició de capçaleres de cobrament per finestreta.

 • Consulta de peticions de generació de capçaleres de cobrament per finestreta.

El "Manual d'Usuari de Transaccions Cobrament per Finestreta " es trobarà a la seua disposició a partir del dilluns 12 de maig en l'Àrea de Documentació.

 

Càlcul de quotes d'AT i MP corresponents a l'epígraf 114

Instruccions per al càlcul de quotes.

Amb relació al càlcul de quotes corresponents a treballadors amb epígraf d'AT i MP 114 ("Personal directiu i tècnic en treballs exclusius d'explotació"), aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social ha rebut instruccions de l'Organisme competent en matèria d'accidents de treball i malalties professionals del Ministeri de Treball i Immigració, que determinen com s'ha d'efectuar el càlcul de quotes d'AT  i MP per a aquest epígraf.

Aquestes instruccions anul·len, per tant, les contingudes en el Butlletí de Notícies RED 2002/9, de 25 d'octubre.


Tenint en compte que el Reial Decret 2930/79, de 29 de desembre, pel qual s'aprova la Tarifa de Primes d'AT i MP estableix que, per als treballadors amb epígraf 114 "Personal directiu i tècnic en treballs exclusius d'explotació", les quotes d'AT i MP es calcularan aplicant el 30% de les primes corresponents als treballadors, les instruccions d'aplicació de l'epígraf 114 queden així:  

 • El percentatge del 30% de les "primes corresponents als treballadors" s'ha d'aplicar sobre les primes dels treballadors de l'explotació.

 • Si hi haguera treballadors enquadrats en distints epígrafs, el percentatge anterior s'aplicarà sobre el tipus corresponent al del risc més alt.

 • En cap cas, el percentatge a aplicar per a l'epígraf 114 podrà ser inferior al previst per a l'epígraf 113.

 • No procedeix l'aplicació de l'epígraf 114 en els col·lectius següents:

  • Empreses del sector de la construcció

  • Règims Especials d'Artistes i Toreros

  • Epígraf 119 "Personal docent i de laboratori"

  • Epígraf 120 i 121 "Infermers i personal subaltern d'hospitals, sanatoris..."

  • Epígraf 126

Aquestes modificacions es posaran en funcionament per a totes les liquidacions rebudes a partir de l'1 de juliol.

Emplenament del fitxer FAN

En el fitxer FAN es reflectirà l'epígraf del treballador i l'epígraf de la resta dels treballadors sobre els quals cal aplicar el 30%, en els camps següents:

 • Camp 1250 "Epígraf d'AT i MP": En aquest camp s'ha d'indicar l'epígraf del treballador, és a dir, l'epígraf 114

  .
 • Camp 1260 "Epígraf secundari": S'ha d'indicar l'epígraf sobre el qual s'ha d'aplicar el 30%.

Reial Decret Llei 2/2003, de 25 d'abril (BOE de 26 d'abril), de mesures de reforma econòmica.

El Reial Decret Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica, en la disposició final segona estableix el Foment d'Ocupació de les dones treballadores en els casos de maternitat, mitjançant l'aplicació de bonificacions sobre les quotes empresarials de Seguretat Social per als contractes de dones treballadores que siguen suspesos per maternitat i per excedència per estar a càrrec de fill, quan es produïsca la reincorporació efectiva de la dona al treball en els dos anys següents a la data del part, sempre que aquest s'haguera produït després de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei.

La bonificació consisteix en el 100 per 100 de la quota empresarial per contingències comunes durant els dotze mesos següents a la incorporació efectiva al treball.

Aquesta bonificació s'estendrà a díhuit mesos en els casos de contractes de duració determinada o temporals subscrits amb anterioritat a l'entrada en vigor del dit Reial Decret Llei, quan es produïsca la reincorporació en els termes assenyalats en els paràgrafs anteriors i, abans d'haver transcorregut un any, es transforme el contracte en indefinit.

En l'àmbit d'afiliació, es fa necessària la creació d'un nou camp per a identificar aquestes situacions.

En un pròxim butlletí de notícies s'informarà més concretament dels canvis que es realitzaran tant en l'àmbit d'afiliació com en cotització, així com de la posada en funcionament.

Així mateix, s'estableix una bonificació del 90% en la cotització empresarial per contingències comunes per a dones minusvàlides amb una edat igual o superior a 45 anys i del 80% en el cas que siga menor d'aquesta edat.

Aquesta nova bonificació no requereix efectuar modificacions en el Sistema RED per a la posada en funcionament.

Nou servici d'atenció telefònica al ciutadà de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

A fi de millorar l'atenció telefònica que presta la Tresoreria General de la Seguretat Social als ciutadans, des del dia 8 de maig de 2003, la Tresoreria General de la Seguretat Social unificarà l'accés telefònic de la Unitat d'Atenció a l'Usuari del Sistema RED  i del Servici de Gestió i Atenció Telefònica, en un Servici d'Atenció Telefònica comú.

Per a això s'ha creat un únic número de Servici d'Atenció Telefònica de la Tresoreria General de la Seguretat Social: 901-50-20-50.

Per accedir als servicis telefònics del Sistema RED, ha de polsar l'opció 2 "Consultes del Sistema RED".

Aquesta opció presenta al seu torn dos possibilitats:

 • Opció 1: "Incidències amb el certificat digital, instal·lació, programari i comunicacions". En seleccionar aquesta opció s'atendran les consultes tècniques.

 • Opció 2: "Qualsevol altra informació o consulta relativa al Sistema RED" , en la qual s'atendran consultes relatives a la generació i enviament de fitxers, recepció de respostes...)
Complementary Content
${loading}