Pensió de Jubilació

Procediment

Procediment de Pensió de Jubilació

Informació general


Objecte:

La prestació econòmica per jubilació, inclosa en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, intenta substituir les rendes del treball per una pensió vitalícia, única i imprescriptible, quan el treballador, a causa de l'edat, cessa totalment o parcialment en la seua activitat laboral.

Beneficiaris:

Les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social, afiliades, que complisquen els requisits establits d'edat, període mínim de cotització i fet causant.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
 • Edat: Tindre complida l'edat ordinària, llevat d'excepcions.
 • Període mínim de cotització: Quinze anys, dels quals almenys dos hauran d'estar compresos dins dels quinze anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.
 • Fet causant:
  Treballadors en situació d'alta: El dia de la cessació en l'activitat.
  Treballadors assimilats a l'alta: el dia de presentació de la sol·licitud, excepte en el cas d'excedència forçosa, que és el dia de la cessació en el càrrec, i en el cas de trasllat fora del territori nacional, que és el dia de la cessació en el treball.
  Treballadors en situació de no alta: El dia de presentació de la sol·licitud.

Més informació sobre requeriments

Quantia:

La quantia de la pensió està determinada per la base reguladora i el percentatge que s'aplica a la base esmentada en funció dels anys cotitzats.

Efectes econòmics:

Treballadors en situació d'alta: Des del dia següent de la cessació en l'activitat, quan la sol·licitut s'haja presentat dins dels 3 mesos anteriors o posteriors a la cessació. Si es presenta més tard, es merita amb una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Treballadors en situació assimilada a la d'alta o que no es troben en situació d'alta: Des del dia següent al de presentació de la sol·licitud, excepte en algunes situacions assimilades a l'alta, en què es té en compte la data del fet causant.

Més informació sobre efectes econòmics

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment amb dos pagues extraordinàries que es reporten amb les mensualitats de juny i novembre.

La pensió de jubilació té garantides quanties mínimes i també la revaloració al començament de cada any, d'acord a amb l'IPC previst per a aquell any.

La pensió de jubilació està subjecta a l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).

Més informació sobre pagaments

Incompatibilitats/
Compatibilitats:

La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb:

 • La realització de qualsevol treball per part del pensionista, per compte d'altri o propi, que done lloc a la seua inclusió en el sistema de la Seguretat Social, amb les excepcions i en els termes que es determinen legalment.
 • L'execució d'un lloc de treball al sector públic o dels alts càrrecs.

No obstant això, la pensió es podrà compatibilitzar amb els treballs següents:

 • El treball del pensionista, amb les excepcions següents:
  • Els treballs per compte propi pels quals percep uns ingressos anuals que no superen el salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • L'activitat exercida per compte propi pels professionals col·legiats.
  • Els treballs per compte d'altri o propi del pensionista que haja accedit a la pensió a l'edat ordinària de jubilació i la quantia s'haja calculat aplicant el percentatge del 100% a la base reguladora. La pensió compatible amb el treball quedarà reduïda al cinquanta per cent del seu import.

  Com a pensionista està obligat, abans d'iniciar les activitats, a comunicar-ho a l'entitat gestora respectiva. 

Terminis:

La tramitació de la pensió de jubilació s'ha de resoldre i notificar a l'interessat en un termini màxim de 90 dies (actualment el termini mitjà és de 19 dies).

Extinció:

Com que és una pensió vitalícia, només s'extingix amb la defunció del beneficiari.

Impresos:

Sol·licitud de la pensió de jubilació.

Documentació:

La documentació que ha de presentar per al tràmit de la pensió està detallada al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar a les oficines de l'Institut Social de la Marina.

Entitat competent:

La gestió i el reconeixement del dret a la pensió de jubilació correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, excepte per als treballadors inclosos en el camp d'aplicació del règim especial del mar, ja que correspon a l'Institut Social de la Marina.

Altres dades d'interés:

Jubilació anticipada per raó del grup o l'activitat professional
Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat
Jubilació anticipada pel fet de tindre la condició de mutualista
Jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista
Jubilació anticipada derivada de la cessació no voluntària en el treball
Jubilació anticipada per voluntat del treballador
Jubilació flexible
Jubilació parcial
Jubilació especial als 64 anys
Particularitats dels règims especials

Es pot tindre dret a la pensió de jubilació en diversos règims de la Seguretat Social si es complixen els requisits exigits en cada règim. Si s'accedix a la pensió des de la situació de no-alta, les cotitzacions acreditades en cada règim s'han de sobreposar, com a mínim, 15 anys.

Autocàlcul: calcule la seua pensió de jubilació

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}