Prestació de maternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Procediment

Procediment de la prestació de maternitat

Informació General


Objecte:

És una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua de rendes o ingressos que pateixen els treballadors quan se suspèn el contracte o s'interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment i tutela establerts legalment.

Prestació:

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent que es reconeix a tots els treballadors que gaudeixin dels períodes de descans laboral establerts legalment en els supòsits de maternitat biològica, gestació per substitució, adopció, acolliment familiar i tutela.

En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill, a partir del segon, igual al que pertoqui percebre pel primer, durant el període de sis setmanes immediatament posterior al part o, quan es tracti d'una adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

En cas de part, les treballadores que compleixin tots els requisits per accedir a la prestació de maternitat, tret del període mínim de cotització, tindran dret a un subsidi no contributiu durant els 42 dies naturals següents al part, en una quantia equivalent al 100% de l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) vigent en cada moment, excepte quan les bases de cotització siguin inferiors a aquest.

Més informació sobre la prestació

Quan s'inicia la prestació:

El dret a la prestació neix a partir del dia del part o des de l'inici del descans, si aquest és anterior; en els casos d'adopció i tutela, a partir de la resolució judicial i en els casos d'acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial.

Més informació sobre l'inici de la prestació

Durada:

La durada del període de descans és de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat i d'hospitalització del nadó. El període de descans es pot gaudir en règim de jornada completa o temps parcial.

En cas de part, quan els dos progenitors treballin, la mare, a l'inici del període de descans per maternitat, podrà optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el de la mare.

En els casos d'adopció i acolliment, quan els dos progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, del qual podran gaudir de manera simultània o successiva.

En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, el període de suspensió previst per a cada cas en aquest apartat es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l'adopció.

En els casos en què la mare treballadora compleixi tots els requisits, tret del període mínim de cotització, la durada del subsidi no contributiu per a la treballadora serà de 42 dies naturals a comptar des del part, la qual s'incrementarà en 14 dies naturals en els casos de naixement de fill:

 • En una família nombrosa.
 • En una família monoparental.
 • Part múltiple.
 • Quan la mare o el fill estiguin afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

L'increment de la durada és únic, sense que sigui procedent la seva acumulació quan concorrin dues o més circumstàncies de les assenyalades.

Més informació sobre la durada

Beneficiaris:

Els treballadors per compte d'altri i pel seu compte, inclosos els contractats per a la formació i a temps parcial, independentment del seu sexe, que gaudeixin dels períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment familiar, preadoptiu o permanent, i tutela.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

 • Estar afiliats i donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta.
 • Tenir cobert un període de cotització de 180 dies durant els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o a l'inici del descans o, alternativament, de 360 dies durant tota la seva vida laboral.
  No obstant això, aquest període mínim és gradual i depèn de l'edat que tinguin les treballadores en el moment d'accedir a les prestacions de maternitat: 
  • Menors de 21 anys: no s'exigeix cap període mínim de cotització.
  • Amb 21 anys i menys de 26: 90 dies cotitzats durant els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o a l'inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats durant tota la seva vida laboral.
  • Major de 26 anys: 180 dies cotitzats durant els 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats durant tota la seva vida laboral.

Més informació sobre requisits

Responsable:

l'INSS o ISM

Denegació / Anul·lació / Suspensió / Extinció

La prestació es pot denegar, anul·lar, suspendre o extingir.

Més informació sobre denegació/extinció

Impresos:

Les sol·licituds s'hauran de fer amb els models normalitzats establerts per l'Administració de la Seguretat Social i hauran d'incloure les dades i les circumstàncies que estableix l'art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Documentació:

En tots els casos: La documentació que acrediti la identitat del treballador i la cotització a la Seguretat Social. 

Més informació sobre documentació

Terminis:

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment iniciat serà de 30 dies, els quals es comptaran des de la data en què la sol·licitud s'hagi presentat al registre de la Direcció Provincial de l'INSS.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del fet causant, sens perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interès

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}