Prestación de maternidade

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Procedemento

Procedemento da Prestación de Maternidade

Información Xeral


Obxecto:

É unha prestación económica que trata de cubrir a perda de rendas ou ingresos que sofren os traballadores cando se suspende o contrato ou se interrompe a súa actividade para gozar dos períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento e tutela, legalmente establecidos.

Prestación:

A prestación económica consiste nun subsidio equivalente ao 100 % da base reguladora correspondente, que se recoñece a todos os traballadores que gocen dos períodos de descanso laboral legalmente establecidos nos supostos de maternidade biolóxica, xestación por substitución, adopción, acollemento familiar e tutela.

En caso de parto múltiple, de adopción ou acollemento de máis dun menor realizados de forma simultánea, recoñecerase un subsidio especial por cada fillo, a partir do segundo, igual ao que corresponda percibir polo primeiro durante o período de 6 semanas inmediatamente posteriores ao parto ou, nos casos de adopción ou acollemento, a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial que constitúa a adopción.

En caso de parto, as traballadoras que reúnan todos os requisitos para acceder á prestación de maternidade, agás o período mínimo de cotización, terán dereito a un subsidio non contributivo durante os 42 días naturais seguintes ao parto, nunha contía equivalente ao 100 % do IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples) vixente en cada momento, agás cando as bases de cotización sexan inferiores a este.

Máis información sobre a prestación

Cando se inicia a prestación:

O dereito á prestación nace a partir do día do parto ou dende o inicio do descanso, se este é anterior; nos casos de adopción e tutela, a partir da resolución xudicial e nos casos de acollemento, a partir da decisión administrativa ou xudicial.

Máis información sobre o inicio da prestación

Duración:

A duración do período de descanso é de 16 semanas ininterrompidas, ampliable en caso de parto, adopción ou acollemento múltiple, de discapacidade e de hospitalización do acabado de nacer. O período de descanso poderase gozar en réxime de xornada completa ou tempo parcial.

En caso de parto, cando ambos proxenitores traballen, ao iniciarse o período de descanso por maternidade, a nai poderá optar por que o outro proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, de forma simultánea ou sucesiva co da nai.

Nos casos de adopción e acollemento, cando ambos proxenitores traballen, o período de suspensión distribuirase a opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva.

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do adoptado, o período de suspensión previsto para cada caso no presente apartado poderá iniciarse ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción.

Nos casos en que a nai traballadora reúna todos os requisitos agás o período mínimo de cotización, a duración do subsidio non contributivo para a traballadora será de 42 días naturais a partir do día do parto, que se incrementará en 14 días naturais nos casos de nacemento de fillo:

 • Nunha familia numerosa.
 • Nunha familia monoparental.
 • Parto múltiple.
 • Cando a nai ou o fillo estean afectados de discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 por cento.

O incremento da duración é único, sen que proceda a súa acumulación cando concorran dúas ou máis circunstancias das sinaladas.

Máis información sobre a duración

Beneficiarios:

Os traballadores por conta allea e conta propia, incluídos os contratados para a formación e a tempo parcial, calquera que fose o seu sexo, que gocen dos períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento familiar, preadoptivo ou permanente e tutela.

Máis información sobre beneficiarios

Requisitos:

 • Estar afiliados e en alta ou en situación asimilada de alta.
 • Ter cuberto un período de cotización de 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores á data do parto ou ao inicio do descanso ou, alternativamente, 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral.
  Non obstante, este período mínimo é gradual segundo a idade para os traballadores que causen prestacións por maternidade: 
  • Menores de 21 anos: non se esixe período mínimo de cotización
  • Ter 21 anos e menos de 26: 90 días cotizados dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores á data do inicio do descanso ou, alternativamente, 180 días cotizados ao longo da vida laboral.
  • Maior de 26 anos: 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio do descanso ou, alternativamente, 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral.

Máis información sobre requisitos

Responsable:

INSS ou ISM

Denegación/Anulación/Suspensión/Extinción

A prestación poderá ser denegada, anulada, suspendida ou extinguida.

Máis información sobre denegación/extinción

Impresos:

As solicitudes formularanse nos modelos normalizados establecidos pola Administración da Seguridade Social e deberán conter os datos e circunstancias que establece o artigo 70 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Documentación:

En todos os casos: A documentación acreditativa da identidade do traballador e a relativa á cotización. 

Máis información sobre documentación

Prazos:

O prazo máximo para resolver e notificar o procedemento iniciado será de 30 días que se contarán dende a data na que a súa solicitude tivo entrada no rexistro da Dirección Provincial do INSS.

O dereito ao recoñecemento da prestación prescribe aos 5 anos, contados dende o día seguinte ao do feito causante, sen prexuízo de que os efectos deste recoñecemento se produzan a partir dos 3 meses anteriores á data da solicitude.

Máis información sobre prazos

Outros datos de interese

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}