2003/8 de 23 juny de 2003

Nou Certificat digital emés per la TGSS en el Sistema RED: Certificat Silcon

A fi de millorar la qualitat del servici que presta als usuaris del Sistema RED , la Seguretat Social ha decidit constituir-se en Entitat Certificadora i, a partir del 25 de juny de 2003, emet el seu propi Certificat Digital anomenat Certificat SILCON, amb iguals característiques de seguretat que el Certificat Digital Classe 1S CA FNMT-RCM emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

En esta mateixa data, la TGSS  deixarà de facilitar el procés d'obtenció del Certificat Classe 1S CA FNMT-RCM.

Este nou Certificat SILCON permetrà als usuaris del Sistema RED accedir als mateixos servicis que actualment proporciona el Certificat Classe 1S CA FNMT-RCM. És a dir, els usuaris del Sistema RED que utilitzen el Certificat SILCON tindran accés als Servicis Personals i als Servicis RED.

A més, amb la utilització del Certificat SILCON, l'usuari del Sistema RED obtindrà els avantatges següents:

  • La TGSS queda constituïda com l'única entitat emissora de Certificats necessaris per a la utilització del Sistema RED per Internet, amb la qual cosa és l'única entitat que atén i gestiona totes les incidències produïdes en el Sistema RED, sense haver de recórrer a l'FNMT-RCM per a resoldre els possibles problemes amb el Certificat Digital.

  • Es requereix una aplicació menys per al funcionament del Sistema RED: ja no cal instal·lar l'aplicació proporcionada per l'FNMT-RCM Entrust Direct Client (Programari de Web Segur). Serà el mateix programa de comunicacions RedCom el que faça les funcions d'aquest  programa.

  • Més rapidesa en els enviaments: el Certificat SILCON permet establir la comunicació amb la TGSS de manera més ràpida.

  • En l'ús Afiliació En Línia, tan sols és necessari disposar d'Internet Explorer V5.0 o superior.

  • Més senzillesa i rapidesa en els processos d'obtenció del Certificat SILCON.

Per aconseguir la implantació d'aquest nou Certificat Digital d'una manera gradual, s'ha establit un període de convivència durant el qual els dos Certificats Digitals seran vàlids per a realitzar totes les seues accions a través del Sistema RED . Este termini finalitza el 31 d'Agost de 2003, data a partir de la qual només serà possible accedir al Sistema RED utilitzant el Certificat SILCON.

Durant els mesos de convivència, els usuaris del Sistema RED que posseïsquen el Certificat Digital Classe 1S CA FNMT-RCM podran obtindre a través d'Internet, i sense necessitat de desplaçar-se a les Administracions o Direccions Provincials de la TGSS, el Certificat SILCON. Per a això s'ha inclòs una nova opció en la pantalla inicial per a obtindre el certificat.

 Pantalla d'accés als servicis als quals està autoritzat. En este cas apareixen els següents: Servicis personals, Servicis RED i Gestió de Certificats SILCON

A més, s'ha elaborat un procediment per a l'obtenció del Certificat SILCON on s'explica de manera detallada l'obtenció d'este certificat, el qual es pot trobar en l'àrea de documentació del Sistema RED.

En cas de no disposar de Certificat Classe 1S CA FNMT-RCM, hi ha a disposició de l'usuari un procediment per a obtindre el Certificat SILCON  dins de l'Oficina Virtual.

NOTA: L'obtenció del Certificat SILCON no suposa la revocació o el cessament del Certificat Classe 1S  CA FNMT-RCM.

D'altra banda, i perquè l'usuari del Sistema RED puga fer els enviaments amb els dos Certificats Digitals durant el període de convivència, s'ha elaborat una nova versió del programa de comunicacions RedCom 3.1 que tots els usuaris han d'instal·lar obligatòriament.

Nova versió de REDCOM (Versió 3.1)

Es troba a la seua disposició en l'àrea de baixades del Sistema RED una nova versió del programa de comunicacions RedCom, la qual haurà de ser baixada i instal·lada per tots els usuaris.

Aquesta nova versió permet l'enviament a través del Sistema RED utilitzant tant el Certificat SILCON com el Certificat Digital Classe 1S CA FNMT. A més, incorpora tots els elements de seguretat necessaris per a donar validesa al Certificat SILCON de la mateixa manera que el Programari de Web Segura proporcionava amb el Certificat Classe 1 S CA FNMT.

Es recorda que el termini per a poder transmetre amb el Certificat Digital classe 1S CA FNMT finalitza el 31 d'agost de 2003. Per tant, és obligatori disposar del Certificat Silcon i la versió 3.1 del REDCOM abans d'aquesta data.

 

Nou accés al Sistema Red en línia a través de la pàgina web de la Seguretat Social.

A partir del 25 de juny de 2003, a fi de facilitar l'accessibilitat al Sistema RED  En línia, es posarà a disposició dels usuaris una icona en la pàgina principal de la Seguretat Social que permetrà entrar directament als servicis de l'oficina virtual. Per a això sols caldrà polsar sobre l'accés directe.

La imatge mostra la situació de la icona d'accés al Sistema RED En Línia en la part lateral dreta de la pàgina principal del Web, dins de la secció accessos d'interés

Hi apareixerà la següent finestra sol·licitant permís per a mostrar la pantalla posterior, sobre aquesta finestra s'ha de polsar "Sí".

  Pantalla emergent d'Informació de Seguretat. Es tracta de la finestra on se sol·licita la confirmació per a continuar, ja que la pàgina a la qual s'accedirà té elements no segurs. Per a continuar cal polsar l'opció "Sí".

A continuació se sol·licitarà l'aprovació per a instal·lar el programari que gestionarà el seu Certificat SILCON. Cal polsar l'opció "Sí".

  Pantalla emergent d'Advertència de Seguretat. En esta finestra es demana aprovació per a la instal·lació d'un component de seguretat necessari per a operar amb estos servicis. Per a continuar cal polsar l'opció "Sí"

Una vegada realitzada aquesta acció, es mostrarà una pantalla en què s'haurà de seleccionar el Certificat Digital i introduir-ne la contrasenya. En esta finestra es podrà introduir tant el Certificat Classe 1S CA FNMT-RCM  (la validesa del qual finalitza el 31 d'Agost de 2003) com el Certificat SILCON.

 Pantalla de la pàgina de registre dels servicis del Sistema RED. Formulari amb 2 camps en el primer per a l'arxiu .epf corresponent al certificat digital de l'usuari i en el segon s'inserirà la contrasenya.

Una vegada seleccionat el Certificat Digital i introduïda la contrasenya corresponent, accedirà a la pantalla d'accés dels seus servicis en línia:

Pantalla d'accés als servicis als quals està autoritzat. En este cas apareixen els següents: Servicis personals, Servicis RED i Gestió de Certificats SILCON

Funcionalitats pendents d'implementació.

Les modificacions d'Afiliació que es descrivien en el butlletí de notícies RED número 2003/07, de 30 de maig (nou camp 'Dona reincorporada' i nova transacció 'Canvi de categoria professional'), entraran en funcionament el pròxim 25 de juny.

Tal com s'informava en l'esmentat butlletí de notícies, de moment no es publicarà la nova versió de winsuite que incorpora les modificacions esmentades, per la qual cosa caldrà tindre en compte les possibles incidències descrites en el butlletí.

Mecanització de períodes d'inactivitat.

En els últims dies s'han produït diverses consultes per part d'alguns usuaris referides a la manera de mecanitzar els períodes d'inactivitat superiors a un mes en els contractes indefinits a temps parcial. Per això, es recorda quina és la manera correcta de fer-ho:

Quan s'inicia un període d'inactivitat, s'ha de realitzar un moviment de canvi de contracte, en el qual es mecanitzaran totes les dades de la situació laboral del treballador en aquell moment (tipus de contracte, coeficient de temps parcial, característiques -condició de desocupat, grau de minusvalidesa, etc.-), el camp Tipus d'inactivitat emplenat amb el valor '1', i la data del primer dia d'inactivitat.

En finalitzar el període d'inactivitat, es mecanitzarà un altre moviment de canvi de contracte, amb totes les dades de la situació laboral del treballador (tipus de contracte, coeficient de temps parcial, característiques -condició de desocupat, grau de minusvalidesa, etc-), el camp Tipus d'inactivitat sense contingut o emplenat amb el valor '0', i la data del primer dia d'activitat.

Complementary Content
${loading}