Asistencia sanitaria

Procedemento

Procedemento de Asistencia Sanitaria

Información xeral


Obxecto:

A asistencia sanitaria da Seguridade Social ten por obxecto a prestación dos servizos médicos e farmacéuticos necesarios para conservar e restablecer a saúde dos seus beneficiarios, así como a súa aptitude para o traballo.

Asegurados:

Terán a condición de asegurado, entre outras, as persoas que se encontren nalgún dos seguintes supostos:

 • Ser traballador por conta allea ou propia, afiliados e en alta ou en situación asimilada á de alta.
  Ostentar a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social. 
 • Ser perceptor de calquera outra prestación periódica da Seguridade Social, incluídas a prestación ou o subsidio por desemprego. 
 • Ter esgotado a prestación ou o subsidio por desemprego ou outras prestacións de similar natureza, e encontrarse en situación de desemprego, non acreditando a condición de asegurado por calquera outro título, e residir en España. 
 • As persoas que, non tendo cobertura obrigatoria da prestación sanitaria por outra vía, se encontren en determinados supostos.
 • Os menores de idade suxeitos a tutela administrativa.

Máis información sobre asegurados

Beneficiarios / Requisitos:

Terán a condición de beneficiarios dun asegurado, os que se encontren, entre outras, nas seguintes situacións:

 • Ser cónxuxe da persoa asegurada ou convivir ela con análoga relación de afectividade, constituíndo parella de feito.
 • Ser ex-cónxuxe ou estar separado xudicialmente, a cargo do asegurado por ter dereito a percibir pensión compensatoria.
 • Ser descendente, ou persoa asimilada, da persoa asegurada ou do seu cónxuxe, aínda que estea separado xudicialmente, do seu ex-cónxuxe a cargo ou da súa parella de feito, en ambos os dous casos a cargo do asegurado e menor de 26 anos ou, en caso de ser maior da devandita idade, ter unha discapacidade recoñecida nun grao igual ou superior ao 65%.
 • As irmás e os irmáns da persoa asegurada.

Terán a condición de beneficiarios se cumpren os requisitos de:

 • Non ostentar a condición de persoas aseguradas con base ao artigo 2.1.a RD 1192/2012.
 • Ter residencia autorizada e efectiva en España, agás as persoas que se despracen temporalmente a España e estean a cargo de traballadores trasladados pola súa empresa fóra do territorio español, sempre que estes se encontren en situación asimilada a de alta, cotizando no correspondente réxime de Seguridade Social español.

Máis información sobre beneficiarios

Contido:

O catálogo de prestacións do Sistema Nacional de Saúde comprende as prestacións correspondentes a saúde pública, atención primaria, atención especializada, atención de urxencias, as prestacións farmacéuticas, a ortoprotésica, de produtos dietéticos e de transporte sanitario.

As prestacións fanse efectivas a través dun conxunto de técnicas, tecnoloxías e procedementos que integran a carteira común de servizos, que se articula nas modalidades de:

 • Básica de servizos asistenciais: Comprende actividades de prevención, diagnóstico, rehabilitación, transporte sanitario urxente que se realizan nos centros sanitarios e socio-sanitarios; está cuberta de forma completa con fondos públicos.
 • Suplementaria: Inclúe as prestacións cuxa provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, como a farmacéutica, ortoprotésica, produtos sanitarios, transporte sanitario non urxente; está suxeita á achega do usuario.
 • Servizos accesorios: Sen ter carácter de prestación, considéranse de apoio para mellorar as patoloxías; están suxeitas a achega ou reembolso do usuario.

Máis información

Duración:

Os asegurados e os seus beneficiarios, mentres dure o proceso patolóxico.

No caso de traballadores dados de baixa na Seguridade Social e familiares destes, a duración varía segundo o tempo cotizado. 

Máis información sobre duración 

Prazos:

O dereito á asistencia sanitaria, tanto para o asegurado como para as persoas ao seu cargo, nace o día da afiliación ao Sistema da Seguridade Social e faise efectivo a partir do día seguinte ao da presentación da alta no Réxime correspondente.

Denegación / Extinción:
 • Cando se perdan as condicións requiridas para ser asegurado ou beneficiario do dereito.
 • Por falecemento.
Impresos:

O modelo de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria, tanto para o futuro asegurado, como para os beneficiarios.

Documentación:
 • DNI ou documento oficial que identifique os asegurados e os seus beneficiarios.
 • Libro de familia ou certificados do Rexistro Civil que acrediten o parentesco co asegurado, cando o dereito se solicita para os beneficiarios...

Máis información

Onde tramitalo:

En calquera dos centros de atención e información da Seguridade Social, as direccións provinciais do Instituto Social da Mariña (ISM), ou a través da Sede Electrónica se se dispón de certificado dixital.

Entidade competente:

O recoñecemento e control da condición de asegurado ou de beneficiario deste corresponderá ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña (ISM).

O dereito á asistencia sanitaria faise efectivo polas administracións sanitarias competentes; os centros de saúde das comunidades autónomas facilitan o acceso ás prestacións sanitarias coa expedición da tarxeta sanitaria individual.

Outros datos de interese:

Outros supostos e situacións especiais.

Asistencia sanitaria: consulta do dereito e emisión do documento acreditativo do dereito.

Tarxeta sanitaria europea.

Certificado provisional substitutivo (CPS).

Réximes especiais da Seguridade Social.

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}