Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa

Procediment

Procediment de sol·licitud de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa

Información General


Objecte:

Reconèixer pensions vitalícies i de quantia fixa de vellesa, invalidesa o viduïtat per les cotitzacions fetes a l'extingida Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) o haver estat afiliat al Retir Obrer.

Beneficiaris:

Les persones que compleixin els requisits establerts per a cada classe de pensió.

Requisits:

A més de no tenir dret a pensió de l'actual sistema de la Seguretat Social, tret de les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiàries, s'hauran de complir uns requisits específics segons la pensió de què es tracti:

  • Vellesa: Tenir 65 anys o 60 si es tracta de vellesa per incapacitat i acreditar 1.800 dies de cotització abans de l'1-1-1967 o haver estat afiliat al Retir Obrer.

  • Invalidesa: 1.800 dies cotitzats al SOVI , tenir 50 anys i estar incapacitat de manera permanent per al treball.

  • Viduïtat: Els requisits exigits depenen de la data de defunció del causant i de si era o no pensionista.
Quantia:

La quantia varia depenent de l'existència o no de concurrència amb altres pensions:

  • Si no hi ha concurrència: 408,10 euros mensuals.
  • Si hi ha concurrència:  396,20 euros mensuals.

Quan concorrin la pensió de viduïtat i la del SOVI, la suma d'ambdues no podrà ser superior al doble de l'import de la pensió mínima de viduïtat per a beneficiaris majors de 65 anys establert en cada moment. Si se supera aquest límit, es reduirà la quantia de la pensió del SOVI en l'import necessari per no ultrapassar-lo.

Efectes econòmics:

Vellesa: Es reportarà a partir de l'endemà del compliment dels 65 anys si es presenta la sol·licitud en els 30 dies següents.  Si es presenta després, es reportarà a partir del dia primer del mes següent a la presentació.

Invalidesa: Es reporta a partir del dia primer del mes següent a la sol·licitud.

Viduïtat:

  • Si el causant no era pensionista i la sol·licitud es presenta durant l'any següent a la defunció, s'abonarà des del dia primer del mes següent al de defunció. Si es presenta fora de l'any següent a la defunció, s'abonarà amb uns efectes retroactius d'un any a la data de sol·licitud.
  • Si el causant era pensionista i la sol·licitud es presenta durant els 3 mesos següents a la defunció, s'abonarà des del dia primer del mes següent al de defunció. Si es presenta fora dels 3 mesos següents a la defunció, els efectes retroactius són de 3 mesos a la data de la sol·licitud.
Pagaments:

La pensió s'abona mensualment amb dues pagues extraordinàries que es reporten amb les mensualitats de juny i novembre.

Incompatibilitats:

Les pensions del SOVI són incompatibles entre si i poden ser-ho amb altres pensions, tret de la pensió de viduïtat a què el beneficiari pugui tenir dret i amb el treball. Tot i això, els beneficiaris poden exercir el dret d'opció i escollir la pensió que els és més favorable.

Terminis:

El reconeixement de les pensions del SOVI s'haurà de resoldre i notificar a la persona interessada en els terminis següents:

  • Vellesa i viduïtat: 90 dies.
  • Invalidesa: 135 dies.
Extinció:

Les pensions del SOVI s'extingeixen per la defunció del pensionista i, en el cas de la pensió de viduïtat i en determinades situacions, per matrimoni o pel fet de constituir una parella de fet.

Impresos:

Sol·licitud de la pensió de jubilació, invalidesa i viduïtat.

Documentació:

La documentació que cal presentar per tramitar la pensió es detalla al model de sol·licitud de jubilació, d'invalidesa o de viduïtat.

On es tramita:

Als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social dependents de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), si s'escau.

Entitat competent:

La gestió i el reconeixement del dret a les pensions de l'extingit SOVI correspon a l'INSS o a l'ISM, si escau.


Complementary Content
${loading}