Procediment d'atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la prestació per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu?

És un subsidi que reconeix a un dels progenitors, adoptants o acollidors, quan els dos treballen,  per la reducció de la jornada de treball (mínima del 50%) i en proporció a aquesta reducció, per a l'atenció del menor al seu càrrec, que requereix ingrés hospitalari de llarga duració per estar afectat de càncer o qualsevol malaltia greu de les determinades reglamentàriament.

Quins tràmits s'han de fer?

S'haurà de presentar:

El model de sol·licitud de l'Entitat Gestora o, si escau, de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, i la documentació necessària per a acreditar les dades reflectides en esta sol·licitud.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i la documentació exigida s'hauran de presentar davant de l'Entitat Gestora (Institut Nacional de la Seguretat Social o Institut Social de la Marina) o Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quin termini hi ha per sol·licitar la prestació?

A partir del mateix dia en què done començament la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol·licitud es formule en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir eixa reducció.

Transcorreguda el termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de tres mesos.

Complementary Content
${loading}