Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa

Procediment

Procediment de sol·licitud de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa

Información General


Objecte:

Reconéixer pensions vitalícies i de quantia fixa de vellesa, invalidesa o viudetat per les cotitzacions fetes a l'extingida Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) o haver estat afiliat al Retir Obrer.

Beneficiaris:

Les persones que reunisquen els requisits establits per a cada classe de pensió.

Requisits:

A més de no tindre dret a pensió de l'actual sistema de la Seguretat Social, llevat de les pensions de viudetat de les que puguen ser beneficiàries, s'hauran de complir uns requisits específics segons la pensió de què es tracte:

  • Vellesa: Tindre 65 anys o 60 si es tracta de vellesa per incapacitat i acreditar 1.800 dies de cotització abans de l'1-1-1967 o haver estat afiliat al Retir Obrer.

  • Invalidesa: 1.800 dies cotitzats al SOVI, tindre 50 anys i estar incapacitat de manera permanent per al treball.

  • Viudetat: Els requisits exigits depenen de la data de defunció del causant i de si era o no pensionista.
Quantia:

La quantia varia depenent de l'existència o no de concurrència amb altres pensions:

  • Si no hi ha concurrència: 408,10 euros mensuals.
  • Si hi ha concurrència:  396,20 euros mensuals.

Quan concórreguen la pensió de viudetat i la del SOVI, la suma d'ambdós no pot ser superior al doble de l'import de la pensió mínima de viudetat per a beneficiaris majors de 65 anys establit en cada moment. Si se supera el límit, es procedirà a la minoració de la quantia de la pensió del SOVI, en l'import necessari per a no excedir el límit indicat.

Efectes econòmics:

Vellesa: Es meritarà a partir de l'endemà del compliment dels 65 anys si es presenta la sol·licitud en els 30 dies següents.  Si es presenta després, es reportarà a partir del dia primer del mes següent a la presentació.

Invalidesa: Es merita a partir del dia primer del mes següent a la sol·licitud.

Viudetat:

  • Si el causant no era pensionista i la sol·licitud es presenta durant l'any següent a la defunció, s'abonarà des del dia primer del mes següent al de defunció. Si es presenta fora de l'any següent a la defunció, s'abonarà amb uns efectes retroactius d'un any a la data de sol·licitud.
  • Si el causant era pensionista i la sol·licitud es presenta durant els 3 mesos següents a la defunció, s'abonarà des del dia primer del mes següent al de defunció. Si es presenta fora dels 3 mesos següents a la defunció, els efectes retroactius són de 3 mesos a la data de la sol·licitud.
Pagaments:

La pensió s'abona mensualment amb dos pagues extraordinàries que es meriten amb la mensualitat de juny i de novembre.

Incompatibilitats:

Les pensions del SOVI són incompatibles entre si i ho poden ser amb altres pensions, llevat de la pensió de viudetat a què el beneficiari puga tindre dret i amb el treball. Si bé, els beneficiaris poden exercitar el dret d'opció per la pensió més favorable.

Terminis:

El reconeixement de les pensions del SOVI s'ha de resoldre i notificar a l'interessat en els terminis següents:

  • Vellesa i viudetat: 90 dies.
  • Invalidesa: 135 dies.
Extinció:

Les pensions del SOVI s'extingixen per la defunció del pensionista i, en el cas de la pensió de viudetat i en determinades situacions, per matrimoni o pel fet de constituir una parella de fet.

Impresos:

Sol·licitud de la pensió de jubilació, invalidesa, viudetat.

Documentació:

La documentació que cal presentar per tramitar la pensió es detalla al model de sol·licitud de jubilació, d'invalidesa o de viudetat.

On es tramita:

Als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social dependents de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), si escau.

Entitat competent:

La gestió i el reconeixement del dret a les pensions de l'extingit SOVI correspon a l'INSS o l'ISM,si escau.


Complementary Content
${loading}