Amatasuneko prestazioa

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Prozedura


Amatasun Prestazioaren prozedura

Informazio Orokorra


Helburua:

Langileen kontratua eteten denean edo haien jarduera eteten denean amatasunarengatik, haurra adoptatzeagatik, hartzeagatik eta zaintzeagatik atsedenaldiak edukitzeko, langileek galtzen dituzten errentak edo diru-sarrerak estaltzen saiatzen den prestazio ekonomikoa da.

Prestazioa:

Prestazio ekonomikoa dagokion oinarri arautzailearen %100eko subsidioan datza, legeak ezarritako atsedenaldiak gozatzen dituzten langileei aitortzen zaiena, amatasun biologikoa, haurdunaldi subrogatua, adopzioa, familia-harrera edo tutoretza kasuetan.

Erditze anizkoitza denean eta adin txikiko bat baino gehiago aldi berean adoptatu edo etxean hartzen diren kasuetan, haur bakoitzeko subsidio berezia emango da bigarrenetik aurrera, lehenengo haurragatik jasotzen denaren parekoa erditze ondorengo 6 asteetan, edota, adopzio eta etxean hartutako kasuetan, administrazio edo epaileak erabakitako, edo adopzioa onartzen duen ebazpen judiziala emandako egunetik aurrera.

Erditzearen kasuan, amatasun-prestazioa jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituzten langileek, gutxieneko kotizazio epea izan ezik, ordaindu gabeko subsidioa jaso ahalko dute erditu eta hurrengo 42 egun naturaletan. Une bakoitzean indarrean dagoen IPREMaren (eragin anitzeko errentaren adierazle publikoa) %100aren baliokidea izango da, kotizazio-oinarriak hori baino txikiagoak badira izan ezik.

Informazio gehiago prestazioari buruz

Noiz hasten da prestazioa?

Prestazioa jasotzeko eskubidea erditzearen egunean hasiko da, edo atsedena hasten den egunean, horren aurretik gertatzen bada; adopzio eta babes kasuetan,ebazpen judiziala egiten denetik, eta harrera kasuetan, administrazioaren erabakia edo erabaki judiziala hartzen denetik.

Informazio gehiago prestazioaren hasierari buruz

Iraupena:

Atsedenaldiaren iraupena etenik gabeko 16 astekoa da, eta erditze, adopzio edo hartze anizkoitzaren, desgaitasunaren eta jaioberriaren ospitaleratze kasuetan luza daiteke. Atsedenaldia lanaldi osoz edo lanaldi partzialean gozatu ahalko da.

Erditzearen kasuan, bi gurasoek lan egiten badute, amak aukera izango du, amatasunagatiko atsedenaldiaren hasieran, beste gurasoak erditzearen ondorengo atsedenaldiaren zati zehatz eta jarraia hartzea, dela amarekin batera, dela haren ondoren.

Adopzio eta harrera kasuetan, bi gurasoek lan egiten badute, eteteko aldia interesdunek hautatu moduan banatuko da, eta aldi berean edo batak bestearen ondoren gozatu ahalko dute.

Nazioarteko adopzio-kasuetan, gurasoek adoptatuaren jatorrizko herrialdera joan behar badute aldez aurretik, atal honetan kasu bakoitzerako aurreikusitako etete aldia, adopzioa onartzen duen ebazpena baino lau aste lehenago hasi ahalko da.

Ama langileak, gutxieneko kotizazio epea ezik, beste baldintza guztiak betetzen dituenean, 42 egun natural iraungo ditu ordaindu gabeko subsidioak, erditzen duen egunetik hasita. Kasu hauetan, 14 egunetan luzatu ahal izango da:

 • Haurra familia ugarian jaio denean.
 • Haurra guraso bakarreko familian jaio denean.
 • Erditze anizkoitza izan bada.
 • Amak edota haurrak %65eko desgaitasun-maila edo handiagoa duenean.

Iraupena behin bakarrik luza daiteke, eta baldintza bi edo gehiago betetzen direnean ezingo da batu.

Informazio gehiago iraupenari buruz

Onuradunak:

Besteren edo norberaren konturako langileak, prestakuntzarako eta lanaldi partzialeko kontratuak barne, edozein sexutakoa izanda ere, amatasun, adopzio eta adoptatu aurreko edo behin betiko familia-harrera eta tutoretza atsedenaldiak dituztenak.

Informazio gehiago onuradunei buruz

Baldintzak:

 • Afiliatuta eta alta-egoeran edo antzeko egoeran egotea.
 • Erditu aurreko edo atsedenaldia hasi aurreko 7 urteetan 180 eguneko kotizazioa beteta izatea edo, txandaka, 360 egun kotizatuta lan-bizitzan zehar.
  Hala ere, gutxieneko epe hau graduala da, amatasunagatiko prestazioa eragiten duten langileen adinaren arabera. 
  • 21 urtetik beherakoak: ez da gutxieneko kotizazio epea eskatzen.
  • 21 urte eta 26tik beherakoak: atsedenaldia hasi aurreko 7 urteetan 90 egun kotizaturik izatea edo, txandaka, 180 egun kotizatuta lan-bizitzan zehar.
  • 26 urtetik gorakoa: atsedenaldia hasi aurreko 7 urteetan 180 egun kotizaturik izatea edo, txandaka, 360 egun kotizatuta lan-bizitzan zehar.

Informazio gehiago betekizunei buruz

Erantzulea:

INSS edo ISM

Ukapena/ Baliogabetzea/ Ezeztapena/ Iraungipena

Prestazioa ukatu, baliogabetu, eten edo iraungi daiteke.

Informazio gehiago ukatzeari/iraungitzeari buruz

Inprimakiak:

Gizarte Segurantzaren Administrazioak araututako ereduei jarraiki egingo dira eskaerak eta 1992ko azaroaren 26ko Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Komunaren 30/1992 Legearen 70 artikuluak ezarritako datuak eta egoerak agertu beharko dira bertan.

Dokumentazioa:

Kasu guztietan: Langilearen nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa eta kotizazioari dagokiona. 

Informazio gehiago dokumentazioari buruz

Epeak:

Hasitako prozedura burutu eta jakinarazteko gehieneko epea 30 egunekoa izango da, eskaera dagokion INSSren Zuzendaritza Probintzialaren erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita INSS.

Prestazioak jasotzeko eskubidea 5 urteko epean preskribatuko da, prestazioa eragin duen gertaera eragilea jazo zen ondorengo egunetik aurrera zenbatuta, aitorpenaren ondorioak eskaera egin aurreko 3 hilabeteetatik aurrera ematen direlarik kalterik egin gabe.

Informazio gehiago epeei buruz

Beste datu interesgarri batzuk

Ohiko galderak

Complementary Content
${loading}