Prestació de maternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Procediment

Procediment de la Prestació de Maternitat

Informació General


Objecte:

És una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua de rendes o ingressos que patixen els treballadors quan se suspén el contracte o s'interromp la seua activitat per a gaudir dels períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment i tutela establits legalment.

Prestació:

La prestació econòmica consistix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent que es reconeix a tots els treballadors que gaudisquen dels períodes de descans laboral establits legalment en els supòsits de maternitat biològica, gestació per substitució, adopció, acolliment familiar i tutela.

En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill, a partir del segon, igual al que pertoque percebre pel primer, durant el període de sis setmanes immediatament posterior al part o, quan es tracte d'una adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció.

En cas de part, les treballadores que complisquen tots els requisits per a accedir a la prestació de maternitat, llevat del període mínim de cotització, tindran dret a un subsidi no contributiu durant els 42 dies naturals següents al part, en una quantia equivalent al 100% de l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) vigent en cada moment, excepte quan les bases de cotització siguen inferiors a este.

Més informació sobre la prestació

Quan s'inicia la prestació:

El dret a la prestació naix a partir del dia del part o des de l'inici del descans, si este és anterior; en els casos d'adopció i tutela, a partir de la resolució judicial i en els casos d'acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial.

Més informació sobre l'inici de la prestació

Duració:

La duració del període de descans és de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat i d'hospitalització del nadó. El període de descans es pot gaudir en règim de jornada completa o temps parcial.

En cas de part, quan els dos progenitors treballen, la mare, a l'inici del període de descans per maternitat, podrà optar perquè l'altre progenitor gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el de la mare.

En els casos d'adopció i acolliment, quan els dos progenitors treballen, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, del qual podran gaudir de manera simultània o successiva.

En els supòsits d'adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, el període de suspensió previst per a cada cas en este apartat es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constituïsca l'adopció.

En els casos en què la mare treballadora complisca tots els requisits, llevat del període mínim de cotització, la duració del subsidi no contributiu per a la treballadora serà de 42 dies naturals comptadors a partir del part, la qual s'incrementarà en 14 dies naturals en els casos de naixement de fill:

 • En una família nombrosa.
 • En una família monoparental.
 • Part múltiple.
 • Quan la mare o el fill estiguen afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

L'increment de la duració és únic, sense que procedisca la seua acumulació quan concórreguen dos o més circumstàncies de les assenyalades.

Més informació sobre la duració

Beneficiaris:

Els treballadors per compte d'altri i pel seu compte, inclosos els contractats per a la formació i a temps parcial, independentment del seu sexe, que gaudisquen dels períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment familiar, preadoptiu o permanent, i tutela.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

 • Estar afiliats i donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta.
 • Tindre cobert un període de cotització de 180 dies durant els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o a l'inici del descans o, alternativament, de 360 dies durant tota la seua vida laboral.
  No obstant això, este període mínim és gradual i depén de l'edat que tinguen les treballadores en el moment d'accedir a les prestacions de maternitat: 
  • Menors de 21 anys: no s'exigix cap període mínim de cotització.
  • Amb 21 anys i menys de 26: 90 dies cotitzats durant els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o a l'inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats durant tota la seua vida laboral.
  • Més de 26 anys: 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

Més informació sobre requeriments

Responsable:

l'INSS o ISM

Denegació / Anul·lació / Suspensió / Extinció

La prestació es podrà denegar, an·nular, suspendre o extingir.

Més informació sobre denegació/extinció

Impresos:

Les sol·licituds s'hauran de fer amb els models normalitzats establits per l'Administració de la Seguretat Social i hauran d'incloure les dades i les circumstàncies que establix l'art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Documentació:

En tots els casos: La documentació que acredite la identitat del treballador i la cotització a la Seguretat Social. 

Més informació sobre documentació

Terminis:

El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat serà de 30 dies, els quals es comptaran des de la data en què la sol·licitud s'haja presentat al registre de la Direcció Provincial de l'INSS.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del fet causant, sense perjuí que els efectes d'este reconeixement es produïsquen a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interés

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}