Procediment d'Ajornament de deutes

A continuació es presenta el procediment general.

Qui el pot sol·licitar?

El subjecte responsable del pagament del deute.

Quan l'ha de presentar?

En qualsevol moment a partir de l'inici del termini reglamentari d'ingrés del deute que es tracte.

Quins tràmits s'han de fer?

Caldrà presentar els models:

  • TC 17/10 Sol·licitud d'aplaçament per el pagament de deutes amb la Seguretat Social.
  • TC 17/11 Reconeixement de deutes amb la Seguretat Social
  • TC de Liquidació no ajornable.
  • TC de Liquidació ajornable.
  • TC-2 Relació nominal de treballadors

I la documentació sol·licitada segons el cas.

On cal adreçar-se?

Via presencial

La sol·licitud s'ha de dirigir a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Administració de la Seguretat Social o Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social on l'empresari o subjecte responsable del pagament tinga autoritzat el compte de cotització o, si no n'hi ha, on tinga el seu domicili.

Via telemàtica

Accedint, amb certificat digital, al tràmit del Registre Electrònic de la Seu Electrònica: Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social.

Quan es dicta i notifica la Resolució?

L'Administració dictarà i notificarà la resolució en el termini de 3 mesos naturals des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent per a la seua tramitació.

Complementary Content
${loading}