Procediment de Maternitat

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la prestació per maternitat?

És un subsidi que es reconeix als treballadors, durant els períodes de descans legalment establits, en els supòsits de maternitat, adopció, acolliment familiar i tutela, sempre que s'acrediten els requeriments exigits en cada cas. 

Es tindrà dret al subsidi per maternitat a partir del mateix dia en què done començament el període de descans corresponent, d'acord amb les normes aplicables en cada cas.

Quins tràmits s'han de fer?

En la maternitat biològica, el facultatiu del Servici Públic de Salut que atenga la treballadora embarassada expedirà un informe de maternitat en els casos següents:

  • Quan la treballadora inicie el descans abans de la data del part.
  • Quan es produïsca la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent huitanta dies com a mínim.

Les sol·licituds es formularan en els models normalitzats establits per l'Administració de la Seguretat Social.

S'aportarà la documentació personal i específica, d'acord amb cada cas, tal com s'informa en el model de sol·licitud.

On cal adreçar-se?

El procediment per al reconeixement del dret s'iniciarà a instància de l'interessat, mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció provincial de l'entitat gestora corresponent (INSS o ISM). 

Qui reconeix i paga la prestació?

L'entitat gestora competent INSS o ISM.

Quan finalitza la prestació?

Transcorregudes les setmanes de descans legalment establides.

Complementary Content
${loading}