Assistència Sanitària

Procediment

Procediment d'Assistència Sanitària

Informació General


Objecte:

L'assistència sanitària de la Seguretat Social té per objecte la prestació dels servicis mèdics i farmacèutics necessaris per a conservar i restablir la salut dels seus beneficiaris, així com la seua aptitud per al treball.

Assegurats:

Tindran la condició d'assegurats, entre altres, les persones que es troben en algun dels supòsits següents:

 • Ser treballador per compte d'altri o propi, afiliat i d'alta o en situació assimilada a la d'alta.
  Tindre la condició de pensionista del sistema de la Seguretat Social. 
 • Ser perceptor de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, inclosa la prestació o el subsidi per desocupació. 
 • Haver exhaurit la prestació o el subsidi de desocupació o altres prestacions de naturalesa similar, trobar-se en situació de desocupació, no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol i residir a Espanya. 
 • Les persones que, no tenint cobertura obligatòria de la prestació sanitària per cap altra via, es troben en determinats supòsits.
 • Els menors d'edat subjectes a tutela administrativa.

Més informació sobre assegurats

Beneficiaris / Requisits:

Tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat els qui es troben, entre altres, en les situacions següents:

 • Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure amb ella amb una relació d'afectivitat anàloga, de manera que constituïsquen una parella de fet.
 • Ser excònjuge o estar separat judicialment, a càrrec de l'assegurat pel fet de tindre dret a percebre pensió compensatòria.
 • Ser descendent, o persona assimilada, de la persona assegurada o del seu cònjuge, encara que estiga separat judicialment, del seu excònjuge a càrrec o de la seua parella de fet, en els dos casos a càrrec de l'assegurat i menor de 26 anys o, en cas de ser més gran d'esta edat, tindre una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.
 • Les germanes i els germans de la persona assegurada.

Tindran la condició de beneficiaris si complixen els requisits de:

 • No tindre la condició de persones assegurades partint de l'article 2.1.a del RD 1192/2012.
 • Tindre residència autoritzada i efectiva a Espanya, llevat de les persones que es desplacen temporalment a Espanya i estiguen a càrrec de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol, sempre que es troben en una situació assimilada a la d'alta i cotitzen en el règim corresponent de la Seguretat Social espanyola.

Més informació sobre beneficiaris

Contingut:

El catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut comprén les prestacions corresponents a salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgències, la prestació farmacèutica, l'ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari.

Les prestacions es fan efectives a través d'un conjunt de tècniques, tecnologies i procediments que integren la cartera comuna de servicis, que s'articula en les modalitats de:

 • Bàsica de servicis assistencials: Comprén activitats de prevenció, diagnòstic, rehabilitació i transport sanitari urgent que s'efectuen als centres sanitaris i sociosanitaris; es cobrix totalment amb fons públics.
 • Suplementària: Inclou les prestacions la provisió de les quals s'efectua mitjançant dispensació ambulatòria, com ara la farmacèutica, l'ortoprotètica, els productes sanitaris i el transport sanitari no urgent; està subjecta a l'aportació de l'usuari.
 • Servicis accessoris: Sense tindre caràcter de prestació, es consideren de suport per a millorar les patologies; estan subjectes a aportació i/o reembossament de l'usuari.

Més informació

Duració:

Els assegurats i els seus beneficiaris, mentres dure el procés patològic.

En el cas de treballadors donats de baixa de la Seguretat Social i els familiars, la duració varia segons el temps cotitzat. 

Més informació sobre duració 

Terminis:

El dret a l'assistència sanitària, tant pera l'assegurat com per a les persones al seu càrrec, naix el dia de l'afiliació al Sistema de la Seguretat Social i esdevé efectiu a partir de l'endemà de la presentació de l'alta en el Règim corresponent.

Denegació / Extinció:
 • Quan es perden les condicions requerides per a ser assegurat o beneficiari del dret.
 • Per defunció.
Impresos:

El model de sol·licitud de reconeixement del dret a l'assistència sanitària, tant per a l'assegurat futur com per als beneficiaris.

Documentació:
 • DNI o document oficial que identifique els assegurats i els seus beneficiaris.
 • Llibre de família o certificats del Registre Civil que acrediten el parentiu amb l'assegurat, quan el dret se sol·licita per als beneficiaris...

Més informació

On tramitar-ho:

En qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social, les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM) o a través de la Seu Electrònica si es disposa de certificat digital.

Entitat competent:

El reconeixement i control de la condició d'assegurat o de beneficiari d'este correspondrà a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM).

El dret a l'assistència sanitària es fa efectiu per les administracions sanitàries competents; els centres de salut de les comunitats autònomes faciliten l'accés a les prestacions sanitàries amb l'expedició de la targeta sanitària individual.

Altres dades d'interés:

Altres supòsits i situacions especials.

Assistència Sanitària: consulta del dret i emissió del document acreditatiu del dret

Targeta sanitària europea.

Certificat provisional substitutori (CPS).

Règims especials de la Seguretat Social.

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}