Alta, baixa i variació de dades en el Règim Especial de la Mineria del Carbó

Procediment

Procediment d'Alta, baixa i variació de dades del Règim Especial de la Mineria del Carbó

Informació General


Objecte:

L'alta, la baixa i les variacions de dades són comunicacions obligatòries que s'han de fer a la Seguretat Social per a informar sobre el començament de l'activitat laboral d'un treballador, sobre el cessament o sobre les modificacions de dades identificatives i laborals dels treballadors afiliats a la Seguretat Social.

Subjectes:

L'empresari està obligat a sol·licitar l'alta, la baixa i a comunicar les variacions de dades de tots els seus treballadors.

Impresos:
On tramitar-ho:
Terminis:

Sol·licitud de l'Alta:

 • Previ a l'inici de la relació laboral.

Sol·licutd de Baixa i Variació de dades:

 • 3 dies naturals.
Efectes:

Alta:

 • Les altes presentades amb caràcter previ produïxen efectes a partir del dia en què s'inicie l'activitat.
 • Les altes presentades fora de termini tindran efectes des del dia en què es presente la sol·licitud, llevat que l'ingrés de les quotes s'haguera produït en el termini reglamentari, i en este cas l'alta retrotraurà els efectes a la data en què s'hagen ingressat les primeres quotes corresponents al treballador de què es tracte.
 • Les altes realitzades d'ofici retrotrauran els efectes a la data en què els fets que les motiven hagen sigut coneguts.

Baixa:

 • La baixa del treballador produirà efectes des del cessament en la prestació dels servicis.
 • La sol·licitud de baixa del treballador extingirà l'obligació de cotitzar des del cessament en el treball.
 • Si la baixa se sol·licita fora de termini l'obligació de cotitzar s'extingix el dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball.
 • Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social curse la baixa d'ofici, l'obligació de cotitzar s'extingirà des del mateix dia en què s'haja dut a terme l'actuació inspectora, o s'hagen rebut les dades o documents que acrediten el cessament en el treball.
Altres dades d'interés:

L'empresari haurà d'enviar a la TGSS, dins dels quinze dies següents al final de cada mes natural, per duplicat i segons model oficial, els informes o les relacions mensuals de:

 • Els treballadors que hagen ingressat i cessat en la empresa.
 • Els treballadors que hagen canviat de categoria o especialitat professional o que la conserven a pesar d'haver passat a un lloc de treball al què en correspondria una altra.
 • Dels treballadors que hagen faltat al treball per causes que no siguen les que tinguen per motiu la baixa mèdica per malaltia comú o professional i accident, siga o no de treball, i les autoritzades per les normes laborals corresponents amb dret a retribució.
Complementary Content
${loading}