2003/3 de 21 de febrer de 2003

Nou sistema d'ingrés de quotes de la Seguretat Social en el marc del Sistema RED: cobrament per finestreta

1. Objecte del Procediment

A fi de complir l'objectiu de modernització i millora en la gestió, però sobretot a fi de facilitar a les empreses i professionals que transmeten a través del Sistema RED  el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social implantarà a partir de l'1 de març de 2003 una nova funcionalitat: l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.

Aquesta modalitat de pagament suposa que les empreses i professionals que opten per la modalitat de cobrament per finestreta no hauran d'utilitzar els actuals documents de cotització de la sèrie TC1 per a efectuar l'ingrés en les Entitats Financeres, ja que la Tresoreria General de la Seguretat Social els emetrà un "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" amb capçalera de cobrament per finestreta amb què podrà acudir a l'Entitat Financera per realitzar el pagament de les quotes.

Aquesta modalitat d'ingrés permetrà fer-lo efectiu no sols a través de finestreta en l'Entitat Financera, sinó mitjançant altres canals de pagament (segons la disponibilitat de les Entitats Financeres), com són caixers automàtics, banca telefònica o banca a través d'Internet, per a la qual cosa el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" se li emetrà amb les dades de capçalera de cobrament per finestreta, que són les que l'Entitat Financera sol·licitarà quan es vulga utilitzar aquests canals de pagament.


2. Descripció del procés

2.1. Sol·licitud de cobrament per finestreta

La sol·licitud d'ingrés de quotes mitjançant la modalitat de cobrament per finestreta es realitzarà per a cada liquidació mitjançant l'emplenament del valor "V" (Cobrament per Finestreta) en el segment MPG (Modalitat de Pagament) del fitxer FAN.

La generació del segment MPG pot realitzar-se a través de l'aplicació de nòmina, en el cas que aquesta tinguera implementada aquesta opció (les especificacions del segment MPG es detallaran en el Butlletí de Notícies RED 2003/01 dirigit a empreses desenvolupadores de programari de nòmines), o des de la Winsuite, seleccionant com a modalitat de pagament "cobrament per finestreta", tal com s'indica en el punt 1 de l'apartat "Funcionament de la Winsuite amb relació a la selecció de mode de pagament cobrament per finestreta i càrrec en compte".

2.2. Condicions per a acceptar una sol·licitud de cobrament per finestreta

Per admetre una sol·licitud de cobrament per finestreta serà necessari que, a més de vindre emplenat el valor "V" en el camp modalitat de pagament del segment MPG, es complisquen les condicions que es detallen en els apartats següents.

Els documents que presenten sol·licitud de cobrament per finestreta i aquesta fóra rebutjada per no reunir algun dels requisits següents, s'acceptaran a l'efecte de presentació de TC2.

 • Termini de presentació:

  El termini de presentació de documents de cotització amb sol·licitud de cobrament per finestreta serà des del dia 1 al dia 27 del mes de recaptació (per al mes de febrer el termini de presentació serà fins al dia 26).

 • Tipus de liquidació:

  En una primera fase, només s'admetran liquidacions normals (L00) presentades en termini reglamentari.
  En un futur, i en la mesura que la gestió ho permeta, s'ampliarà a liquidacions complementàries.
 • Import a ingressar diferent de zero:

  Es comprovarà que les liquidacions que continguen sol·licitud d'ingrés de quotes per la modalitat de cobrament per finestreta resulten amb import a ingressar.

 • Formes de pagament:

  S'acceptarà la sol·licitud de cobrament per finestreta per a aquells codis de compte de cotització la manera de pagament associat dels quals siga "Normal". No són vàlides les maneres de pagament amb autorització a ingrés diferit, trimestral, etc .

Règims i col·lectius admesos:

  S'admetran els següents Règims i col·lectius:

 • Règim General (0111)
 • Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals (0132)
 • Règim Especial dels Treballadors del Mar (08xx)
 • Règim Especial de la Mineria del Carbó (0911)

Estan exclosos, per tant, de la modalitat d'ingrés de cobrament per finestreta, els següents Règims i col·lectius inclosos en el Sistema RED. En la mesura que la gestió ho permeta, s'aniran incorporant a aquest sistema d'ingrés de quotes.

 • Règim Especial Agrari (0613)
 • Règim Especial d'Artistes (0112)
 • Sistema Especial de Manipulació i Empaquetatge de Tomaca Fresca (0134).
 • Control de bases de cotització

  No s'admetran sol·licituds de cobrament per finestreta de documents que presenten bases de cotització de treballadors (consignades en un segment DAT) que continguen imports inferiors a la base mínima o superiors a la base màxima.

  Així mateix, tampoc s'acceptaran sol·licituds que continguen bases de cotització incompatibles en un mateix segment DAT.


2.3. Validacions a realitzar a la recepció del document

A la recepció d'un document amb sol·licitud de cobrament per finestreta es comprovarà que reuneix els requisits indicats en l'apartat anterior.

En el cas que el document de cotització continga errors o falta de dades que impedisquen la tramitació de la sol·licitud de cobrament per finestreta, aquests seran comunicats a l'usuari en el corresponent justificant tècnic associat al missatge d'entrada.

Així mateix, se li informarà en un missatge independent de tots els documents la sol·licitud de cobrament dels quals per finestreta haguera sigut rebutjada. En aquest missatge se li informarà del termini de què disposa per a realitzar un nou enviament amb sol·licitud de cobrament per finestreta que substituïsca a l'anterior i se li advertirà que, si no presenta un nou document amb sol·licitud de cobrament per finestreta, haurà d'efectuar l'ingrés de quotes mitjançant presentació del butlletí de cotització de la sèrie TC1 en l'Entitat Financera.


2.4. Substitució de documents

Des del dia 1 del mes de recaptació i fins al moment de generació de la capçalera de cobrament per finestreta es podrà corregir un document amb sol·licitud de cobrament per finestreta mitjançant l'enviament d'un altre document correcte que el substituïsca.

Després de la generació de la capçalera de cobrament per finestreta el document quedarà bloquejat sense que existisca la possibilitat de substituir-lo, i es rebutjarà per aquest motiu el nou document rebut. Si es vol corregir alguna dada del TC2 s'ha d'utilitzar el procediment de correcció d'errades.


2.5. Tràmit de les sol·licituds de cobrament per finestreta acceptades

La Tresoreria General de la Seguretat Social per cada document amb sol·licitud de cobrament per finestreta acceptat calcularà les quotes corresponents.

L'usuari serà informat mitjançant justificant tècnic del detall resultant del càlcul. En el cas que fóra diferent del sol·licitat per l'usuari, i aquest no estiguera d'acord, haurà de posar-se en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari per gestionar la incidència. En cas contrari, s'entendrà que accepta l'import calculat per la Tresoreria.

Si per qualsevol circumstància vol anul·lar la sol·licitud de cobrament per finestreta disposarà de termini fins a la generació de capçaleres de cobrament per finestreta o dia hàbil anterior per a sol·licitar l'anul·lació (dia 23 o 27, segons el termini de presentació de la sol·licitud, o amb anterioritat a aquestes dates en el cas que haguera sol·licitat la generació de capçalera de cobrament per finestreta anticipada).

La sol·licitud d'anul·lació s'haurà de realitzar mitjançant comunicació via fax a la Unitat d'Atenció a l'Usuari. En un futur, els usuaris amb modalitat de transmissió internet tindran a la seua disposició una transacció que els permeta realitzar ells mateixos l'anul·lació de sol·licituds de cobrament per finestreta.


2.6. Generació de capçaleres de cobrament per finestreta i emissió del "Rebut de Liquidació de Cotitzacions"

Una vegada generades les capçaleres de cobrament per finestreta, es remetrà a l'usuari el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions".

El "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" contindrà tots els conceptes relatius a la liquidació de quotes, així com les dades de capçalera de cobrament per finestreta, amb les quals l'usuari haurà de procedir a l'ingrés. Aquest document serà autenticat mitjançant empremta electrònica.

Al tancament del termini de presentació de sol·licituds de cobrament per finestreta (dia 28 o 27 per al mes de febrer) es remetrà a l'usuari un justificant amb la llista de tots els Codis de Compte de Cotització amb sol·licitud de cobrament per finestreta que no hagen sigut admesos a tràmit, o la sol·licitud dels quals haguera sigut anul·lada per petició expressa de l'usuari.

- Generació de capçaleres de cobrament per finestreta

La generació de capçaleres de cobrament per finestreta es realitzarà de dos maneres:

 • Automàtica, que es realitzarà en dos fases:

  • El dia 23 del mes de recaptació es generaran les capçaleres de cobrament per finestreta de tots els documents amb sol·licitud de cobrament per finestreta acceptada, rebuts entre els dies 1 i 23 del mes de recaptació, sempre que no hagen sigut generades amb anterioritat mitjançant petició de l'usuari.

   El dia 24 es remetran als usuaris els justificants tècnics amb la llista de les sol·licituds de cobrament per finestreta acceptades i els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions.

  • El dia 27 del mes de recaptació (el dia 26 per al mes de febrer), es generaran les capçaleres de cobrament per finestreta de tots els documents amb sol·licitud acceptada que s'hagen rebut entre els dies 24 al 27 del mes de recaptació o 26 (mes de febrer), i que no hagueren sigut generades amb anterioritat mitjançant petició de l'usuari.

   El dia 28 es remetran als usuaris els justificants tècnics amb la llista de les sol·licituds rebudes i acceptades entre els dies 24 a 27 i els "Rebuts de Liquidació de Cotitzacions".

 • A petició de l'usuari:

  Quan l'usuari vulga obtindre el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" amb anterioritat a les dates indicades en l'apartat anterior, podrà anticipar la generació de les capçaleres de cobrament per finestreta d'aquelles sol·licituds que hagen sigut acceptades a tràmit.

  Els usuaris amb modalitat de transmissió Internet disposaran d'una sèrie de transaccions que els permeten l'execució de la petició, sense necessitat de posar-se en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari. En un pròxim Butlletí de Notícies RED se'n detallarà el funcionament i la data d'implantació.

  Els usuaris amb modalitat de transmissió X-400, hauran de posar-se en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari mitjançant fax, per realitzar la petició de generació de capçalera de cobrament per finestreta.

  L'emissió de les capçaleres de cobrament per finestreta es farà efectiva mitjançant un procés diferit que s'executarà cinc vegades al dia.

  Una vegada generades les capçaleres de cobrament per finestreta, es remetrà a l'usuari el justificant tècnic i els "Rebuts de Liquidació de Cotitzacions".

Una vegada generada la capçalera de cobrament per finestreta es produirà el bloqueig, a tots els efectes, dels documents TC2 associats, la qual cosa impedirà que puguen ser modificats o anul·lats. A partir d'aquest moment per realitzar-hi qualsevol modificació s'haurà d'utilitzar el procediment de correcció d'errades.


2.7. Ingrés de quotes

L'import del "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" s'haurà de fer efectiu dins del termini reglamentari, mitjançant l'ingrés en les Entitats Financeres a través dels distints canals de pagament habilitats per aquestes: finestreta física, caixers automàtics, banca telefònica, banca per internet...

En el cas que s'opte per efectuar l'ingrés en caixer automàtic, banca telefònica o banca per internet, les dades de la capçalera de cobrament per finestreta consignats en el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" que s'hauran de proporcionar són:

 • Número emissora: Els onze dígits que figuren en la casella amb aquest mateix literal.
 • Número de Referència: Els tretze números consignats en la casella amb aquest literal.
 • Identificació: Els sis dígits reflectits en la casella amb aquest nom
 • Import: La quantitat relacionada en la casella corresponent sense la separació de mils, ni la coma de cèntims.

El "rebut de liquidació de cotitzacions" NO implica el pagament de les quotes si no va acompanyat del corresponent justificant d'ingrés, segell o validació mecànica de l'entitat financera.

Es considerarà justificant vàlid d'ingrés:

 • Si l'ingrés es va efectuar a través de la finestreta física de l'entitat financera, el "rebut de liquidació de cotitzacions" degudament segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.
 • Si l'ingrés es va realitzar a través d'altres canals de pagament (caixers automàtics, banca telefònica, banca per internet), l'ingrés de quotes s'acreditarà amb el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" i el justificant emés per la mateixa Entitat Financera, que contindrà les mateixes dades de capçalera de cobrament per finestreta que el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" i la data de l'operació.

En tot cas, si una vegada emés el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" l'usuari no estiguera d'acord amb aquest, podrà confeccionar un document sèrie TC1 tradicional per al seu ingrés en l'Entitat Financera.

Totes les liquidacions amb sol·licitud de cobrament per finestreta que hagen sigut rebutjades per no reunir els requisits establits, s'hauran de fer efectives dins del termini reglamentari d'ingrés, mitjançant presentació del butlletí de cotització sèrie TC1 en l'Entitat Financera.

Funcionament de la Winsuite amb relació a la selecció de mode de pagament cobrament per finestreta i càrrec en compte

1. Selecció de modalitat de pagament cobrament per finestreta o càrrec en compte a través de la Winsuite

La implantació del mode de pagament cobrament per finestreta ha implicat que les actuals pantalles de selecció de modalitat de pagament càrrec en compte patisquen modificacions.

Per tant, en el cas que el programa de nòmines no genere el segment MPG (Modalitat de Pagament) i es vulga efectuar l'ingrés de quotes a través del sistema de cobrament per finestreta, o mitjançant la modalitat de càrrec en compte, l'usuari haurà d'activar el camp "Modalitat de Pagament" en la pantalla de selecció de fitxers de Cotització.

En la pantalla de winsuite ''Selecció del fitxer de cotització'' apareix seleccionada l'opció ''selecció mode de pagament''

La Winsuite mostrarà tots els Codis de Compte de Cotització, i l'usuari podrà seleccionar aquells per als quals vulga realitzar l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta, o si és el cas, mitjançant el sistema de domiciliació en compte.

 • Selecció mode de pagament cobrament per finestreta

  En el cas que es vulga realitzar l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta, haurà de seleccionar el Codi de Compte de Cotització, polsar l'opció "cobrament per finestreta" i a continuació el botó d'"Acceptar".

 • Selecció mode de pagament càrrec en compte

  En el cas que s'opte per la modalitat de pagament càrrec en compte, s'haurà de seleccionar el Codi de Compte de Cotització, polsar el botó "Introduir/Modificar" i emplenar correctament totes les dades del compte client i titular del compte. Una vegada emplenades les dades es polsarà el botó "Acceptar".

  Una vegada seleccionats tots els Codis de Compte de Cotització per als quals es vulga fer l'ingrés de quotes per la modalitat cobrament per finestreta, i/o domiciliació en compte, es polsarà el botó d'"Acabar". A continuació la Winsuite procedirà a la validació del fitxer.

  Pantalla de winsuite ''selecció mode de pagament''


2. Validació de fitxers generats per l'aplicació de nòmines amb modalitat de pagament

La Winsuite validarà que el segment Modalitat de Pagament (MPG) generat per l'aplicació de nòmines siga correcte.

En el cas que existisquen errors, es mostrarà una pantalla amb els Codis de Compte de Cotització, la modalitat de pagament triada i el tipus d'error en el segment MPG.

Pantalla de winsuite ''selecció mode de pagament''

 • Errors en la sol·licitud de càrrec en compte

  Si els errors corresponen a una sol·licitud de mode de pagament càrrec en compte, la Winsuite mostrarà les dades emplenades per l'usuari en l'aplicació de nòmines i indicarà la dada que és incorrecte. Per procedir a la seua correcció haurà de polsar el botó "Introduir/Modificar", i una vegada modificat, polsar el botó "Acceptar".

  En tot cas, si l'usuari decidira canviar de modalitat de pagament, podrà seleccionar la modalitat de pagament "cobrament per finestreta", i polsar el botó d'"Acceptar".

 • Errors en la sol·licitud de cobrament per finestreta

  Si els errors corresponen a una sol·licitud de cobrament per finestreta, per contindre dades bancàries (dades que no s'han d'emplenar en aquesta modalitat de pagament), la Winsuite indicarà aquesta circumstància, i per eliminar les dades bancàries haurà de polsar el botó "Corregir". Si realment vol la modalitat de càrrec en compte, podrà modificar-la seleccionant aquesta opció. En aquest cas, li mostrarà les dades bancàries ja emplenades, i s'haurà de polsar l'opció "Introduir/Modificar" i a continuació el botó de "Corregir".

Una vegada corregits tots els Codis de Compte de Cotització amb errors en la modalitat de pagament es polsarà el botó "Acabar". Si continuaren havent-hi documents amb errors la Winsuite advertirà d'aquesta circumstància, però permetrà la transmissió del fitxer si l'usuari no opta per la seua correcció.


3. Impressió del "Rebut de Liquidació de Cotitzacions"

Una vegada generades les capçaleres de cobrament per finestreta, el dia 24 o 28, o amb anterioritat en el cas que l'usuari haguera realitzat la petició anticipada de generació de capçalera de cobrament per finestreta, es remetrà a l'usuari el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions".

El "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" és el document amb què es podrà realitzar l'ingrés mitjançant la seua presentació en l'Entitat Financera o mitjançant altres canals de pagament (segons la disponibilitat de les Entitats Financeres), com són caixers automàtics, banca telefònica, banca a través d'internet. Aquest document contindrà la capçalera de cobrament per finestreta (línia de caselles "període de pagament" "núm. emissora" "núm. de referència" "identificació" i "import") i estarà autenticat mitjançant empremta electrònica.

El "rebut de liquidació de cotitzacions" NO implica el pagament de les quotes si no va acompanyat del corresponent justificant d'ingrés, segell o validació mecànica de l'entitat financera.

En un futur pròxim s'emetrà "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" per a la modalitat de càrrec en compte i per a les liquidacions que resulten Saldo Creditor, però en aquest cas no contindrà dades de capçalera de cobrament per finestreta, ja que el càrrec o abonament, si és el cas, s'efectuarà directament en el compte client indicat.

La impressió del "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" es realitzarà mitjançant el mòdul de "Impressió" de Winsuite.

Pantalla del Sistema RED de Selecció d'Impressió de T C 2, T C 1 i enviaments. Apareix marcada l'opció ''Rebuts de liquidació'' i ''Nou format d'impressió''

Polsant el botó "Següent" apareixeran els períodes de recaptació per als quals hi ha Rebuts de Liquidació de Cotitzacions, i en la part inferior de la pantalla els Codis de Compte de Cotització. Per procedir a la seua impressió s'haurà de seleccionar un o més Codis de Compte de Cotització i polsar el botó "Veure/Imprimir".

Quan el "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" s'emeta també per a les modalitat de càrrec en compte i saldo creditor, l'usuari podrà seleccionar si vol que li apareguen tots els Codis de Compte de Cotització amb "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" o només els d'una modalitat de pagament concreta.

Pantalla de winsuite ''Rebuts de Liquidació''Annex : Rebut de liquidació de cotitzacions.

Novetats d'Afiliació

Les modificacions en l'àmbit d'Afiliació anunciades en el Butlletí de Notícies RED  2003/2 de data 30 de gener, estaran implementades en la nova versió de Winsuite.

No obstant això, la data concreta de la seua posada en funcionament es comunicarà mitjançant Butlletí de Notícies RED.

La nova versió de Winsuite 4.3 validarà com a correctes els formats de fitxer AFI (tant fitxers amb la nova versió, com la versió anterior).

Nova versió de Winsuite

La nova versió de Winsuite es posarà a la seua disposició en l'àrea de programari del Sistema RED el pròxim dia 26 de febrer.

Aquesta nova versió de Winsuite inclou les funcionalitats següents:

Àmbit de Cotització:

 • Nou sistema d'ingrés de quotes: cobrament per finestreta
 • Actualització de les bases de cotització publicades en l'Ordre de Cotització per a l'any 2003
 • Incorporació en taules i validacions de les bonificacions establides com a conseqüència de l'accident del vaixell "Prestige" (CD19).
 • Incorporació en taules i validacions de les liquidacions complementàries per vacances no gaudides i retribuïdes (L13).

Àmbit d'afiliació

 • Nou tractament del camp de "Inactivitat"
 • Nova causa de substitució "Minusvàlids en situació d'IT "
 • Situació de "Exclusió Social/violència domèstica"
 • Nou valor de Relació Laboral de Caràcter Especial: "Penats en institucions penitenciàries -Menors-"

Principals aspectes derivats de la publicació de l'Ordre de Cotització de 31 de gener de 2003

1. Bases màximes i mínimes de cotització per a l'any 2003

 • Bases màximes i mínimes per a Règim General

  A partir de l'1 de gener de 2003, la cotització al Règim General de la Seguretat Social per contingències comunes estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

  BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ
  Grup de cotització Bases mínimes Bases màximes
  1 784,20 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  2 650,70 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  3 565,50 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  4 526,50 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  5 526,50 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  6 526,50 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  7 526,50 Euros/mes 2652,00 Euros/mes
  8 17,55 Euros/dia 88,40 Euros/dia
  9 17,55 Euros/dia 88,40 Euros/dia
  10 17,55 Euros/dia 88,40 Euros/dia
  11 17,55 Euros/dia 88,40 Euros/dia

 • Bases Mínimes per hores aplicables als contractes a temps parcial

  A partir de l'1 de gener de 2003, les bases mínimes de cotització per contingències comunes aplicables als contractes de treball a temps parcial, seran les següents:

  TABLA DE BASES MÍNIMES
  Grup de cotització Base mínima per hora
  Euros
  1 3,93
  2 3,25
  3 2,83
  4 a 11 2,62

2. Cotització en els contractes per a la formació i d'aprenentatge

QUOTES PER A CONTRACTE FORMACIÓ I APRENENTATGE
Concepte A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador Total Euros
Contingències comunes per als contractes per a la formació 25,32 5,05 30,37
Contingències Comunes per als contractes d'aprenentatge 20,67 4,11 24,78
Contingències professionals I.T. 1,96
I.M.S . 1,53
3,49
Fons de Garantia Salarial 1,94 1,94
Formació professional 0,93 0,14 1,07

3. Cotització per a desocupació

Respecte als tipus de cotització per a la desocupació, a partir de l'1 de gener de 2003, seran els següents:

A) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques, d'inserció, de relleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats, que tinguen reconegut un grau de minusvalidesa no inferior al 33 per 100:


TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ MÍNIMA
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
7,55 6 1,55

Tots els contractes d'interinitat, amb independència de la causa de substitució, cotitzaran al tipus mínim.

B) Contractació de durada determinada a temps complet:

TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DE DURADA DETERMINADA A TEMPS COMPLET
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
8,3 6,7 1,6

C) Contractació de durada determinada a temps parcial:

TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
9,3 7,7 1,6

Quan la contractació de durada determinada, a temps complet o parcial, es realitze per empreses de treball temporal per a posar a disposició de les empreses usuàries els treballadors contractats, s'aplicarà el tipus previst en l'apartat C).

Si el contracte de posada a disposició es realitza amb un treballador minusvàlid, s'aplicarà el tipus previst en l'apartat A).

4. Règim Especial Agrari

Les bases diàries de cotització per jornades reals, corresponents a cada un dels grups de treballadors que realitzen faenes agràries per compte d'altri, seran, a partir d'1 de gener de 2003, les següents:

TAULA DE BASES DIÀRIES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS
Grup de cotització Bases diàries de cotització
Euros
1 36,56
2 30,31
3 26,37
4 24,47
5 24,47
6 24,47
7 24,47
0 24,47
9 24,47
10 24,47
11 24,47

La cotització per cada jornada real s'obtindrà aplicant el 15,50 per 100 a la base de cotització assenyalada en la taula anterior.

En la cotització per accidents de treball i malalties professionals caldrà ajustar-se al que estableix el Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre. No obstant això, les empreses que amb anterioritat al 26 de gener de 1996 cotitzaren per la modalitat de quotes per hectàrees, els resultarà d'aplicació durant l'any 2003 una reducció del 45 per 100 en els tipus de percentatges establits en el citat Reial Decret.

Cotització per desocupació en el Règim Especial Agrari

La cotització per a la contingència de desocupació dels treballadors per compte d'altri, tant de caràcter fix com eventual, inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, s'obté aplicant a la base mensual de cotització per jornades reals, constituïda per la suma corresponent de les bases diàries segons el grup de cotització, els tipus següents:

A) Treballadors per compte d'altre de caràcter fix

TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ MÍNIM REATREBALLADORS FIXOS
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
7,55 6 1,55

B) Treballadors per compte d'altre de caràcter eventual, excepte modalitats de contractes formatius en pràctiques, inserció, relleu, interinitat i contractes celebrats amb treballadors minusvàlids.

Per als treballadors per compte d'altre de caràcter eventual, el tipus de cotització per desocupació serà el 8,30, del qual el 6,70 per 100 serà a càrrec de l'empresa i l'1,60 per 100 a càrrec del treballador.

Per a l'any 2003, la quota a ingressar tant l'aportació empresarial com l'aportació a càrrec del treballador, es reduirà en un 70 per 100.

Per tant, el tipus de desocupació durant l'any 2003, per a aquest col·lectiu serà el següent:

TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ MÍNIM REA TREBALLADORS EVENTUALS
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
2,49 2,01 0,48

C) Treballadors per compte d'altre de caràcter eventual, excepte modalitats de contractes formatius en pràctiques, inserció, relleu, interinitat i contractes celebrats amb treballadors minusvàlids.

El tipus de cotització per desocupació aplicable per a aquests col·lectius és l'establit en l'apartat A (7,55 per 100).

Per a l'any 2003, la quota a ingressar tant l'aportació empresarial com l'aportació a càrrec del treballador, es reduirà en un 70 per 100.

Per tant, el tipus de desocupació durant l'any 2003, per a aquests col·lectius serà el següent:

TAULA DE TIPUS DE DESOCUPACIÓ REA TREBALLADORS EVENTUALS
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
2,27 1,8 0,47

D) Empreses de Treball Temporal

Quan la contractació de durada determinada es realitze per empreses de treball temporal per a posar a disposició de les empreses usuàries els treballadors contractats, el tipus de cotització per desocupació aplicable serà el 9,3 per 100.

Per a l'any 2003, la quota a ingressar tant l'aportació empresarial com l'aportació a càrrec del treballador, es reduirà en un 70 per 100.

Per tant, el tipus de desocupació durant l'any 2003, per a aquests col·lectius serà el següent:

TAULA TIPUS DE DESOCUPACIÓ EMPRESA DE TREBALLADORS TEMPORAL REA
Tipus de desocupació A càrrec de l'empresa A càrrec del treballador
2,79 2,31 0,48

5. Règim Especial d'Artistes

La base màxima de cotització per contingències comunes dels artistes és, a partir de l'1 de gener de 2003, per a tots els grups de cotització, 2.652,00 euros.

Les bases de cotització a compte per a determinar la cotització dels artistes, seran, a partir d'1 de gener de 2003 i per a tots els grups de cotització, les següents:

TAULA BASES DE COTITZACIÓ A COMPTE RÈGIM ESPECIAL D'ARTISTES
Retribucions íntegres
Euros
Euros/dia
Fins a 300 177,00
Entre 300,01 i 541,00 221,00
Entre 541,01 i 902,00 265,00
Més de 902,00 354,00

6. Tipus de cotització en casos especials

El tipus de cotització per incapacitat temporal derivada de contingències comunes en els casos a què es refereix l'article 112 bis de la Llei General de Seguretat Social, en la redacció de l'article 40 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social per al 2003, (exoneració de quotes per a treballadors amb contracte indefinit amb 65 o més anys d'edat i que tinguen acreditats 35 o més anys de cotització efectiva) serà l'1,70 per 100, del qual l'1,42 per 100 serà a càrrec de l'empresa i el 0,28 per 100 a càrrec del treballador.

A l'efecte de l'aplicació del que preveu l'article 47.Tres.8 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, les bonificacions per als treballadors amb seixanta o més anys es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la corresponent base de cotització el tipus de cotització de 22,18 per 100.

Emplenament dels documents de cotització en el Règim Especial d'Artistes

Les bases de cotització que s'estableixen en l'article 11 número 2 de l'Ordre de Cotització per a l'any 2003 (bases de cotització a compte) tenen la consideració de bases màximes diàries per a cada tram, segons la retribució. Per tant, si el salari realment percebut pels artistes, també en còmput diari, és inferior a les bases màximes, es cotitzarà per aquell. En cap cas la base de cotització diària serà inferior a l'import diari de la base mínima de cotització del grup de cotització que corresponga a l'artista.

Per emplenar els documents de cotització TC2/19 se consignaran per separat les bases de cotització amb imports diferents i les seues retribucions corresponents.

Ara bé, si l'import de les bases de cotització no coincidiren, però entre totes sobrepassaren el límit màxim mensual, s'acumularan totes les retribucions i en les bases de cotització associades a aquestes retribucions es consignarà l'import de la base màxima.

Exemples

Treballador 1

Treballador que al llarg del mes només té un dia d'actuació en l'empresa i percep unes retribucions de 100,00 euros. En aquest cas, ha de cotitzar per una base de 100,00 euros.

La cotització en aquest cas es reflectirà en el fitxer FAN consignant un segment DAT amb dies 1, base de percepcions íntegres (BA06) amb import de 100,00 i base de cotització per contingències comunes i AT i MP, amb import 100,00

En el TC2/19 (normalitzat), es reflectirà la retribució amb codi 06 i import 100,00 i la base de cotització per contingències comunes i AT i MP amb codi 00 i import 100,00 euros.

Treballador 2

Treballador que durant el mes ha tingut tres dies d'actuació i ha percebut unes retribucions de 125,00 euros per cada dia.

La cotització en aquest cas es reflectirà en el fitxer FAN consignant un segment DAT amb 3 dies, base de percepcions íntegres (BA06) amb import de 375,00 euros i base de cotització per contingències comunes i AT i MP, amb import 375,00 euros

En el TC2/19 (normalitzat), es consignarà l'import de les retribucions acumulat: 375,00 euros amb codi 06; la base de cotització s'acumularà en la línia següent : 375,00 euros amb codi 00 i nombre de dies 3.

Treballador 3

Treballador que durant el mes ha tingut tres dies d'actuacions i ha percebut per cada una d'elles les quantitats següents: 125,00 ; 200,00; i 460,00 euros.

La cotització per aquest cas es reflectiria mitjançant tres segments DAT:

DAT dies 1
BA00 125 euros
BA06 125 euros

DAT dies 1
BA00 177 euros
BA06 200 euros

DAT dies 1
BA00 221 euros
BA06 460 euros

En TC2/19 (normalitzat) s'hauran de consignar separadament, com a retribucions 125,00 200,00 i 460.00 euros, i bases 125,00; 177,00; i 221.00 euros respectivament, amb nombre de dies 1 en cada cas.

Treballador 4

Treballador que durant el mes ha tingut les actuacions següents:

CAS PRÀCTIC
Dies d'actuacions Retribució diària
(euros)
Base de cotització per al tram (euros)
3 125 x 3 = 375 125 x 3 = 375
5 200 x 5 = 1000 177 x 5 = 885
8 460 x 8 = 3680 221 x 8 = 1768
Total = 16 Total = 5055 Total = 3028

En aquest cas, pel fet que la suma de bases de cotització de tots els trams excedeix de la base de cotització màxima mensual (2652,00 euros), s'haurà de reflectir en un únic DAT (una única línia per a TC2/19 normalitzat) la totalitat de les percepcions íntegres percebudes (5.055 euros), dies 16 i com a base de cotització 2652,00 euros.

DAT dies 16
BA00 2652 euros
BA06 5055 euros

TC2/19 normalitzat:

  Amb clau 00 - 2652 i nombre de dies 16
  Amb clau 06 - 5055

Aclariment de l'emplenament de liquidacions complementàries per vacances no gaudides i retribuïdes

1. Distribució de bases

Davant de les diverses consultes rebudes en aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social relatives a la distribució de bases de cotització en el cas que durant el mes el treballador tinga període treballat i període de vacances no gaudides i retribuïdes, es considera necessari realitzar els aclariments següents:

 • Quan no se superposen dies treballats amb dies de vacances, no és procedent efectuar distribució de bases, ja que en cada liquidació s'han de tindre en compte els límits de cotització corresponents al nombre de dies consignats en cada liquidació.

  Exemple

  Treballador que extingeix la seua relació laboral el dia 15 de febrer. Li corresponen 30 dies de vacances.
 • Pels 15 dies treballats del mes de febrer li correspon una retribució de 1500,00 euros
 • Pels 13 dies de vacances del mes de febrer li correspon una retribució de 1300,00 euros
 • Pels 17 dies de vacances del mes de març li correspon una retribució de 1700,00 euros

En aquest cas, procediria efectuar una liquidació normal (L00) pels 15 dies corresponents al mes de febrer i una liquidació complementària L13, amb període de liquidació febrer-març i amb dos segments DAT, un corresponent al mes de febrer (13 dies) i un altre corresponent al mes de març (17 dies).

Les bases de cotització serien les següents:

 • Per a la liquidació L00, la base de cotització per 15 dies seria 1326,00 euros (base màxima diària pel nombre de dies treballats).
 • Per a la liquidació L13, la base de cotització seria la següent:

  • Pels 13 dies del mes de febrer: 1149,20 (base màxima diària pel nombre de dies de vacances)
  • Pels 17 dies del mes de març: 1502,80 (base màxima diària pel nombre de dies de vacances)

La liquidació L13, amb període de liquidació febrer-març, s'haurà de presentar i d'ingressar en el mateix mes que la liquidació normal (L00), és a dir, en el mes de març.

 • Quan se superposen dies treballats amb dies de vacances, per iniciar el treballador una nova relació laboral s'haurà de procedir a la distribució de bases quan la suma de les bases de la liquidació normal més la liquidació complementària per vacances no gaudides i retribuïdes excedisca del límit màxim de cotització.

En el cas que el treballador iniciara durant el període de vacances retribuïdes una nova relació laboral en una altra empresa, es procedirà a sol·licitar en l'Administració de la Seguretat Social corresponent la distribució establida per als casos de pluriocupació.

En el cas que la nova relació laboral s'inicie amb la mateixa empresa, procedirà efectuar distribució de bases, sempre que la suma de la liquidació normal i la complementària excedisca del límit màxim.

Exemple

Treballador que extingeix la seua relació laboral el dia 15 de febrer. Li corresponen 30 dies de vacances. El dia 20 de febrer inicia una nova relació laboral amb la mateixa empresa, que continua durant tot el mes de març.

 • Pels 15 dies treballats del mes de febrer li correspon una retribució de 1500,00 euros
 • Pels 13 dies de vacances del mes de febrer li correspon una retribució de 1300,00 euros
 • Pels 17 dies de vacances del mes de març li correspon una retribució de 1700,00 euros
 • Pels 9 dies treballats durant el mes de febrer corresponents al segon contracte percep una retribució de 1080,00 euros.
 • Pels 31 dies del mes de març treballats percep una retribució de 3720, 00 euros.

En aquest cas, procediria efectuar una liquidació normal (L00) corresponent al mes de febrer, amb dos segments DAT, un corresponent als 15 dies del primer contracte, i un altre corresponent als 9 dies treballats pel segon contracte.

A més, s'haurà d'efectuar liquidació complementària L13 amb període de liquidació febrer-març, amb dos segments DAT; un relatiu al mes de febrer, amb 13 dies i un altre relatiu al mes de març, amb 17 dies.

Pel mes de març, s'haurà de realitzar, a més, liquidació normal del mes (L00) per 31 dies.

 • Es procedirà a calcular les bases de cotització del mes de febrer
 • Base de cotització pels 15 dies treballats del primer contracte: 1326,00 euros (base màxima diària pel nombre de dies treballats)
 • Base de cotització pels 9 dies treballats del segon contracte: 795,60 euros (base màxima diària pel nombre de dies treballats)
 • Total base de cotització de la liquidació L00 del mes de febrer: 2121,60
 • Base de cotització pels 13 dies de vacances (L13): 1149,20

Pel fet que la suma de les bases de cotització de la liquidació normal (L00) més la liquidació complementària (L13) excedeixen del límit màxim (3270,80), escaurà efectuar distribució de bases

TAULA DE BASES D'OCUPACIÓ PRÀCTICA
Bases de cotització: Base prorratejada
3270,80 2652,00
1326,00 1075,14
795,60 645,08
1149,20 931,78

 • Es procedirà a calcular les bases de cotització del mes de març
 • Base de cotització pels 17 dies de vacances: 1502,80 (base màxima diària pel nombre de dies treballats)
 • Base de cotització pels 31 dies treballats del segon contracte: 2652,00 (base màxima mensual)

Pel fet que la suma de les bases de cotització de la liquidació normal del mes de març (L00) més la liquidació complementària (L13) excedeixen del límit màxim (4154,80), escaurà efectuar distribució de bases

TAULA DE BASES D'OCUPACIÓ PRÀCTICA
Bases de cotització: Base prorratejada
4154,80 2652,00
1502,80 959,23
2652,00 1692,77

Per tant, en aquest cas s'hauran de presentar les liquidacions següents:

L00 del mes de febrer:

DAT 15 dies (S'haurà d'emplenar el valor "V" en el camp 1165)
BA00 1075,14 euros
DAT 9 dies (S'haurà d'emplenar el valor "V" en el camp 1165)
BA00 645,08

L13 mes febrer-març

DAT 13 dies de febrer
BA00 931,78
DAT 17 dies de març
BA00 959,23

Les dos liquidacions s'hauran de presentar i d'ingressar en el mateix mes que la liquidació L00, és a dir, en el mes de març.

L00 del mes de març

DAT 31 dies mes de març (s'haurà d'emplenar el valor "V" en el camp 1165)
BA00 1692,77

En el cas que la liquidació L13 s'haguera presentat i ingressat sense haver realitzat la distribució de límits, en la liquidació normal del mes de març s'haurà de cotitzar tenint en compte aquesta distribució (és a dir, per 1692,77), i sol·licitar per l'excés de cotització de la liquidació L13 la devolució de les quotes ingressades de més.

2. cotització per vacances no gaudides i retribuïdes en els casos de contractes de formació

Pel fet que els contractes de formació cotitzen per quota fixa, amb independència del nombre de dies en alta, quan s'abonen vacances no gaudides, per aquesta situació s'haurà de realitzar tenint en compte el següent:

 • Si la totalitat dels dies de vacances no gaudides i retribuïdes es corresponen amb el mes d'extinció del contracte, no s'haurà de realitzar liquidació complementària L13.

  En aquest cas, en la liquidació normal del mes (L00) s'haurà de consignar el total de dies de cotització (dies treballats més dies de vacances), i com a base de cotització, l'import que corresponga pel total dels dies.

  Exemple

  Treballador amb contracte de formació que extingeix la seua relació laboral el dia 10 de febrer. Li corresponen 15 dies de vacances.

  S'haurà d'efectuar liquidació normal (L00) corresponent al mes de febrer, amb total de dies 25, i com a base de cotització, la corresponent a 25 dies.

  No procedirà realitzar liquidació L13.
 • Si les vacances s'estengueren al mes següent de l'extinció de la relació laboral, procedirà la formalització de liquidació L13, pels dies corresponents al mes següent al de l'extinció del contracte.

  Exemple

  Treballador amb contracte de formació que extingeix la seua relació laboral el dia 10 de febrer. Li corresponen 30 dies de vacances.

  S'haurà de realitzar liquidació normal (L00) corresponent al mes de febrer, per la totalitat de dies (28), i liquidació L13 corresponent als 12 dies del mes de febrer.

  Les dos liquidacions s'hauran de presentar i d'ingressar en el mes següent al de l'extinció del contracte de treball.

Annex - Rebut de Liquidació de Cotitzacions


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
recibo Descargar documento recibo. El documento se abrirá en una nueva ventana.(PDF,23 KB) 01/04/2008
Complementary Content
${loading}